Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/144/15 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 22 października 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie dotyczącej wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Pszczyna

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 60 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1457)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje :

§ 1. Dodać ust. 3 w § 2 uchwały Nr XLII/529/14 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Pszczyna (t.j. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2014 r., poz. 5625, z pózn. zm.) i nadać mu brzmienie:

Burmistrz Pszczyny może wyrazić zgodę na odstąpienie od terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Uzasadnienie

Na podstawie art. 60 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1457) podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy mogą otrzymać na każde dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym dotację celową z budżetu gminy. Wysokość i zasady udzielania dotacji celowej określa rada gminy w drodze uchwały.

Projekt uchwały jako akt prawa miejscowego w okresie od 1 października 2015 r. do 8 października 2015 r. objęty został konsultacjami społecznymi zgodnie z treścią Uchwały Nr XXXV/439/13 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących statutowej tych organizacji.

We wskazanym okresie nie wpłynęły żadne opinie i uwagi dotyczące przedłożonego do konsultacji projektu uchwały.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe