Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 7/IV/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 11 grudnia 2014r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 849)

Rada Miejska w Kłobucku
uchwala co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,81zł od 1 m² powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne  retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,58zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,19zł od 1 m² powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,69 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej- 21,55 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,75 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,68 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

e) pozostałych :

- związanych z potrzebami bytowymi , zajętych do przechowywania opału, zapasów domowych, sprzętu gospodarczego i domowego, płodów rolnych i inwentarza  żywego- 3,90 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

- innych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,34 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

3) od  budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7. ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, z tym, że od budowli służących do zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) w których udział ścieków bytowych wynosi ponad 80% - 0,24% ich wartości.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 346/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie: określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości oraz Uchwała Nr 371/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr 346/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie: określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kłobucku


Danuta Gosławska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe