Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVII/327/14 Rady Gminy Kochanowice

z dnia 16 lipca 2014r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 212 ust 1 pkt 1, pkt 2, pkt 4, pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy Kochanowice
uchwala:

§ 1.

Dokonać zmian w budżecie Gminy wg następującej klasyfikacji  budżetowej


Dział


Rozdz.


Treść

Dochody

Wydatki

Zmniejszenie

Zwiększenie

Zmniejszenie

Zwiększenie

600


60016

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
- wydatki majątkowe, z tego: *inwestycja drogowa

250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00

700


70005

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- dochody bieżące , z tego:
* wpływy z usług
-  dochody majątkowe , z tego:  sprzedaż majątku
- wydatki bieżące , z tego:
*  wydatki związane z realizacją zadań statutowych

150.000,00

150.000,00
25.000,00
25.000,00
125.000,00
125.000,00

68.727,00

68.727,00
68.727,00

68.727,00

75475412

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
- dochody majątkowe , z tego: *środki na dofinansowanie inwestycji
- wydatki majątkowe z tego: rozbudowa  remizy


36.273,00
36.273,00
36.273,00

36.273,00


80.000,00
80.000,0080.000,00
80.000,00

75675615Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy podatku rolnego, podatki leśnego, podatku  od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- dochody bieżące , z tego:
* podatek leśny
* podatek od nieruchomości


125.000,00

80.000,00
80.000,00
11.641,00
68.359,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
- dochody bieżące, z tego:
* podatek rolny45.000,00
45.000,00
45.000,00

Razem

36.273,00

275.000,00

80.000,00

318.727,00

§ 2.

W związku z treścią § 1 niniejszej uchwały dokonać zmiany:

1. Załącznika Nr 11 pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2014 roku” wprowadzonego do budżetu gminy Uchwałą Nr XLI/291/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 30.XII.2013 roku, w sprawie budżetu gminy na 2014 rok, zmienionego Uchwałą Nr XLIII/295/14  Rady Gminy Kochanowice z dnia 25 lutego 2014 r,,  uchwałą Nr XLIV/299/14 Rady Gminy Kochanowice z dnia 31 marca 2014 r, uchwałą Nr XLV/307/14 Rady Gminy Kochanowice z dnia 21 maja 2014 roku.

2. Załącznik  pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2014 roku”, otrzymuje nową treść i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Pietrek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/327/14
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 16 lipca 2014 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2014 roku

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe