Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr E.031.9.2014 Prezydenta Miasta Gliwice; Prezydenta Miasta Rybnika

z dnia 26 listopada 2014r.

w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Punkcie Katechetycznym w Rybniku w roku szkolnym 2014/2015

Tekst pierwotny

2014-267640

Porozumienie Nr E.031.9.2014

z dnia 26 listopada 2014 r.

w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii w Punkcie Katechetycznym
przy parafii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rybniku
w roku szkolnym 2014/2015

zawarte pomiędzy:

Miastem Rybnik, reprezentowanym przez Joannę Kryszczyszyn - Zastępcę Prezydenta Miasta, działającą na podstawie pełnomocnictwa Or-01130/00622/11 z dnia 16.12.2011 r.

a

Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Krystiana Tomalę - Zastępcę Prezydenta Miasta

§ 1. 1. Porozumienie, zawarte na podstawie § 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach
i szkołach (Dz.U. nr 36 poz. 155), dotyczy zasad prowadzenia nauki religii w Punkcie Katechetycznym przy parafii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rybniku, w okresie od 1 września 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku.

2. Miasto Gliwice pokrywać będzie koszty zatrudnienia nauczyciela religii w Punkcie Katechetycznym,
o którym mowa w ust. 1, proporcjonalnie do liczby uczniów uczęszczających na religię, a będących uczniami szkół, dla których Miasto Gliwice jest organem prowadzącym.

§ 2. Koszty zatrudnienia nauczyciela religii w Punkcie Katechetycznym, o którym mowa w § 1, ponoszone przez Miasto Rybnik, obejmują wydatki w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników,

4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne,

4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne,

4120 - Składki na Fundusz Pracy,

4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

§ 3. 1. Miesięczne planowane koszty zatrudnienia nauczyciela, o których mowa w § 2, w roku szkolnym 2014/2015 wynoszą 706,70 zł (siedemset sześć złotych siedemdziesiąt groszy).

2. Całkowita kwota dotacji na realizację zadania określonego w § 1, zgodnie z kalkulacją stanowiącą załącznik do niniejszego porozumienia, za okres od 1.09.2014 r. do 31.08.2015 r. wynosi 1.884,48 zł (jeden tysiąc osiemset osiemdziesiąt cztery złote czterdzieści osiem groszy).

3. Miasto Gliwice zobowiązuje się przekazać kwotę dotacji, o której mowa w ust. 2, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rybnika nr 74 1140 1179 0000 2224 1800 1001 w mBanku S.A. Oddział Korporacyjny Rybnik w dwóch transzach:

- I transza (za rok 2014) w kwocie 628,16 zł do 10.12.2014 roku,

- II transza (za rok 2015) w kwocie 1.256,32 zł do 15.01.2015 roku.

4. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 3 zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 4. 1. Kwota wymieniona w § 3 ust. 2 stanowi planowane koszty zatrudnienia nauczyciela religii w Punkcie Katechetycznym przy parafii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rybniku.

2. Termin wykorzystania dotacji udzielonej w roku 2014 ustala się na 31.12.2014 roku, zaś dotacji udzielonej
w roku 2015 na dzień 31.08.2015 r.

3. Termin rozliczenia dotacji udzielonej w roku 2014 ustala się na 15.01.2015 roku.

4. Termin rozliczenia dotacji udzielonej w roku 2015 ustala się na 15.09.2015 roku.

5. Miasto Rybnik przekaże Miastu Gliwice rozliczenie o wysokości faktycznie poniesionych kosztach zatrudnienia nauczyciela i datach przelewu (przekazania) wynagrodzenia za okresy, w których uczniowie z terenu Miasta Gliwice uczestniczyli w nauce religii w Punkcie Katechetycznym, wskazanym w § 1, wraz z wykazem uczniów uczęszczających na lekcje religii.

6. W przypadku, gdy koszty zatrudnienia nauczyciela religii, wynikające z rozliczenia, o którym mowa w ust. 5, będą:

1) wyższe od kwoty dotacji jaką otrzymało Miasto Rybnik, to Miasto Gliwice zobowiązuje się do zapłaty różnicy w terminie 15 dni od daty otrzymania rozliczenia; w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie naliczone zostaną odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych,

2) niższe od kwoty dotacji jaką otrzymało Miasto Rybnik, to zwrot dotacji udzielonej w 2014 r. nastąpi
w terminie do 15.01.2015 roku, zaś zwrot dotacji udzielonej w roku 2015 nastąpi w terminie do 15.09.2015 roku; w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie naliczone zostaną odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 5. Dotacja ustalona na podstawie nieprawdziwych danych, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu Miasta Gliwice wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7. Każda ze Stron może wypowiedzieć porozumienie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 8. Wszelkie zmiany mogą być wprowadzone do niniejszego porozumienia wyłącznie w formie pisemnych aneksów pod rygorem nieważności.

§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 września 2014 roku
do 31 sierpnia 2015 roku.

§ 11. Porozumienie sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

Zastępca Prezydenta


Joanna Kryszczyszyn

Zastępca Prezydenta Miasta


Krystian Tomala


Załącznik do Porozumienia Nr E.031.9.2014
z dnia 26 listopada 2014 r.

Zestawienie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w grupie międzyszkolnej
w Punkcie Katechetycznym przy parafii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rybniku
w roku szkolnym 2014/2015

1. Zestawienie planowanych miesięcznych kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w roku szkolnym 2014/2015

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

503,33 zł

§ 4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

42,78 zł

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

93,88 zł

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

13,38 zł

§ 4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

53,33 zł

Ogółem:

706,70 zł

2. Zestawienie planowanych kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w roku szkolnym 2014/2015

Ogółem uczniów

w tym
z Miasta Gliwice

Liczba uczniów uczęszczających na religię

Wysokość planowanych miesięcznych kosztów

Ogółem planowana wysokość kosztów
w roku szkolnym 2014/2015

Rok 2014
IX-XII

Rok 2015
I-VIII

Razem

9

706,70 zł

2826,80 zł

5 653,60 zł

8 480,40 zł

2

157,04 zł

628,16 zł

1 256,32 zł

1 884,48 zł

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe