Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/66/2015 Rady Gminy Wyry

z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. u. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Gminy Wyry
uchwala:

§ 1. 1. Uchylić uchwałę nr XXVIII/224/2013 Rady Gminy Wyry z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, wielorodzinnymi oraz właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wnoszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dołu, do 5-go dnia każdego miesiąca, za poprzedni miesiąc.

2. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, wnoszą opłatę roczną za gospodarowanie odpadami komunalnymi z góry, do 5-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została złożona deklaracja.

3. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała.

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości opłatę uiszczać będą przelewem na konto bankowe lub gotówką w kasie Urzędu.

2. O numerze rachunku bankowego, na który należy wpłacać opłatę właściciele nieruchomości zostaną odrębnie poinformowani.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2015 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry


Elżbieta Słomka


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.) Rada Gminy ma obowiązek określić w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym wskazanie czy opłatę uiszcza się z dołu czy z góry. Akt ten w szczególności reguluje dokładny termin i częstotliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dostępne metody zapłaty opłaty.

Uchwała przewiduje, iż opłaty za gospodarowanie odpadami będą uiszczane miesięcznie. Tryb został przyjęty w celu zapewnienia płynności budżetu Gminy Wyry. Wyjątek stanowią opłaty roczne za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe (altany) lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, które należy wnosić do 5-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została złożona deklaracja.

Uwaga poza uzasadnieniem: Podstawą prawną jest art. 6 litera l (a nie art. 61). W edytorze tekstów litera l oraz cyfra 1 wyglądają identycznie.

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry


Elżbieta Słomka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe