Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie nr 1 Prezydenta Miasta Chorzów

z dnia 7 maja 2015r.

w sprawie zgłaszania kandydatów na członków powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art.44b ust.1 i art.44c ust.3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r.
Nr 127, poz.721 z późn. zmianami) oraz § 9 ust.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych z dnia 25 marca 2003 roku (Dz. U. Nr 62, poz. 560)

podaje się do publicznej wiadomości, że

1. Działające na terenie miasta Chorzowa organizacje pozarządowe oraz fundacje mogą zgłaszać po jednym kandydacie na członka Powiatowej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, która zostanie powołana dla Miasta Chorzów.

2. Pisemne kandydatury na członków Rady należy składać w terminie do 30-tu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Wojewody Śląskiego, na adres Urząd Miasta Chorzów - Wydział Polityki Społecznej, ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów.

3. W terminie do 30 dni od terminu wskazanego powyżej spośród zgłoszonych kandydatów zostanie powołana 5-cio osobowa Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych, która będzie organem opiniodawczo - doradczym. Kadencja Rady będzie trwała 4 lata. Spośród swoich członków Rada wybierze na okres jednego roku przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza. Posiedzenia Rady będą się odbywały co najmniej raz na kwartał. Do jej zadań będzie należało:

- inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacja ich praw,

- opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich ocena,

- opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miasta pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Prezydent Miasta Chorzów


Andrzej Kotala

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe