Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/15/11/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego

z dnia 16 listopada 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania "Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014" z późn. zm

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 8, art. 18 pkt 20, art. 89 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1392) w związku z art. 38 ust. 3 pkt 2 i art. 228 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 roku, poz. 21 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1. 1. W załączniku do uchwały Nr IV/25/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania "Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014" z późn. zm. wprowadza się następującą zmianę: w tabeli "Wykaz instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP)" dla Regionu II dodaje się wiersz 5 w brzmieniu:

5.

Instalacja MBP

PTS ALBA

Sp. z o.o.,

ul. Bytkowska 15,

41-503 Chorzów

ul. Brzezińska

41-503 Chorzów

Regionalna

2. Pozostała treść uchwały Nr IV/25/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania "Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014" z późn. zm. pozostaje bez zmian.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego


Grzegorz Wolnik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe