Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 3 Wójta Gminy Ujsoły; Zarządu Powiatu Żywieckiego

z dnia 11 marca 2014r.

do porozumienia nr 125/PZD/11 z dnia 25 października 2011r. w sprawie powierzenia przez powiat, Gminie Ujsoły obowiązków w zakresie zimowego utrzymania nawierzchni dróg powiatowych, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami powiatowymi na terenie Gminy Ujsoły

Tekst pierwotny

zawarty w Żywcu pomiędzy:

Powiatem Żywieckim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Żywcu , reprezentowany przez:

Starostę Żywieckiego - Andrzeja Zielińskiego

Wicestarostę Żywieckiego - Andrzeja Kalata

przy kontrasygnacie

Skarbnika Powiatu w Żywcu - Elżbiety Wątroba

zwanym w dalszej części porozumienia „Przekazującym"

a

Gminą Ujsoły , reprezentowaną przez

Wójta Gminy Ujsoły - Tadeusza Piętkę

przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy Ujsoły - Ewy Caputa

zwaną w dalszej części porozumienia „Przejmującym"

Na podstawie art. 4 ust. l pkt 6 i art.5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. jednolity - Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t . jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001r. , poz. 1591, z późn. zm.) w związku z art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. jednolity: Dz. U. Nr 19 z 2007 r., poz. 115 z późn. zm.) oraz na podstawie §2 punkt 14 porozumienia, dotyczącego corocznej waloryzacji – strony zgodnie postanawiają dokonać następujących zmian w ww. porozumieniu:

§ 1.

1. Do §2 porozumienia dodaje się punkt 1c o następującej treści:

1c. 1c. 1c. Na realizację zadań określonych w § l Przejmujący otrzyma od Przekazującego w okresie od 1.01.2014r. do 15.04.2014r. środki finansowe w wysokości 155.819,79 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewiętnaście 79/100) wynikającej z iloczynu liczby 3,5 , długości dróg objętych porozumieniem i kwoty przeznaczonej w okresie od 1.01.2014r. do 15.04.2014r. na jednomiesięczne utrzymanie jednego kilometra dróg powiatowych w III i IV standardzie zimowego utrzymania na terenie Gminy Ujsoły , która wynosi:,

- dla III standardu  – 1911,45 zł/km za jeden miesiąc (dla dróg położonych > 500 m n.p.m.),

- dla IV standardu  – 1737,80 zł/km za jeden miesiąc (dla dróg położonych > 500 m n.p.m.),

- dodatkowa stawka - 518,36 zł/km za jeden miesiąc dla dróg leżących > 600 m n.p.m. (droga powiatowa nr 1439 S Kamesznica- Milówka- Ujsoły-Granica Państwa-końcowy odcinek o dł. 4,000 km, droga powiatowa nr 1441 S Ujsoły- Złatna - końcowy odcinek o dł. 4,000 km)

W związku z powyższym suma przekazanych na podstawie niniejszego porozumienia środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie dróg powiatowych w III standardzie zimowego utrzymania wynosić będzie: 87.442,58 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści dwa 58/100) według następującego wyliczenia:

10,901 km (długość dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem, położonych > 500 m n.p.m., utrzymywanych w III standardzie) x 1911,45 zł (stawka za l-miesięczne utrzymanie l km dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem, położonych > 500 m n.p.m., w III standardzie zimowego utrzymania ustalona dla Gminy Ujsoły) x 3,5 miesiąca = 72.928,50 zł,

8,000 km (długość dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem, położonych >600 m n.p.m., utrzymywanych w III standardzie) x 518,36 zł ( dodatkowa stawka za 1-miesięczne utrzymanie 1 km dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem, położonych > 600 m n. p. m, w III standardzie zimowego utrzymania ustalona dla drogi powiatowej nr 1439 S o długości 4,000 km i dla drogi powiatowej nr 1441 S o długości 4,000 km) x 3,5 miesiąca = 14.514,08

zaś suma przekazanych na podstawie niniejszego porozumienia środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie dróg powiatowych w IV standardzie zimowego utrzymania wynosić będzie: 68.377,21 zł (słownie złotych : sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem 21/100 ) według następującego wyliczenia:

11,242 km (długość dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem, położonych > 500 m n.p.m., utrzymywanych w IV standardzie) x 1737,80 zł (stawka za l-miesięczne utrzymanie l km dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem, położonych > 500 m n.p.m., w IV standardzie zimowego utrzymania ustalona dla Gminy Ujsoły) x 3,5 miesiąca = 68.377,21 zł.

Ogółem kwota na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Ujsoły, objętych niniejszym porozumieniem w okresie od 1.01.2014r. do 15.04.2014r. wynosić będzie 155.819,79 zł .

W roku 2014 obowiązują wyłącznie kwoty zawarte w ust. 1c.

2. Do §2 porozumienia dodaje się punkt 2c o następującej treści:

2c. 2c. 2c. Środki, o których mowa w ust. 1c  będą przekazywane na konto Przejmującego w trzech miesięcznych równych transzach po 44.519,94 zł każda do 15 dnia miesiąca następującego po wykonaniu usługi, oraz w postaci transzy (l /2 miesięcznej kwoty) za wykonanie usługi w kwietniu 2014r. w wysokości 22.259,97 zł do 30 kwietnia 2014 r. Warunkiem przekazania środków jest przedłożenie przez Przejmującego raportu określonego w §2 ust.3..

§ 2.

Integralną część aneksu stanowi załącznik nr l.

§ 3.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4.

Niniejszy aneks wchodzi w życie od 1.01.2014r..

§ 5.

Niniejszy aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i jeden dla Wojewody Śląskiego celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 6.

Niniejszy aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEKAZUJĄCY:                                                                                                   PRZEJMUJĄCY:

Starosta


Andrzej Zieliński


Wicestarosta


Andrzej Kalata


Skarbnik Powiatu


Elżbieta Wątroba

Wójt


Tadeusz Piętka


Skarbnik Gminy


Ewa Caputa


Załącznik do Aneksu Nr 3
Zarządu Powiatu Żywieckiego
z dnia 11 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe