Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/86/15 Rady Gminy Gierałtowice

z dnia 27 października 2015r.

w sprawie nadania nazwy ulicy na drodze wewnętrznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2015 r., poz.1515) i art.8 ust.1 a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t .j. Dz.U. z 2015 r., poz.460 z późniejszymi zmianami),

Rada Gminy Gierałtowice uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Nadaje się nazwę ulicy "OKRĘŻNA" drodze wewnętrznej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1784/331 i 507/28 stanowiącej własność Gminy Gierałtowice, położonej w sołectwie Paniówki.

2. Nadaje się nazwę ulicy "POŚREDNIA" drodze wewnętrznej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1813/331 stanowiącej własność Gminy Gierałtowice, położonej w sołectwie Paniówki.

3. Nadaje się nazwę ulicy "SKOTNICKA" drodze wewnętrznej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 558/254 oraz dla części działki 557/253 stanowiącej własność Gminy Gierałtowice, położonej w sołectwie Paniówki ( tj. jako przedłużenie istniejącej ulicy Skotnicka po północnej stronie ulicy Gliwickiej do ulicy Zabrskiej).

4. Szczegółowe położenie ulic opisane w ust.1,2 i 3 określają szkice stanowiące załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Józef Buchczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały nNr XIV/86/15
Rady Gminy Gierałtowice
z dnia 27 października 2015 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/86/15
Rady Gminy Gierałtowice
z dnia 27 października 2015 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe