Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 128/XXI/2016 Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia 25 kwietnia 2016r.

w sprawie określenia zasad sprzedaży oraz warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od cen sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców, w budynkach wielomieszkaniowych stanowiących własność Gminy Blachownia

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit "a", art.40 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 roku poz. 446) , oraz art.34 ust.1 pkt 3 i ust.6, art.68 ust.1 pkt 7, ust.1 "a", ust.1 "b" ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 roku poz. 1774 z późn. zm.)

Rada Miejska w Blachowni
uchwala, co następuje:

§ 1. Do sprzedaży przeznacza się lokale mieszkalne będące własnością Gminy Blachownia, za wyjątkiem lokali wymienionych w uchwale Nr 157/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Blachownia.

§ 2. Nabywcami lokali mieszkalnych od Gminy Blachownia na zasadach określonych w niniejsze uchwale mogą być ich najemcy, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt

3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 roku poz. 1774) z uwagi na nawiązanie stosunku najmu na czas nieoznaczony.

§ 3. 1. Sprzedaż lokalu mieszkalnego z zastosowaniem bonifikaty dotyczy wyłącznie najemców, którzy nie zalegają z płatnościami wynikającymi ze stosunku najmu.

2. W przypadku, gdy najemca w chwili zawarcia umowy sprzedaży pozostaje w związku małżeńskim, sprzedaż dokonywana jest na rzecz obojga małżonków.

3. Prawo do sprzedaży lokalu mieszkalnego nie przysługuje, gdy najemca lub jego współmałżonek posiada tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego.

§ 4. Najemcy lokalu mieszkalnego, który spełnia warunki określone w § 2 i § 3 niniejszej uchwały, udziela się bonifikaty od wartości nieruchomości lokalowej, ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego z zastosowaniem następujących stawek procentowych:

1. Przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych, przy jednorazowej zapłacie - 85 % bonifikaty.

2. Przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych, przy zapłacie rozłożonej na raty na okres do trzech lat - 75% bonifikaty.

§ 5. Wprowadzona w § 4 Bonifikata obowiązuje w okresie do dnia 31 grudnia 2016 roku

§ 6. Po upływie terminu wskazanego w § 5 obowiązują następujące bonifikaty:

1. Od ceny lokalu mieszkalnego ustalonej na podstawie jego wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego udziela się bonifikaty w następujący sposób:

a) przy sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynkach wielomieszkaniowych -przy sprzedaży w jednym czasie wszystkich pozostałych wolnych lokali mieszkalnych w budynku oraz jednorazowej zapłacie za lokal mieszkalny- 70%,

b) przy sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynkach wielomieszkaniowych- przy jednorazowej zapłacie za lokal mieszkalny- 65 %,

c) przy sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynkach wielomieszkaniowych- przy zapłacie za lokal mieszkalny rozłożonej na raty- 55 %.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Blachowni.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 9. Z dniem wejścia niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 27/IV/2015 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży oraz warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od cen sprzedaży na rzecz głównych najemców w budynkach wielomieszkaniowych stanowiących własność Gminy Blachownia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Blachowni


Edyta Mandryk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-05-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe