Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/93/15 Rady Miejskiej w Łazach

z dnia 8 grudnia 2015r.

w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łazy na lata 2015-2019

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ust 1 pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r Nr 31 poz.266 z późn. zm.) oraz art 40 ust 1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015r. poz.1515 z późn. zm.) Rada Miejska w Łazach postanawia:

§ 1. Uchwalić Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łazy na lata 2015-2019 o treści jak w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łaz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach


Anna Staniaszek


Załącznik do Uchwały Nr XI/93/15
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 8 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe