Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 14.140.2015 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 19 listopada 2015r.

w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465), w związku z art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484 )

Rada Miasta Rydułtowy
po przeprowadzeniu konsultacji społecznych,
zgodnie z uchwałą nr XLVIII/411/10 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 22 października 2010 r.
uchwala, co następuje:

§ 1.

Do celów obliczania należnego podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego określa się następujące wzory formularzy, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały:

1) wzór DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) wzór DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) wzór DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY, który stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,

4) wzór INFORMACJI W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO, który stanowi załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr 41.298.2013 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny.

§ 4.

Uchwałę ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rydułtowy oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego..

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miasta


Lucjan Szwan


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 14.140.2015
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 19 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 14.140.2015
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 19 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 14.140.2015
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 19 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 14.140.2015
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 19 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe