Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/346/14 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

z dnia 13 czerwca 2014r.

w sprawie uchylenia Uchwały dotyczącej przyjęcia zasad postępowania dotyczących udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasteczko Śląskie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz. U. z 2013 roku, Nr 142, poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 2, art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Miasteczku Śląskim
uchwala:

§ 1.

Uchylić treść Uchwały Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 10 kwietnia 2014 roku, Nr XXXVII/322/14 w sprawie przyjęcia zasad postępowania dotyczących udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasteczko Śląskie.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 14 dnia od ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Józef Myśliwczyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe