Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/88/2015 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 30 września 2015r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXVII/599/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Będzin dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 30 ust. 6 i ust. 6a w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska Będzina uchwala:

§ 1. Wprowadzić w załączniku nr 1 do uchwały Nr XXXVII/599/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Będzin dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze następujące zmiany:

1) § 5 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora, przysługuje dodatek funkcyjny miesięcznie w wysokości określonej w poniższej tabeli:

L.p.

Stanowisko kierownicze

Wysokość dodatku

1)

Dyrektor przedszkola liczącego:

a) do 2 oddziałów

b) 3 oddziały

c) 4 oddziały

d) 5 oddziałów

e) 6 oddziałów

f) 7 oddziałów

g) 8 oddziałów

h) powyżej 8 oddziałów

550

600

650

700

750

800

850

900

2)

Dyrektor szkoly liczącej:

a) do 6 oddziałów

b) od 7 do 9 oddziałów

c) od 10 do 12 oddziałów

d) od 13 do 15 oddziałów

e) od 16 do 18 oddziałów

f) od 19 do 21 oddziałów

g) od 22 do 24 oddziałów

h) od 25 do 27 oddziałów

i) od 28 do 30 oddziałów

j) od 31 do 33 oddziałów

k) powyżej 33 oddziałów

750

900

1050

1150

1300

1450

1600

1700

1800

1900

2000

3)

Dyrektor placówki oświatowo-wychowawczej:

900

2) § 5 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

"3. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko wicedyrektora, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w poniższej tabeli:

L.p.

Stanowisko kierownicze

Wysokość dodatku

1)

Wicedyrektor przedszkola liczącego:

a) do 6 oddziałów

b) powyżej 6 oddziałów

350

450

2)

Wicedyrektor szkoły liczącej:

a) do 8 oddziałów

b) od 9 do 11 oddziałów

c) od 12 do 14 oddziałów

d) od 15 do 19 oddziałów

e) od 20 do 25 oddziałów

f) od 26 do 30 oddziałów

g) powyżej 30 oddziałów

300

450

550

650

750

850

900

3)

Wicedyrektor placówki oświatowo-wychowawczej:

350

3) § 6 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi z tytułu:

1) sprawowania funkcji opiekuna stażu w wysokości 4 % minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego I kategorii zaszeregowania,

2) powierzenia wychowawstwa klasy, w wysokości 5 % minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego I kategorii zaszeregowania.".

4) § 7 otrzymuje następujące brzmienie:

"Nauczycielom, którym powierzono funkcję doradcy metodycznego, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 420 zł."

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Będzina.

§ 3. Traci moc uchwała Nr LVI/973/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 27 września 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXVII/599/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Będzin dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina


Krzysztof Dudziński


Uzasadnienie

Uchwałę Rady Miejskiej Będzina w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXVII/599/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Będzin dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze podejmuje się w związku z koniecznością uporządkowania uregulowań dotyczących wysokości dodatków funkcyjnych dyrektorów i wicedyrektorów szkół, przedszkoli oraz placówek oświatowo-wychowawczych oraz zwiększenia wysokości dodatków funkcyjnych nauczycielom, którym powierzono obowiązki doradcy metodycznego, wychowawcy klasy i opiekuna stażu.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe