Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/78/2015 Rady Gminy Jeleśnia

z dnia 17 listopada 2015r.

w sprawie stawek opłaty targowej pobieranej na targowiskach i placach targowych na terenie Gminy Jeleśnia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015, poz. 1515 tj.), art. 15 ust.1, art. 19 pkt. 1
lit. a oraz pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.). Rada Gminy Jeleśnia uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Jeleśnia opłatę targową.

§ 2. Określa się dzienne stawki opłaty targowej w wysokości:

1. Przy sprzedaży z:

a) samochodu osobowego - od samochodu 18,00 zł;

b) samochodu ciężarowego, dostawczego, platformy, przyczepy, od samochodu, platformy, przyczepy 18,00 zł;

c) ciągnika rolniczego, przyczepy, wozu - od przyczepy, wozu 15,00 zł.

2. Przy sprzedaży z wózka ręcznego - od wózka 22,00 zł.

3. Przy sprzedaży obnośnej - z ręki, kosza, wiadra, skrzynki 22,00 zł.

4. Przy sprzedaży ze stoiska handlowego - za całą powierzchnię stoiska 54,00 zł.

5. Przy sprzedaży na straganie - stole za każdy rozpoczęty mb 16,00 zł - przy czym dzienna stawka z tytułu tej sprzedaży nie może przekroczyć 758,47 zł.

§ 3. 1. Opłata targowa płatna jest gotówką w dniu i w miejscu dokonywania sprzedaży bezpośrednio na targowisku lub placu targowym do rąk osoby wyznaczonej przez Radę Gminy.

2. Wyznaczoną osobą pobierającą opłatę jest Piotr Łoboz, pracownik Urzędu Gminy Jeleśnia.

3. Za pobór opłaty targowej przysługuje inkasentowi wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 7% zainkasowanych i terminowo odprowadzonych opłat.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr LI/327/2015 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 30 października 2014 r. w sprawie stawek opłaty targowej pobieranej na targowiskach i placach targowych na terenie Gminy Jeleśnia na 2015 rok oraz Uchwała Nr LII/336/2014 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/327/2014 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 30 października 2014 r.

§ 6. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Ryszard Nowak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe