Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/142/2015 Rady Gminy Lelów

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.51 ust.1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1515 ) art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.216, art.217, art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.513)

Rada Gminy Lelów uchwala:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 561 170,22 zł, w tym:

1) dochody bieżące o kwotę 148 159,00 zł

2) dochody majątkowe o kwotę 413 011,22 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę 1 077 585,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące o kwotę 54 500,00 zł,

2) dochody majątkowe o kwotę 1 023 085,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 i ust.2 wynosi 23 524 801,62 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości: 15 147 365,68 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości: 8 377 435,94 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 587 718,25 zł, w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 86 447,58 zł,

2) wydatki majątkowe o kwotę 501 270,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 1 104 133,03 zł, w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 122 592,81 zł,

2) wydatki majątkowe o kwotę 981 540,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy, po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 i ust.2 wynosi: 25 961 153,42 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości: 14 768 230,94 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości: 11 192 922,48 zł.

§ 3. 1. Wprowadzić do budżetu Gminy Lelów zadanie inwestycyjne w Dziale 600 Transport i łączność, Rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne - pn. "Zakup odśnieżarki", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadzić do budżetu Gminy Lelów zadanie inwestycyjne w Dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, Rozdziale 40002 Dostarczanie wody- pn. "Zakup pompy głębinowej", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Wprowadzić zmianę nazwy zadania inwestycyjnego ujętego w Dziale 600 Transport i łączność, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, "Przebudowa drogi dojazdowej do pól Podlesie-Pustkowie-Ostrów o długości 3.250 m" na "Przebudowa drogi gminnej nr 689024 S w miejscowości Podlesie".

2. Wprowadzić zmianę nazwy zadania inwestycyjnego ujętego w Dziale 600 Transport i łączność, Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, "Odbudowa drogi gminnej nr 689011 S do Bogumiłka od 8+580 do 9+240 wraz z odbudową przepustów" na Odbudowa drogi gminnej nr 689011 Sdo Bogumiłka od 8+580 do 9+420 wraz z odbudową przepustów w miejscowości Biała Wielka".

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu Gminy na kwotę: 2 436 351,80 zł.

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Gminy są przychody z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 1 626 113,80 zł i pożyczki długoterminowej w kwocie 810 238,00 zł.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 2 000 000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie: 2 436 351,80 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie: 1 456 957,00 zł.

§ 7. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy w wysokości: 1 486 957,00 zł.

§ 8. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy w wysokości 3 923 308,80 zł.

§ 9. 1. Wprowadzić zmianę w załączniku Nr 6 Uchwały Nr IV/36/2015 Rady Gminy Lelów z dnia
30 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Lelów na 2015 r. w związku ze zmianami ujętymi
w § 2 i nadać mu treść w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadzić zmianę w załączniku Nr 8 Uchwały Nr IV/36/2015 Rady Gminy Lelów z dnia
30 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Lelów na 2015 r. w związku ze zmianami ujętymi
w § 2 i nadać mu treść w brzmieniu jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 11. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Lelów


Władysław Jaworski


Objaśnienia do Uchwały Nr XV/142/2015 Rady Gminy Lelów

z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Dotyczy § 1

  1. Zwiększyć dochody bieżące gminy o kwotę 148.159,00 zł:

1.1

W dziale 500 - Handel

849,00

Rozdziale 50095 - Pozostała działalność

849,00

dochody z tytułu opłaty za zużytą energię elektryczna przez Gminną Spółdzielnię Socjalną Vena na targowisku gminnym

849,00

1.2

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

6.000,00

Rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

6.000,00

wpływem dochodów z tytułu wynajmu lokali będących własnością gminy

6.000,00

1.3

W dziale 750 - Administracja publiczna

16.267,00

Rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

16.267,00

- wpływ dochodów z tytułu opłaty za ogrzewanie CO - dotyczy SPZOZ w Lelowie

14.000,00

- wpływ dochodów z tytułu uzyskanego odszkodowania - dotyczy hydroforni w Lelowie

1.731,00

- wpływ dochodów z tytułu należnej prowizji od terminowo regulowanej zaliczki podatkowej od wynagrodzeń

436,00

- wpływ dochodów z tytułu zwrotu kosztów sądowych

100,00

1.4

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

101.923,00

Rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

29.923,00

zwiększenie podatku dotyczy opodatkowania dróg będących w posiadaniu Gminy Lelów powstałych w wyniku przeprowadzonego scalenia gruntów obrębu Biała Wielka

29.923,00

Rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

71.000,00

- wpływ dochodów z tytułu wpłat podatku od nieruchomości od osób fizycznych

9.000,00

- wpływ dochodów z tytułu wpłat podatku od środków transportowych od osób fizycznych w związku ze złożonymi korektami deklaracji od środków transportowych

9.000,00

- wpływ dochodów z tytułu wpłat podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych (wpływy z Urzędów Skarbowych)

3.000,00

- wpływ dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnej (wpływy z Urzędów Skarbowych)

45.000,00

- wpływ dochodów z różnych opłat, w tym kosztów upomnień

5.000,00

Rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

1.000,00

- wpływ dochodów z tytułu opłaty za ślub poza lokalem USC

1.000,00

1.5

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

23.120,00

Rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

23.120,00

- wpływ dochodów z wpłaty Funduszu Ochrony Środowiska za 2015 r.

8.000,00

- wpływ dochodów z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - dotyczy opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej

15.120,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

  1. Zmniejszyć dochody bieżące gminy o kwotę 54.500,00 zł:

2.1

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

5.500,00

Rozdziale 01095 - Pozostała działalność

5.500,00

niewykonanie wpłat darowizn na organizację dożynek powiatowych

5.500,00

2.2

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

6.000,00

Rozdziale 70004 - żne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

6.000,00

zmniejszenie dochodów z tytułu wpłat za czynsze mieszkalne - zmiana klasyfikacji budżetowej

6.000,00

2.3

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

43.000,00

Rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

13.000,00

niższe dochody z tytułu wpływów z opłaty targowej

13.000,00

Rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

30.000,00

niższe dochody wynikające z braku wpływów z opłaty planistycznej

30.000,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

  1. Zwiększyć dochody majątkowe gminy o kwotę 413.011,22 zł:

3.1

W dziale 750 - Administracja publiczna

413.011,22

Rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

413.011,22

dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski"

413.011,22

  1. Zmniejszyć dochody majątkowe gminy o kwotę 1.023.085,00 zł:

4.1

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

215.914,00

Rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

215.914,00

nieotrzymanie dotacji z PROW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wodociąg ul. Leśna w Lelowie"

215.914,00

4.2

W dziale 600 - Transport i łączność

331.500,00

Rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne

331.500,00

nieotrzymanie dotacji z PROW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy
ul. Sportowej w Lelowie"

331.500,00

4.3

W dziale 720 - Informatyka

475.671,00

Rozdziale 72095 - Pozostała działalność

475.671,00

niższa dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski" oraz zmiana klasyfikacji budżetowej zadania

475.671,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dotyczy § 2

  1. Zwiększyć wydatki bieżące gminy o kwotę 86.447,58 zł:

1.1

W dziale 750 - Administracja publiczna

29.923,00

Rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

29.923,00

z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości

29.923,00

1.2

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

56.459,00

Rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

876,00

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w ramach udzielonej dotacji podmiotowej dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawa inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, tj.:

876,00

a) Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Ślęzany "Bliżej Siebie"- OP Ślęzany

876,00

Rozdziale 80110 - Gimnazja

32.637,00

z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracowników
w Gimnazjum oraz składki od nich naliczane (zwiększenie w planie wydatków wynika z wyższej niż planowano kwoty jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2014 r., wypłaconego w styczniu br.)

32.637,00

Rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

22.946,00

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w ramach udzielonej dotacji podmiotowej dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawa inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (zmiana klasyfikacji budżetowej):

22.946,00

a) Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Podlesie "Pod Strzechą" w Podlesiu

16.392,00

b) Fundacja Ekologiczna Wychowanie i Sztuka "Elementarz" w Katowicach

6.554,00

1.3

W dziale 851 - Ochrona zdrowia

65,58

Rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

65,58

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków statutowych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

65,58

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

  1. Zmniejszyć wydatki bieżące gminy o kwotę 122.592,81 zł:

2.1

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

16.925,00

Rozdziale 01095 - Pozostała działalność

16.925,00

zmniejszenie wydatków z tytułu organizacji dożynek powiatowych

16.925,00

2.2

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz
i wodę

6.500,00

Rozdziale 40002 - Dostarczanie wody

6.500,00

niższe wydatki statutowe związane z dostarczaniem wody

6.500,00

2.3

W dziale 600 - Transport i łączność

6.000,00

Rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne

6.000,00

niższe wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych

6.000,00

2.4

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

35.000,00

Rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

35.000,00

zmniejszenie wydatków w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami, tj. niewykonanie opracowań operatów szacunkowych (renta planistyczna) oraz niewykorzystanie wydatków na wypłatę odszkodowań za drogi

35.000,00

2.5

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

48.167,81

Rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

22.946,00

zmniejszenie wydatków w ramach udzielonej dotacji podmiotowej dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawa inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (zmiana klasyfikacji budżetowej):

22.946,00

a) Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Podlesie "Pod Strzechą" w Podlesiu

16.392,00

b) Fundacja Ekologiczna Wychowanie i Sztuka "Elementarz" w Katowicach

6.554,00

Rozdziale 80104 - Przedszkola

19.221,81

niższe wydatki związane z opłatą za dzieci uczęszczające do przedszkola
w innej gminie

19.221,81

Rozdziale 80110 - Gimnazja

6.000,00

zmniejszenie wynagrodzeń bezosobowych w gimnazjum

6.000,00

2.6

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

10.000,00

Rozdziale 92195 - Pozostała działalność

10.000,00

zmniejszenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

10.000,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

  1. Zwiększyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 501.270,67 zł:

3.1

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz
i wodę

6.500,00

Rozdziale 40002 - Dostarczanie wody

6.500,00

w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Zakup pompy głębinowej", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

6.500,00

3.2

W dziale 600 - Transport i łączność

6.000,00

Rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne

6.000,00

w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Zakup odśnieżarki",zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

6.000,00

3.3

W dziale 750 - Administracja publiczna

488.770,67

Rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

488.770,67

w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski",zgodnie
z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

488.770,67

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

  1. Zmniejszyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 981.540,22 zł:

4.1

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

384.250,00

Rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

384.250,00

- w związku ze zmniejszeniem wartości zadania inwestycyjnego pn. "Wodociąg
ul. Leśna w Lelowie", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

354.100,00

- w związku ze zmniejszeniem wartości zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa
i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

30.150,00

4.2

W dziale 720 - Informatyka

21.875,00

Rozdziale 72095 - Pozostała działalność

21.875,00

w związku ze zmniejszeniem wartości zadania inwestycyjnego pn. "Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski" oraz zmiana klasyfikacji budżetowej zadania, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

21.875,00

562.924,22

562.924,22

562.924,22

4.3

W dziale 600 - Transport i łączność

12.491,00

Rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne

12.491,00

w związku ze zmniejszeniem wartości zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg i ciąg pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej
w Lelowie", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

12.491,00

4.4

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

21.875,00

Rozdziale 92195 - Pozostała działalność

21.875,00

w związku ze zmniejszeniem wartości zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i wyposażenie centrum wsi Nakło", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

21.875,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/142/2015
Rady Gminy Lelów
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/142/2015
Rady Gminy Lelów
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/142/2015
Rady Gminy Lelów
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/142/2015
Rady Gminy Lelów
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe