Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LIII/560/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 18 sierpnia 2014r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Wojska Polskiego i Metalowców oraz torami kolejowymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1; w związku z art. 14 ust. 8 i art. 29 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Świętochłowice

Rada Miejska w Świętochłowicach

1. Stwierdza, że przyjęte ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Wojska Polskiego i Metalowców oraz torami kolejowymi, nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Świętochłowicach nr LVII/422/10 z dnia 3 listopada 2010 r. wraz ze zmianą zatwierdzoną Uchwałą Rady Miejskiej w Świętochłowicach nr XLV/488/14 z dnia 14 lutego 2014 r.

2. Uchwala:

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU OGRANICZONEGO ULICAMI: WOJSKA POLSKIEGO I METALOWCÓW ORAZ TORAMI KOLEJOWYMI

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Przedmiotem uchwały jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Wojska Polskiego i Metalowców oraz torami kolejowymi o powierzchni około 48,6ha.

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Wojska Polskiego i Metalowców oraz torami kolejowymi obejmuje obszar określony na rysunku planu, zlokalizowany w centralnej części miasta.

3. Załącznikami do uchwały są:

1) załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 1:1000;

2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania.

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.);

2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Wojska Polskiego i Metalowców oraz torami kolejowymi;

3) terenie - należy przez to rozumieć obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi na rysunku planu oraz oznaczony symbolem literowym;

4) działce budowlanej - należy przez to rozumieć definicję działki budowlanej zawartej w art. 2 pkt. 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

5) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć ustalone w planie przeznaczenie dominujące, obejmujące min. 55% powierzchni działki budowlanej lub co najmniej 55% wszystkich powierzchni użytkowych obiektów istniejących i projektowanych położonych w granicach terenu;

6) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy rozumieć przeznaczenie uzupełniające, określające jedną lub kilka funkcji, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe terenu i mogą z nim harmonijnie współistnieć, obejmujące maksymalnie 45% powierzchni działki budowlanej lub maksymalnie 45% wszystkich powierzchni użytkowych obiektów istniejących i projektowanych w obszarze działki budowlanej, położonych w granicach terenu;

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć granicę obszaru z możliwością lokalizacji budynków, nośników reklamowych bez prawa jej przekroczenia w kierunku linii rozgraniczającej tereny z dopuszczeniem przekroczenia tej granicy przez elementy budynków takie jak min.: schody zewnętrzne, pochylnie, balkony, okapy, wykusze, podesty;

8) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć ściśle określoną granicę ustalającą lokalizację budynków w pierwszej linii zabudowy (wzdłuż której lokalizowane będą budynki), tj. budynku głównego o przeznaczeniu podstawowym, z dopuszczeniem przekroczenia tej granicy przez elementy budynków takie jak min.: schody zewnętrzne, pochylnie, balkony, okapy, wykusze, podesty;

9) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć procentowy udział sumy powierzchni rzutów poziomych wszystkich budynków zlokalizowanych w granicach działki budowlanej do powierzchni działki budowlanej;

10) powierzchni terenu biologicznie czynnego - należy przez to rozumieć tereny w granicach działki budowlanej wymienione w definicji zawartej w par. 3 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn. zm.);

11) wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni całkowitej budynku (powierzchnia wszystkich kondygnacji nadziemnych budynku w zewnętrznym obrysie murów) do powierzchni działki budowlanej;

12) nośniku reklamowym - należy przez to rozumieć element informacji wizualnej wraz z elementami konstrukcyjnymi i mocującymi;

13) szyldzie – należy przez to rozumieć element informacji wizualnej o rodzaju prowadzonej działalności, umieszczony w strefie głównego wejścia do zakładu usługowego lub instytucji, o powierzchni do 1,5m2;

14) dojazdach niewydzielonych - należy przez to rozumieć istniejące i projektowane dojazdy, niewydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku planu, niezbędne dla zapewnienia prawidłowej obsługi działek budowlanych i obiektów;

15) miejscach postojowych – należy przez to rozumieć miejsca zapewniające obsługę w zakresie parkowania realizowaną poprzez: parkingi, stanowiska postojowe, garaże jedno- lub wielostanowiskowe jedno lub kilkupoziomowe;

16) zabudowie towarzyszącej przeznaczeniu podstawowemu - należy przez to rozumieć budynki niezbędne do funkcjonowania lub obsługi przeznaczenia podstawowego, np. budynki gospodarcze, altany, garaże, szklarnie itp;

17) proekologicznych źródłach ciepła - należy przez to rozumieć stosowanie ekologicznych i wysokosprawnych źródeł ciepła, dopuszczonych do eksploatacji na postawie odpowiednich certyfikatów i aktualnych norm;

18) adaptacji – należy przez to rozumieć zachowanie istniejących budynków z możliwością przeprowadzenia robót związanych z remontem, rozbudową i przebudową na zasadach ustalonych w przepisach niniejszej uchwały;

19) usługach komercyjnych i produkcyjnych - należy przez to rozumieć prowadzenie działalności gospodarczej związanej z działalnością wytwórczą, rzemieślniczą wraz z towarzyszącymi składami i magazynami oraz prowadzenie działalności gospodarczej związanej z obsługą działalności wytwórczej a także świadczącą usługi na rzecz ogółu;

20) trasie rowerowej – należy przez to rozumieć zespół, np. wydzielonych dróg (ścieżek) rowerowych, i pieszo-rowerowych, pasów rowerowych na jezdniach ulic zapewniających ruch rowerowy;

21) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach lub stropodach o spadku do 10°;

22) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć:

a) wysokość liczona w metrach od poziomu terenu do najwyższego punku obiektu budowlanego nie będącego budynkiem,

b) wysokość budynku zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu Prawa budowlanego.

§ 3. 1. Ustaleniami obowiązującymi na rysunku planu są następujące oznaczenia graficzne i tekstowe:

1) granica opracowania;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy;

4) obowiązująca linia zabudowy;

5) granica obszaru objętego ochroną konserwatorską;

6) budynki objęte ochroną konserwatorską;

7) obiekty objęte ochroną konserwatorską;

8) granica złoża węgla kamiennego;

9) granica terenu górniczego "Kochłowice-Świętochłowice-Chorzów" i obszaru górniczego "Świętochłowice I";

10) tereny płytkiej eksploatacji;

11) uskok morfologiczno-tektoniczny;

12) lokalizacja szybów pokopalnianych;

13) symbole terenów:

a) MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

b) U – tereny zabudowy usługowej,

c) UK – tereny zabudowy usługowej – usług kultury,

d) UA – tereny zabudowy usługowej – usług administracji,

e) ZP – tereny zieleni urządzonej,

f) PP – tereny zabudowy przemysłowo-produkcyjnej,

g) UP - tereny zabudowy usług komercyjnych i produkcyjnych,

h) KG – tereny garaży,

i) IT - tereny infrastruktury technicznej – telekomunikacja,

j) IE - tereny infrastruktury technicznej – energetyka,

k) KDZ - tereny dróg publicznych – drogi klasy zbiorczej,

l) KDL - tereny dróg publicznych – drogi klasy lokalnej,

m) KDD - tereny dróg publicznych – drogi klasy dojazdowej,

n) KW – tereny dróg wewnętrznych,

o) KK – tereny kolejowe.

2. Istniejące i projektowane sieci i urządzenia infrastruktury technicznej wraz ze strefami technicznymi nie stanowią ustaleń planu i mają charakter informacyjny.

3. W granicach każdej działki budowlanej dopuszcza się, jako uzupełnienie istniejącego lub projektowanego zagospodarowania, lokalizację:

1) dojazdów niewydzielonych;

2) komunikacji pieszej i rowerowej;

3) miejsc postojowych - nie dotyczy terenu ZP;

4) zieleni;

5) obiektów małej architektury;

6) urządzeń i elementów infrastruktury technicznej z wyłączeniem lądowisk.

4. W ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza się wprowadzenie przeznaczenia dopuszczalnego określonego indywidualnie dla działek budowlanych.

5. Tereny, o których mowa w ust. 1 mogą być w całości przeznaczone i wykorzystane dla celów zgodnych z przeznaczeniem podstawowym lub częściowo dla celów przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego, na zasadach ustalonych w uchwale.

6. Dla wyznaczonego liniami rozgraniczającymi i oznaczonego symbolem terenu obowiązują ustalenia terenowe planu, sformułowane w formie zapisów ogólnych i szczegółowych.

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe

§ 4. Ustalenia ogólne obowiązujące dla wszystkich wyznaczonych terenów:

1) lokalizacja obiektów w sąsiedztwie granicy terenu od strony dróg publicznych i wewnętrznych została określona na rysunku planu w formie linii zabudowy. W przypadku braku wyznaczonej linii zabudowy obowiązują przepisy odrębne z zakresu lokalizacji obiektów w sąsiedztwie dróg publicznych;

2) maksymalna wysokość zabudowy nie będącej budynkami - 18m;

3) ustala się następujące zasady realizacji ogrodzeń:

a) zakaz lokalizacji ogrodzeń z prefabrykowanych przęseł betonowych i płyt blaszanych od strony przestrzeni publicznych – dotyczy terenów MW, U, UK, UA,

b) w przypadku realizacji ogrodzeń nakaz stosowania ogrodzeń ażurowych lub pełnych do wysokości 1m a w pozostałej części ażurowych – dotyczy terenów MW, U, UK, UA;

4) ustala się zasady rozmieszczania nośników reklamowych:

a) nakaz lokalizacji nośników reklamowych w polach wyznaczonych przez podziały architektoniczne elewacji budynków,

b) maksymalna powierzchnia nośnika reklamowego na ogrodzeniach 2m2, w pozostałych przypadkach 4m2,

c) zakaz lokalizacji nośnika reklamowego na ogrodzeniach poza obrys ogrodzenia,

d) forma architektoniczna nośnika reklamowego musi nawiązywać do charakteru i wystroju elewacji, a nośnik reklamowy musi być zamontowany płasko na elewacji budynku, bez elementów wystających poza jej obrys,

e) nośniki reklamowe na budynkach lokalizować w sposób nie naruszający ciągłości kompozycji, bryły i wystroju architektonicznego,

f) zakaz przesłaniania przez nośniki reklamowe otworów okiennych i drzwiowych, detali architektonicznych oraz innych elementów budynków tj. balustrad, wykuszy, pilastrów, gzymsów, balkonów itp.,

g) zakaz lokalizacji wolnostojących nośników reklamowych w granicach terenów: ZP, KDZ, KDL, KDD, KW, KK,

h) zakaz umieszczania banerów reklamowych, transparentów, plakatów na elewacjach budynków oraz nośników reklamowych wielkoformatowych za wyjątkiem ścian szczytowych pozbawionych otworów okiennych na wysokości do 6m,

i) zakaz lokalizacji nośników reklamowych na obiektach małej architektury, urządzeniach infrastruktury technicznej, na drzewach, w sąsiedztwie znaków drogowych,

j) zakaz lokalizacji nośników reklamowych świetlnych, pulsujących, fosforyzujących,

k) zakaz lokalizacji nośników reklamowych w oknach i witrynach;

5) ustala się zasady rozmieszczania szyldów:

a) nakaz lokalizacji szyldów na wysokości pierwszej kondygnacji (parteru) w strefie nadokiennej,

b) zakaz lokalizacji szyldów wystających poza obrys budynku,

c) nakaz montażu szyldów płasko na elewacji budynków,

d) zakaz lokalizacji szyldów w oknach i witrynach,

e) nakaz lokalizacji szyldów w polach wyznaczonych przez podziały architektoniczne elewacji budynków,

f) nakaz lokalizacji szyldów nawiązujących do charakteru i wystroju elewacji,

g) nakaz lokalizacji szyldów w sposób nienaruszający ciągłości kompozycji, bryły i wystroju architektonicznego,

h) maksymalna powierzchnia szyldu – 1,5m2,

i) maksymalna liczba szyldów na jeden lokal użytkowy na jednej elewacji budynku – 1,

j) zakaz lokalizacji szyldów świetlnych, pulsujących, fosforyzujących.

§ 5. W odniesieniu do środowiska naturalnego ustala się:

1) nakazy:

a) odprowadzenia ścieków do kanalizacji sanitarnej a wód opadowych do kanalizacji deszczowej lub w przypadku jej braku możliwość stosowania alternatywnych systemów zbierających wody opadowe,

b) stosowania proekologicznych źródeł ciepła dla celów grzewczych i socjalno – bytowych,

c) ochrony przed hałasem terenów oznaczonych symbolami: · MW, U jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, · ZP – jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe,

d) ograniczenia wibracji do wartości dopuszczalnych na granicy użytkowanego terenu,

e) dla prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami obowiązują zasady określone w przepisach o odpadach,

f) odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej,

g) w przypadku lokalizacji miejsc postojowych dla miejsc postojowych powyżej 0,1ha ustala się nakaz wykonania nawierzchni utwardzonej umożliwiającej odprowadzenie wód opadowych poprzez separatory błota i oleju;

2) zakazy:

a) odprowadzania ścieków do wód i do ziemi,

b) zagospodarowania terenów na cele związane z magazynowaniem, zbieraniem odpadów w tym złomu oraz odpadów niebezpiecznych – dotyczy terenów oznaczonych symbolem: MW, U, UK, UA, ZP, KG,

c) prowadzenia działalności, której uciążliwości wykraczają poza granicę działki budowlanej, do której użytkownik posiada tytuł prawny.

§ 6. 1. W obszarze opracowania planu nie występują obiekty lub obszary podlegające ochronie ustalone na podstawie przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska.

2. Ustala się zasady ochrony dla następujących elementów środowiska:

1) granica złoża węgla kamiennego, dla którego ustala się nakaz uwzględnienia aktualnych warunków geologicznych;

2) granica terenu górniczego "Kochłowice-Świętochłowice-Chorzów" i obszaru górniczego "Świętochłowice I", dla których ustala się, przy posadowieniu obiektów budowlanych, nakaz uwzględnienia aktualnych warunków geologicznych;

3) tereny płytkiej eksploatacji, dla których ustala się, przy posadowieniu obiektów budowlanych, nakaz uwzględnienia aktualnych warunków geologicznych;

4) uskok morfologiczno-tektoniczny, w obszarze którego ustala się nakaz uwzględniania uwarunkowań geologiczno- górniczych.

§ 7. Ustala się zasady ochrony krajobrazu kulturowego dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) w granicach objętych planem występują następujące budynki, które obejmuje się ochroną na mocy niniejszej uchwały

a) budynki przy ul. Wojska Polskiego 6-8, 10, 12-14, 24a-24b, 26,

b) budynki przy ul. Hutniczej 1, 5, 6-6a, 7a-e, 9a-b, 11a-b,

c) budynki przy ul. Metalowców 4-4a-4b, 8a-f,

d) laboratorium w zespole zabudowań dawnej Huty Florian,

e) zespół budynków administracyjnych w zespole zabudowań dawnej Huty Florian,

f) budynek służb energetycznych w zespole zabudowań dawnej Huty Florian,

g) budynek rozdzielni i nawijalni w zespole zabudowań dawnej Huty Florian,

h) zespół zabudowań warsztatów remontowo-mechanicznych z budynkiem administracyjnym w zespole zabudowań dawnej Huty Florian,

i) magazyn w zespole zabudowań dawnej Huty Florian;

2) dla budynków wymienionych w pkt. 1 ustala się:

a) nakaz stosowania materiałów tradycyjnych, np. dla ścian cegła elewacyjna lub cegła, tynk oraz materiały pomocnicze typu: drewno, tynk, szkło, stal, a na pokrycie dachów - dachówka ceramiczna; zakaz stosowania sidingów, blach trapezowych, blach falistych,

b) nakaz zachowania detalu architektonicznego, bryły budynku, podziałów architektonicznych,

c) zakaz umieszczania reklam na ścianach szczytowych budynków,

d) nakaz zachowania istniejącej (pierwotnej) stolarki okiennej i drzwiowej z możliwością jej wymiany na analogiczną, z zachowaniem oryginalnych proporcji podziałów i kolorystyki,

e) nakaz zachowania istniejących (pierwotnych) podziałów stolarki okiennej i drzwiowej,

f) nakaz zachowania istniejącej (pierwotnej) kolorystyki stolarki okiennej i drzwiowej z dopuszczeniem zastosowania nowych kolorów w przypadku kompleksowej wymiany stolarki,

g) zakaz prowadzenia kabli przyłączeniowych, instalacji, urządzeń i anten na elewacji budynku od strony dróg publicznych,

h) zakaz malowania elewacji ceglanej oraz zmiany na inny materiał elewacyjny,

i) zakaz docieplania od zewnętrz elewacji budynków,

j) zakaz stosowania kolorystyki jaskrawej,

k) nakaz stosowania jednej gamy kolorystycznej w przypadku wnęk balkonowych – dotyczy jednego budynku,

l) zakaz zmiany geometrii dachu z nakazem stosowania pierwotnych materiałów przekrycia;

3) w granicach objętych planem występują następujące obiekty, które obejmuje się ochroną na mocy niniejszej uchwały:

a) krzyż przy ul. Wojska Polskiego (1),

b) wiadukt kolejowy – ul. Metalowców,

c) wiadukt kolejowy – ul. Katowicka-Wojska Polskiego;

4) dla obiektów wymienionych w pkt. 3 ustala się:

a) nakaz zachowania obecnej formy obiektów, materiałów wykończeniowych z dopuszczeniem zmiany kolorystyki obiektów,

b) dopuszcza się zmianę lokalizacji krzyża przy nakazie lokalizacji w miejscu eksponowanym;

5) w granicach objętych planem występują następujące obszary, które obejmuje się ochroną na mocy niniejszej uchwały: osiedle robotnicze – ul. Metalowców, ul. Hutnicza (3);

6) dla obszaru wymienionego w pkt. 5 ustala się:

a) w przypadku lokalizacji obiektów małej architektury nakaz stosowania jednolitej formy dla obszaru objętego ochroną,

b) nakaz zachowania ciągłości pierzei,

c) zakaz lokalizacji budynków jednokondygnacyjnych, budynków gospodarczych i garaży, w pasie min. 10m od strony linii rozgraniczających od strony dróg publicznych,

d) zakaz lokalizacji wolnostojących garaży z dopuszczeniem lokalizacji zespołu garaży na samochody osobowe (minimum trzy stanowiska) o tej samej formie i użytych materiałach z zakazem lokalizacji garaży blaszanych.

§ 8. Ustala się zasady przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości:

1) w granicach objętych planem nie wyznacza sie granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;

2) podstawowy kąt położenia działek w stosunku do pasa drogowego dróg publicznych - 90°; w przypadku scaleń i podziałów dokonanych w obrębie grup istniejących działek o innym kącie przeważającym - kąt należy odpowiednio dostosować;

3) ustala się minimalne powierzchnie oraz szerokość frontu działek w terenach przeznaczonych w planie dla różnego typu zabudowy i zainwestowania:

a) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 800 m2, front 16m,

b) dla zabudowy usługowej, przemysłowo-produkcyjnej, usług komercyjnych i produkcyjnych - 800 m2, front 20m,

c) dla garaży - 18m2, front 3m,

d) dla pozostałych terenów - 15m2, front 3m,

e) dopuszcza się zmniejszenie powierzchni i frontu działki wynikające z uwarunkowań terenowych, jednak nie więcej niż 10% dla powierzchni działki i szerokości frontu działki,

f) dla urządzeń infrastruktury technicznej oraz komunikacji kołowej, pieszej, rowerowej dopuszcza się wyznaczania mniejszych działek.

§ 9. Ustala się zasady obsługi obszaru objętego planem w zakresie infrastruktury technicznej:

1) ustala sie powiązanie istniejącego układu sieci w ramach obszaru objętego planem z istniejącym układem sieci zlokalizowanym poza obszarem opracowania planu;

2) ustala się w obszarze opracowania planu system zaopatrzenia w wodę z wodociągów lokalnych;

3) ustala się w obszarze opracowania planu nakaz odprowadzenia ścieków do kanalizacji sanitarnej a wody opadowej do kanalizacji deszczowej lub w przypadku jej braku możliwość stosowania alternatywnych systemów zbierających wody opadowe;

4) ustala się, przy budowie lub przebudowie sieci energetycznych realizację jako sieci i przyłącza kablowe lub napowietrzne;

5) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę, zmianę przebiegu istniejących sieci, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, ich rozbudowę oraz zmianę parametrów technicznych;

6) w celu obsługi terenu objętego planem ustala się możliwość przeprowadzenia sieci i przyłączy stanowiących kontynuację sieci zlokalizowanych poza obszarem przedmiotowego planu.

§ 10. Ustala się zasady obsługi obszaru objętego planem w zakresie infrastruktury komunikacyjnej:

1) ustala sie powiązanie istniejącego układu komunikacyjnego w ramach obszaru objętego planem z istniejącym układem komunikacyjnym zlokalizowanym poza obszarem opracowania planu;

2) ustala się obsługę terenów przez ustalony w planie system dróg publicznych oraz, w przypadku braku możliwości dojazdu do poszczególnych działek budowlanych, w oparciu o dojazdy niewydzielone;

3) w obszarze opracowania planu wyznacza się następujące klasy dróg:

a) tereny dróg publicznych – drogi zbiorcze – KDZ, dla których ustala się: szerokości w liniach rozgraniczających zostały ustalone na rysunku planu, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu dróg publicznych, i wynoszą minimum 14m i maksimum 33m,

b) tereny dróg publicznych – drogi lokalne – KDL, dla których ustala się: szerokości w liniach rozgraniczających zostały ustalone na rysunku planu, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu dróg publicznych, i wynoszą minimum 14m i maksimum 33m,

c) tereny dróg publicznych – drogi dojazdowe – KDD, dla których ustala się: · szerokości w liniach rozgraniczających zostały ustalone na rysunku planu, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu dróg publicznych, i wynoszą minimum 10m i maksimum 35m, · dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych,

d) tereny dróg wewnętrznych – KW, dla których ustala się: · szerokości w liniach rozgraniczających zostały ustalone na rysunku planu i wynoszą minimum 4,5m, · dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych, · dopuszcza się realizację drogi jako ciąg pieszo - jezdny;

4) w obszarze opracowania planu dopuszcza się realizację dojazdów niewydzielonych o szerokości zgodnej z przepisami odrębnymi z zakresu zagospodarowania terenu;

5) ustala się zasady obsługi w zakresie miejsc postojowych:

a) dopuszcza się utrzymanie istniejących miejsc postojowych naziemnych oraz istniejących garaży,

b) ustala się realizację miejsc postojowych w granicach działki budowlanej, wzdłuż istniejących i projektowanych dróg w formie pasów lub zatok postojowych, z zastrzeżeniem zapisów ust. 2, jako terenowe,

c) ustala się realizację miejsc postojowych w granicach działki budowlanej jako garaże z zakazem lokalizacji w granicach z drogami publicznymi i w pierwszej linii zabudowy, z zakazem lokalizacji w zabudowie pierzei,

d) zakaz lokalizacji wolnostojących garaży; w przypadku lokalizacji garaży nakaz realizacji zespołu garaży tj. min. 3 o tych samych gabarytach,

e) ustala się nakaz realizacji ilości miejsc parkingowych dla terenów: · MW – minimum 1,5 miejsca/1 lokal mieszkalny oraz 1miejsce/80m2 powierzchni użytkowej części usługowej, · U, UA, UK - minimum 1miejsce/80m2 powierzchni użytkowej części usługowej, · PP, UP – minimum 1miejsce/50m2 powierzchni użytkowej części usługowej z wyłączeniem funkcji magazynowej;

6) w obszarze opracowania planu wyznacza się tereny kolejowe – KK – dla których ustala się możliwość lokalizacji urządzeń i obiektów związanych z komunikacją kolejową; zakaz lokalizacji budynków.

§ 11. 1. Wyznacza sie tereny oznaczone symbolem: MW (B1.1MW, B1.2MW, B1.3MW, B1.4MW, B1.5MW, B1.6MW, B1.8MW, B2.3MW) dla których ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

2) przeznaczenie dopuszczalne - usługi z wyłączeniem skupów surowców wtórnych;

3) w zakresie zasad zabudowy i zagospodarowania terenów ustala się:

a) adaptację istniejących budynków,

b) zakaz lokalizacji wolnostojących budynków o przeznaczeniu dopuszczalnym;

4) wskaźniki:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy: · B1.1MW – 40%, · B1.2MW, B1.3MW, B1.4MW, B1.6MW – 60%, · B1.5MW, B1.8MW – 90%, · B2.3MW – 50%,

b) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – w tym minimum połowa na zieleń urządzoną: · B1.1MW – 30%, · B1.2MW, B1.3MW, B1.4MW, B1.6MW – 20%, · B1.5MW, B1.8MW – 5%, · B2.3MW – 30%,

c) wskaźnik intensywności zabudowy: · B1.1MW – 0,6 – 2,5, · B1.2MW, B1.3MW, B1.4MW, B1.6MW – 1,0 - 2,8, · B1.5MW, B1.8MW – 1,0 – 3,8, · B2.3MW – 0,2 – 2,8,

d) wysokość budynków: · B1.1MW – maksymalnie 5 kondygnacji nadziemnych, minimum 2 kondygnacje nadziemne/maksymalnie18m, B1.2MW, B1.3MW, B1.4MW, B1.5MW – maksymalnie 4 kondygnacje nadziemne, minimum 2 kondygnacje nadziemne/maksymalnie18m, B1.6MW, B2.3MW – maksymalnie 4 kondygnacje nadziemne/18m, B1.8MW – maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, minimum 2 kondygnacje nadziemne/maksymalnie14m,

e) geometria dachów : · B1.1MW B1.2MW, B1.3MW, B1.5MW, B1.8MW – dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 30-45, · B1.4MW, B1.6MW B2.3MW – indywidualne rozwiązanie konstrukcji dachu.

2. Wyznacza sie tereny oznaczone symbolem U (B1.7U, B2.10U, B2.13U), dla których ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe U - tereny zabudowy usługowej;

2) przeznaczenie dopuszczalne - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna zlokalizowana na kondygnacjach za wyjątkiem pierwszej kondygnacji naziemnej;

3) w zakresie zasad zabudowy i zagospodarowania terenów ustala się:

a) adaptację istniejących budynków,

b) zakaz lokalizacji garaży oraz pomieszczeń gospodarczych wolnostojących,

4) wskaźniki:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy: · B1.7U – 90%, · B2.10U, B2.13U - 40%,

b) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego, w tym minimum połowa na zieleń urządzoną: · B1.7U – 5%, · B2.10U, B2.13U – 30%,

c) wskaźnik intensywności zabudowy: · B1.7U – 0,001 - 5, · B2.10U, B2.13U – 0,001 – 2,

d) wysokość budynków: · B1.7U – maksymalnie 5 kondygnacji nadziemnych/20m, · B2.10U, B2.13U - maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne/15m,

e) geometria dachów – indywidualne rozwiązanie konstrukcji dachu.

3. Wyznacza sie tereny oznaczone symbolem UA (B2.9UA, B2.12UA), dla których ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe UA - tereny zabudowy usługowej – usług administracji;

2) w zakresie zasad zabudowy i zagospodarowania terenów ustala się: zakaz lokalizacji garaży oraz pomieszczeń gospodarczych wolnostojących;

3) wskaźniki:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy – 65%,

b) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 20%, w tym minimum połowa na zieleń urządzoną,

c) wskaźnik intensywności zabudowy – 0,001 – 2,5,

d) wysokość budynków – maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne/15m,

e) geometria dachów – dachy płaskie.

4. Wyznacza sie tereny oznaczone symbolem UK (B2.8UK), dla których ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe UK - tereny zabudowy usługowej – usług kultury;

2) w zakresie zasad zabudowy i zagospodarowania terenów ustala się: zakaz lokalizacji garaży oraz pomieszczeń gospodarczych wolnostojących;

3) wskaźniki:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50%,

b) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 30%, w tym minimum połowa na zieleń urządzoną,

c) wskaźnik intensywności zabudowy – 0,001 – 1,2,

d) wysokość budynków – maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne/12m,

e) geometria dachów – indywidualne rozwiązanie konstrukcji dachu.

5. Wyznacza sie tereny oznaczone symbolem UP (B1.11UP, B1.13UP, B2.1UP, B2.5UP, B2.7UP, B2.14UP), dla których ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe UP - tereny zabudowy usług komercyjnych i produkcyjnych;

2) przeznaczenie dopuszczalne – składy, magazyny itp.;

3) w zakresie zasad zabudowy i zagospodarowania terenów ustala się:

a) zakaz lokalizacji pomieszczeń gospodarczych wolnostojących,

b) dopuszcza się lokalizację budynków w granicy działki,

c) nakaz wprowadzenia zieleni izolacyjnej na granicy z terenami zabudowy mieszkaniowej;

4) wskaźniki:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50%,

b) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 20%, w tym minimum połowa na zieleń urządzoną,

c) wskaźnik intensywności zabudowy – 0,001 – 2,5,

d) wysokość budynków – maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne/18m,

e) geometria dachów – indywidualne rozwiązanie konstrukcji dachu.

6. Wyznacza sie tereny oznaczone symbolem PP (B1.10PP, B1.12PP, B2.4PP), dla których ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe PP - tereny zabudowy przemysłowo-produkcyjnej;

2) przeznaczenie dopuszczalne – składy, magazyny itp.;

3) w zakresie zasad zabudowy i zagospodarowania terenów ustala się:

a) dopuszcza się lokalizację w granicy działki,

b) nakaz wprowadzenia zieleni izolacyjnej na granicy z terenami zabudowy mieszkaniowej;

4) wskaźniki:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60%,

b) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 20%, w tym minimum połowa na zieleń urządzoną,

c) wskaźnik intensywności zabudowy – 0,001 – 2,5,

d) wysokość budynków – maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne/18m,

e) geometria dachów – indywidualne rozwiązanie konstrukcji dachu.

7. Wyznacza sie tereny oznaczone symbolem KG (B1.9KG), dla których ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe KG – tereny garaży;

2) w zakresie zasad zabudowy i zagospodarowania terenów ustala się:

a) dopuszcza się lokalizację budynków w granicy działki,

b) zakaz lokalizacji pomieszczeń gospodarczych;

3) wskaźniki:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy – 100%,

b) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 0%,

c) wskaźnik intensywności zabudowy – 0,001 – 1,

d) wysokość budynków – maksymalnie 1 kondygnacja nadziemna/5m,

e) geometria dachów – dachy płaskie.

8. Wyznacza sie teren oznaczony symbolem IT (B2.6IT), dla którego ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe IT - tereny infrastruktury technicznej – telekomunikacja;

2) w zakresie zasad zabudowy i zagospodarowania terenów ustala się:

a) zakaz lokalizacji w granicy działki,

b) dopuszcza się lokalizację urządzeń i obiektów związanych z przeznaczeniem podstawowym;

3) wskaźniki:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy – 90%,

b) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 1%,

c) wskaźnik intensywności zabudowy – 0,0001 – 1,

d) wysokość budynków - maksymalnie 1 kondygnacja nadziemna/6m,

e) geometria dachów – płaskie o kącie nachylenia połaci dachowych do 10º.

9. Wyznacza sie teren oznaczony symbolem IE (B2.11IE), dla którego ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe IE - tereny infrastruktury technicznej – energetyka;

2) w zakresie zasad zabudowy i zagospodarowania terenów ustala się:

a) zakaz lokalizacji budynków w granicy działki,

b) dopuszcza się lokalizację urządzeń i obiektów związanych z przeznaczeniem podstawowym;

3) wskaźniki:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy – 90%,

b) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 5%,

c) wskaźnik intensywności zabudowy – 0,0001 – 1,

d) wysokość budynków - maksymalnie 1 kondygnacja nadziemna/6m,

e) geometria dachów – płaskie o kącie nachylenia połaci dachowych do 10º.

10. Wyznacza sie tereny oznaczone symbolem ZP (B2.2ZP), dla których ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe ZP - tereny zieleni urządzonej;

2) w zakresie zasad zabudowy i zagospodarowania terenów ustala się:

a) dopuszcza się lokalizacje urządzeń rekreacyjno-wypoczynkowych,

b) dopuszcza się lokalizację ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-jezdnych,

c) zakaz lokalizacji budynków,

d) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 70%.

§ 12. Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 20%.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.

§ 14. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej miasta Świętochłowice

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach


Bożena Wojciechowska-Zbylut


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/560/14
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 18 sierpnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/560/14
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 18 sierpnia 2014 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 1,2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Świętochłowicach rozstrzyga, co następuje:

§ 1. Z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika, że realizacja zapisanych w nim zadań z zakresu infrastruktury technicznej, w tym budowy dróg, kanalizacji i wodociągów, pociąga za sobą wydatki z budżetu gminy w zakresie realizacji zadań własnych.

§ 2. Inwestycje i nakłady wynikające z realizacji zapisów przedmiotowej uchwały, w zakresie budowy i rozbudowy infrastruktury technicznej, które są niezbędne dla prawidłowego i uporządkowanego zagospodarowania terenu objętego planem, będą finansowane ze środków:

1. dochodów publicznych gminy – podatków, według planowanej realizacji inwestycji, ujętych w poszczególnych latach w budżecie gminy.

2. publicznych, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

3. wynikających z porozumień, w ramach partnerstwa prywatno – publicznego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-08-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe