Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 159/XIX/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 9 lutego 2016r.

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym obowiązujących na drugim etapie postepowania rektrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Kłobuck

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20c ust. 4, art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) , art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn.zm. ) Rada Miejska w Kłobucku uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia
w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Kłobuck.

Lp.

Nazwa kryterium

Sposób udokumentowania

Liczba punktów

1

Kandydat i jego rodzic/opiekun prawny zamieszkują na terenie gminy Kłobuck

Oświadczenie. Załącznik nr 1 do uchwały.

12 pkt


2

Kandydat, którego rodzice/prawni opiekunowie oboje pracują lub studiują/uczą się w trybie dziennym oraz samotna matka lub samotny ojciec, którzy pracują, studiują/uczą się w trybie dziennym

Oświadczenie. Załącznik nr 2 do uchwały.

10 pkt

3

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego przedszkola

Oświadczenie na wniosku

8 pkt

4

Kandydat ma opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Opinia z poradni

6 pkt

5

Rodzina jest pod opieką Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej

Zaświadczenie z GOPS

4 pkt

6

Przedszkole znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej, do której będzie uczęszczał kandydat

Oświadczenie. Załącznik nr 3 do uchwały.

2 pkt

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kłobucku


Danuta Gosławska


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 159/XIX/2016
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 9 lutego 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego/ o zatrudnieniu, miejscu pracy, studiowaniu lub uczenia się.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 159/XIX/2016
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 9 lutego 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego dziecka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe