Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 28 stycznia 2016r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Miejska Biblioteka Publiczna w Siemianowicach Śląskich

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1484) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr 389/2013 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Miejska Biblioteka Publiczna w Siemianowicach Śląskich (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z dnia 9 lipca 2013 r. poz. 4899) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

- uchwałą Nr 30/2015 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie częściowej zmiany uchwały Nr 389/2013 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Miejska Biblioteka Publiczna w Siemianowicach Śląskich (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z dnia 12 marca 2015 r. poz. 1450).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

- § 2 uchwały Nr 30/2015 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie częściowej zmiany uchwały Nr 389/2013 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Miejska Biblioteka Publiczna w Siemianowicach Śląskich (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z dnia 12 marca 2015 r. poz. 1450), który stanowi: "§ 2 W zakresie nie objętym zmianami opisanymi w § 1 uchwały - Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siemianowicach Śląskich pozostaje w mocy."

- § 3 uchwały Nr 30/2015 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie częściowej zmiany uchwały Nr 389/2013 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Miejska Biblioteka Publiczna w Siemianowicach Śląskich (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z dnia 12 marca 2015 r. poz. 1450), który stanowi: "§ 3 Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowice Śląskie."

- § 4 uchwały Nr 30/2015 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie częściowej zmiany uchwały Nr 389/2013 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Miejska Biblioteka Publiczna w Siemianowicach Śląskich (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z dnia 12 marca 2015 r. poz. 1450), który stanowi: "§ 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego."

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich


Adam Cebula


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe