Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Rybnika

z dnia 12 stycznia 2015r.

w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rybniku w celu uzupełnienia jej składu

Tekst pierwotny

2015-2648

OGŁOSZENIE

PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA

z dnia 12 stycznia 2015 r.

w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rybniku w celu uzupełnienia jej składu

Działając na podstawie:

- art. 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zmianami),

- § 9 i 10 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560),

informuję o możliwości zgłaszania kandydatów na członka

POWIATOWEJ SPOŁECZEJ RADY DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RYBNIKU

w celu uzupełnienia jej składu, przez działające na terenie Miasta Rybnika organizacje pozarządowe, fundacje i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Ww. podmioty mogą zgłosić po jednym kandydacie.

Pisemne zgłoszenia skierowane do Prezydenta Miasta Rybnika należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2, w terminie 14 dni licząc od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. W przypadku wysłania zgłoszenia drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego.

Zgłoszenie, podpisane przez statutowo upoważnionych do składania oświadczeń woli przedstawicieli podmiotu zgłaszającego, powinno zawierać:

1) nazwę podmiotu zgłaszającego kandydata;

2) dane osobowe kandydata wraz z uzasadnieniem jego wyboru;

3) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na jego powołanie w skład ww. Rady oraz przetwarzanie danych osobowych.

Powołanie członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rybniku nastąpi w formie pisemnej w terminie do 30 dni od dnia wskazanego w ogłoszeniu jako ostatni dzień składania zgłoszeń. Informacja o powołaniu członku zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika bip.um.rybnik.eu, zakładka Organizacje pozarządowe/Aktualności, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rybnika (obok pokoju 005).

Szczegółowych informacji w powyższym zakresie udzielają pracownicy Referatu Spraw Społecznych Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Rybnika (pokój 005), telefonicznie pod numerem 32 43 92 015 lub drogą elektroniczną (e-mail: spoleczny@um.rybnik.pl).

Prezydent Miasta


Piotr Kuczera

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe