Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr WO.031.2.9.2015 Burmistrza Miasta Skoczowa; Zarządu Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 29 lipca 2015r.

w sprawie realizacji z Gminą Skoczów wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. "Przystosowanie układu komunikacyjnego na terenie Gminy Skoczów do sytuacji powstałej po wybudowaniu drogi ekspresowej S1"

Tekst pierwotny

zawarte pomiędzy Powiatem Cieszyńskim, który reprezentuje:

Janusz Król- Starosta Cieszyński

Maria Cieślar- Wicestarosta

a Gminą Skoczów, którą reprezentuje:

Mirosław Sitko- Burmistrza Miasta Skoczowa

Na podstawie:

- art. 19 ust. 4 oraz art. 20 pkt 5 Ustawy z 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 poz. 460)

- art. 12 ust. 8a) w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.)

- Uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego nr VIII/60/15 z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie realizacji z Gminą Skoczów wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. "Przystosowanie układu komunikacyjnego na terenie Gminy Skoczów do sytuacji powstałej po wybudowaniu drogi ekspresowej S1" oraz powierzenia Gminie Skoczów zadań własnych Powiatu Cieszyńskiego,

- Uchwały Rady Miejskiej Skoczowa nr X/74/2015 z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie realizacji z Powiatem Cieszyńskim wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. "Przystosowanie układu komunikacyjnego na terenie Gminy Skoczów do sytuacji powstałej po wybudowaniu drogi ekspresowej S1".

§ 1.

1. Powiat Cieszyński i Gmina Skoczów postanawiają wspólnie realizować zadania remontowo - inwestycyjne dotyczące dróg powiatowych i gminnych na terenie gminy Skoczów określane, jako projekt p.n. "Przystosowanie układu komunikacyjnego na terenie Gminy Skoczów do sytuacji powstałej po wybudowaniu drogi ekspresowej S1".

2. Projekt wymieniony w ust. 1 składa się z zadań (przedsięwzięć) określonych w Załączniku nr 1 do niniejszego Porozumienia i dotyczy dróg publicznych kategorii powiatowej i gminnej.

3. Strony ustalają, że priorytetem dla kolejności realizacji zadań wymienionych w Załączniku nr 1 będzie pozyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

4. Strony ustalają, że podstawową zasadą finansowania będzie partycypacja w kosztach przygotowania i realizacji zadań - w wysokości po 50% wartości udziału własnego w przypadku pozyskania środków zewnętrznych lub po 50% wartości kosztów jeżeli inwestycja miałaby być realizowana bez pozyskania środków zewnętrznych.

§ 2.

1. Strony ustalają, że przygotowanie i prowadzenie poszczególnych zadań należeć będzie do kompetencji Powiatu Cieszyńskiego. Powyższe nie obowiązuje, jeżeli Strony wspólnie postanowią inaczej.

2. Do obowiązków Powiatu Cieszyńskiego należeć będzie składanie wniosków o dofinansowanie zewnętrzne i występowanie, jako beneficjent pozyskanych środków. Powyższe nie obowiązuje, jeżeli Strony wspólnie postanowią inaczej.

3. Strony deklarują współdziałanie w zakresie założeń projektowych i w trakcie projektowania, przygotowania zadań do procedur przetargowych oraz na etapie realizacji robót i ich odbiorów.

4. Strony ustalają, że przygotowanie i realizacja zadań nr 2 i 3 wymienionych w Załączniku nr 1, w zakresie projektowym, prowadzona będzie przez Gminę Skoczów.

§ 3.

1. Strony Porozumienia poczynią starania, aby zaplanować w swoich budżetach środki niezbędne na przygotowanie dokumentacji projektowych zadań (przedsięwzięć) wymienionych w Załączniku nr 1.

2. W przypadku pozyskania dofinansowania zewnętrznego, Strony zobowiązują się do zaplanowania w swoich budżetach środków finansowych niezbędnych do zagwarantowania wkładu własnego na wykonawstwo inwestycji w terminach wynikających z wymogów stawianych przez Udzielającego dofinansowania.

3. W toku przygotowania i realizacji, Powiat Cieszyński zobowiązuje się do przekazywania na bieżąco Gminie harmonogramów przewidywanych kosztów, w celu zabezpieczenia w budżecie Gminy Skoczów niezbędnych środków finansowych.

4. W przypadku, gdy wartość realizowanego zadania ulegnie zwiększeniu w wyniku przetargów lub robót dodatkowych (uzupełniających) podwyższony wkład własny zostanie pokryty w równych częściach przez obie strony.

§ 4.

Przekazywanie środków finansowych nastąpi na wniosek strony realizującej, w terminie do 14 dni od daty doręczenia kompletu uzgodnionych dokumentów.

§ 5.

1. Niniejsze Porozumienie zostaje zawarte na czas realizacji zadań wymienionych w Załączniku nr 1.

2. Strony dopuszczają możliwość negocjacji warunków zawartego Porozumienia, poszczególnych zadań i wielkości udziałów w finansowaniu w przypadku, gdy przyjęte założenia i warunki ulegną zmianie, czego nie można było przewidzieć w czasie zawarcia niniejszego Porozumienia.

3. Zmiana postanowień niniejszego Porozumienia może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu Stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 6.

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Porozumieniu zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

2. Ewentualne spory Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Rejonowego w Cieszynie.

§ 7.

Z dniem zawarcia niniejszego Porozumienia Strony zgodnie postanawiają rozwiązać Porozumienie nr RA.0118-4-3/03 z dnia 1.09.2003r. w sprawie realizacji z Gminą Skoczów wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. "Przystosowanie układu komunikacyjnego na terenie Gminy Skoczów do sytuacji powstałej po wybudowaniu drogi ekspresowej S1". zmienionego 2 aneksami.

§ 8.

1. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Obowiązek skierowania do publikacji spoczywa na Powiecie Cieszyńskim.

§ 9.

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze Stron.

Starosta Cieszyński


Janusz Król


Wicestarosta


Maria Cieślar

Burmistrza Miasta Skoczowa


Mirosław Sitko


Załącznik do Porozumienia Nr WO.031.2.9.2015
Zarządu Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 29 lipca 2015 r.

Zakres rzeczowy projektu "Przystosowanie układu komunikacyjnego
na terenie Gminy Skoczów do sytuacji powstałej po wybudowaniu drogi ekspresowej S1".

1. Przebudowa mostu na Wiśle w ciągu ul. Bielskiej w Skoczowie wraz
z podwyższeniem jego nośności do 30t.

2. Przebudowa skrzyżowania ulic Górny Bór - Mickiewicza - Targowa na rondo.

3. Przebudowa drogi powiatowej 2614 S ul. Górny Bór w Skoczowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Ciężarową.

4. Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie wraz
z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury Etap II - odcinek od torów kolejowych do S1.

5. Przebudowa drogi 2642 S na odcinku od granicy Skoczowa do Pogórza (połączenie z węzłem nad drogą S1).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe