Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 64.IX.2015 Rady Gminy Starcza

z dnia 24 listopada 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 6 j ust. 2, art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2a pkt. 4 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.)

Rada Gminy Starcza uchwala,
co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art. 6j ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona będzie od gospodarstwa domowego.

§ 2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1) od gospodarstwa domowego 1 osobowego - 9,00 zł,

2) od gospodarstwa domowego 2 osobowego - 15,00 zł,

3) od gospodarstwa domowego 3 osobowego - 20,00 zł,

4) od gospodarstwa domowego 4 osobowego - 22,00 zł,

5) od gospodarstwa domowego 5 osobowego - 25,00 zł,

6) od gospodarstwa domowego 6 osobowego - 27,00 zł,

7) od gospodarstwa domowego 7 osobowego i więcej - 30,00 zł.

§ 3. Ustala się wyższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane :

1) od gospodarstwa domowego 1 osobowego - 20,00 zł,

2) od gospodarstwa domowego 2 osobowego - 25,00 zł,

3) od gospodarstwa domowego 3 osobowego - 30,00 zł,

4) od gospodarstwa domowego 4 osobowego - 35,00 zł,

5) od gospodarstwa domowego 5 osobowego - 40,00 zł,

6) od gospodarstwa domowego 6 osobowego - 45,00 zł

7) od gospodarstwa domowego 7 osobowego i więcej - 50,00 zł.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 140/XIX/13 Rady Gminy Starcza z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Starcza.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Ewa Jędrzejewska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe