Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/141/2015 Rady Gminy Suszec

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Suszec na rok 2016

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. d, e, i oraz pkt.10, art. 51 ust.1, 54 ust.1, 58, 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.), art. 49 ust. 1 pkt 1, art. 70a ust. 1, art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 191 ze zm.), art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 ze zm.)

Rada Gminy Suszec
uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy na rok 2016 w wysokości 43.088.807 zł w tym:

a) dochody bieżące w wysokości 42.980.875 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 107.932 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy na rok 2016 w wysokości 42.970.337 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 37.107.114 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 5.863.223 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki jednostek budżetowych 31.096.933 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.860.315 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 11.236.618 zł,

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 2.879.281 zł,

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.118.400 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 0 zł,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 0 zł,

f) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 12.500 zł.

3. Wydatki majątkowe budżetu obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.863.223 zł , zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 118.470 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań Gminy Suszec z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

2. Nie planuje się przychodów w budżecie Gminy Suszec na rok 2016 oraz ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy Suszec na rok 2016 w wysokości 118.470 zł. Zestawienie planowanych przychodów i rozchodów budżetu gminy zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują:

1. Dochody w wysokości 203.000 zł z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu w wysokości 203.000 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

2. Dochody w wysokości 1.100.000 zł z wpływów z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.301.600 zł;

3. Dochody w kwocie 51.000 zł i wydatki w kwocie 304.300 zł przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się wykaz dotacji z budżetu gminy udzielanych jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy w wysokości 62.065 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 50.000 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych
z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000 zł.

§ 8.

1. Zgodnie z art. 49 ust.1 ustawy Karta Nauczyciela, tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1,3 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych z przeznaczeniem na nagrody organu prowadzącego szkoły i dyrektorów szkół.

2. Zgodnie z art. 72 ust.1 ustawy Karta Nauczyciela, przeznacza się środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej w wysokości 0,3% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia dla nauczycieli.

3. Zgodnie z art. 70a ust.1 ustawy Karta Nauczyciela, wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego - w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonywania zmian innych niż określone w art. 257 ustawy w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu gminy.

§ 10.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy, do wysokości 6.000.000 zł.

§ 11.

Ustalić zasady wykonywania budżetu:

1. Zwroty wydatków dotyczące bieżącego roku budżetowego uznać jako zmniejszenie wydatków roku budżetowego.

2. Zwroty wydatków dotyczące lat ubiegłych uznać jako dochody roku bieżącego.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Suszec


Andrzej Urbanek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/141/2015
Rady Gminy Suszec
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/141/2015
Rady Gminy Suszec
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/141/2015
Rady Gminy Suszec
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/141/2015
Rady Gminy Suszec
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/141/2015
Rady Gminy Suszec
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/141/2015
Rady Gminy Suszec
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/141/2015
Rady Gminy Suszec
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/141/2015
Rady Gminy Suszec
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/141/2015
Rady Gminy Suszec
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe