Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/150/16 Rady Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 6 lipca 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Wręczyca Wielka
uchwala:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Wręczyca Wielka na 2016 rok uchwalonym uchwałą budżetową Gminy Wręczyca Wielka na rok 2016 Nr X/100/2015 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 grudnia 2015 r.
(z późn. zm.) poprzez:

1. W § 1, w tabeli dochody budżetu gminy na 2016 rok według ich źródeł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. W § 2, w tabeli wydatki budżetu gminy na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. W § 2, w tabeli wydatki bieżące budżetu gminy Wręczyca Wielka, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4. W § 2, w tabeli wydatki majątkowe budżetu gminy Wręczyca Wielka, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

5. W § 3 pkt 2 "Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku" zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet Gminy Wręczyca Wielka zamyka się:

1. dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 64.646.586,31 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 57.244.955,37 zł;

2) dochody majątkowe: 7.401.630,94 zł;

2. wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie: 67.922.181,22 zł, w tym:

1) wydatki bieżące: 52.910.186,14 zł,

2) wydatki majątkowe: 15.011.995,08 zł.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3.275.594,91 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu w wysokości 1.073.662,11 zł, zaciągniętych pożyczek w wysokości 532.500,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 1.669.432,80 zł.

4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5.201.932,80 zł, w tym z kredytu w kwocie 3.000.000,00 zł, pożyczek 532.500,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 1.669.432,80 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Prubant


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/150/16
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 6 lipca 2016 r.

Dochody budżetu gminy na 2016 rok według ich źródeł

Lp.

Dział

Wyszczególnienie

Kwota w zł
Zwiększenia (+)

Kwota w zł
Zmniejszenia (-)

1.

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
z tego:
-dochody majątkowe
w tym:
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (środki RPO)

135.823

135.823

135.823

-

-

-

Razem

135.823

-


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/150/16
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 6 lipca 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 rok

Lp.

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota w zł

Zwiększenia (+)

Kwota w zł

Zmniejszenia (-)

1.

010

01095

Rolnictwo i łowiectwo
z tego:
wydatki bieżące
w tym:
Pozostała działalność
z tego:
wydatki bieżące

-

-

-

-

50.000

50.000

50.000

50.000

2.

400


40002

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
z tego:
wydatki bieżące
w tym:
Dostarczanie wody
z tego:
wydatki bieżące

-


-

-

-

100.000


100.000

100.000

100.000

3.

600

60016

Transport i łączność
z tego:
wydatki majątkowe
w tym:
Drogi publiczne gminne
z tego:
wydatki majątkowe

40.000

40.000

40.000

40.000

-

-

-

-

4.

710

71004

Działalność usługowa
z tego:
wydatki bieżące
w tym:
Plany zagospodarowania przestrzennego
z tego:
wydatki bieżące

-

-

-

-

3.000

3.000

3.000

3.000

5.

750

75023

Administracja publiczna
z tego:
wydatki bieżące
w tym:
Urzędy gmin
z tego:
wydatki bieżące

-

-

-

-

210.091,03

210.091,03

210.091,03

210.091,03

6.

75475412

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
z tego:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
w tym:
Ochotnicze straże pożarne
z tego:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe

345.823


-
345.823

345.823

-
345.823

29.500


29.500
-

29.500

29.500
-

7.

757

75702

Obsługa długu publicznego

z tego:

wydatki bieżące

w tym:

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

z tego:

wydatki bieżące

-

-

-


-

72.500

72.500

72.500


72.500

8.

900

90002

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
z tego:
wydatki bieżące
w tym:
Gospodarka odpadami
z tego:
wydatki bieżące

-

-

-

-

12.500

12.500

12.500

12.500

9.

926

92605

Kultura fizyczna
z tego:

wydatki bieżące

w tym:

Zadania w zakresie kultury fizycznej

z tego:

wydatki bieżące

-

-

-

-

5.000

5.000

5.000

5.000

Razem

385.823

482.591,03Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/150/16
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 6 lipca 2016 r.

Wydatki bieżące budżetu gminy Wręczyca Wielka

Lp.

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota w zł

Zwiększenia (+)

Kwota w zł Zmniejszenia (-)

1.

010


01095

Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
w tym:
1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowy

-
-

-

50.000
50.000

50.000

2.

40040002

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Dostarczanie wody
w tym:
1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowy

-

-

-

100.000

100.000

100.000

3.

710


71004

Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
w tym:

1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-
-

-

3.000
3.000

3.000

4.

750


75023

Administracja publiczna
Urzędy gmin
w tym:
1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-
-

-

210.091,03
210.091,03

210.091,03

5.

754


75412

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
w tym:
1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowy

-
-

-

29.500
29.500

29.500

6.

757


75702

Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
w tym:
4)wydatki na obsługę długu publicznego

-
-


-

72.500
72.500


72.500

7.

900


90002

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka odpadami

w tym:

1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowy

-
-

-

12.500
12.500

12.500

8.

926


92605

Kultura fizyczna
Zadania w zakresie kultury fizycznej
w tym:
1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowy

-

-

-

5.000
5.000

5.000

Razem

-

482.591,03


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/150/16
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 6 lipca 2016 r.

Wydatki majątkowe budżetu gminy Wręczyca Wielka

Lp.

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota w zł

Zwiększenia (+)

Kwota w zł

Zmniejszenia (-)

1.

600


60016

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne

w tym:
inwestycja

-budowa drogi gminnej ul. Sportowa w miejscowości Wręczyca Wielka (wraz z dokumentacją projektową)

40.000
40.00040.000

-
--

2.

754

75412

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
w tym:

zakup inwestycyjny

-zakup strażackiego samochodu bojowego typu średniego dla OSP Wręczyca Wielka

345.823
345.823
345.823

-
-
-

Razem

385.823

-


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/150/16
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 6 lipca 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp.

Treść

Klasyfikacja §

Zwiększenie kwota w zł

Zmniejszenie kwota w zł

1.

2.

3.

4.

5.

Przychody ogółem

0

232.591,03

1.

Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym

§ 952

0

0

2.

Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym

§ 952

0

0

3.

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

0

0

4.

Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych

§ 951

0

0

5.

Pozostałe przychody z prywatyzacji (z prywatyzacji jst)

§ 944

0

0

6.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

§ 950

0

232.591,03

7.

Nadwyżki z lat ubiegłych

§ 957

0

0

8.

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)

§ 931

0

0

9.

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

§ 955

0

0

Rozchody ogółem

0

0

1.

Spłaty otrzymanych krajowych kredytów

§ 992

0

0

2.

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek

§ 992

0

0

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

0

0

4.

Udzielone pożyczki i kredyty

§ 991

0

0

5.

Przelewy na rachunki lokat

§ 994

0

0

6.

Wykup innych papierów wartościowych (obligacje)

§ 982

0

0

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych

§ 995

0

0

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe