Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 15 Prezydenta Miasta Częstochowy; Wójta Gminy Olsztyn

z dnia 29 czerwca 2016r.

do Porozumienia zawartego w dniu 26 września 2008 r. w sprawie komunikacji miejskiej

Tekst pierwotny

do porozumienia zawartego w dniu 26 września 2008 r. pomiędzy Miastem Częstochowa, a Gminą Olsztyn w sprawie komunikacji miejskiej

Strony porozumienia:

Miasto Częstochowa reprezentowane przez: Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie - Mariusza Sikorę działającego na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Częstochowy nr NA.077.1.224.2011 z dnia 10.05.2011 r.

oraz Gmina Olsztyn reprezentowana przez: Wójta -Tomasza Kucharskiego

na podstawie § 10 ust. 1 i ust. 2 porozumienia zawartego w dniu 26 września 2008 r. pomiędzy Miastem Częstochowa a Gminą Olsztyn w sprawie komunikacji miejskiej, wprowadzają aneks o następującej treści:

§ 1.

1. Zmienia się Załącznik Nr 1 wymieniony w § 3 porozumienia, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszego aneksu.

2. Zmienia się Załącznik Nr 2 wymieniony w § 5 ust. 1 porozumienia, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 2 do niniejszego aneksu.

§ 2.

Aneks obowiązuje od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 3.

Aneks do porozumienia sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Gminy, trzy dla Miasta.

§ 4.

Aneks do porozumienia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

z up. Prezydenta Miasta Częstochowy
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie


Mariusz Sikora

Wójt Gminy Olsztyn


Tomasz Kucharski


Załącznik Nr 1 do Aneksu Nr 15
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 29 czerwca 2016 r.

do porozumienia zawartego w dniu 26 września 2008 r. pomiędzy Miastem Częstochowa, a Gminą Olsztyn w sprawie komunikacji miejskiej

KOMUNIKACJA MIEJSKA - GMINA OLSZTYN
w okresie od dnia 01.07.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

I. Numery i trasy poszczególnych linii:

Linia Nr 57
Trasa:
Częstochowa (Piłsudskiego - al. NMP - Krakowska - al. Wojska Polskiego - Bugajska) - Olsztyn (Odrzykoń - Żwirki i Wigury - Piłsudskiego).

Linia Nr 58
Trasa:
Częstochowa (Piłsudskiego - al. NMP - Krakowska - al. Wojska Polskiego - Bugajska) - Olsztyn (Odrzykoń - Storczykowa - Żwirki i Wigury - pl. Piłsudskiego - Mstowska) - Kusięta - Olsztyn (Storczykowa - Odrzykoń) - Częstochowa (Bugajska - al. Wojska Polskiego - Krakowska - Mielczarskiego - Ogrodowa - Piotrkowska - Piłsudskiego)

Linia Nr 59
Trasa:
Częstochowa (Piłsudskiego - al. NMP - Krakowska - al. Wojska Polskiego - Bugajska) - Olsztyn (Odrzykoń - Storczykowa) - Kusięta - Olsztyn (Mstowska - pl. Piłsudskiego - Żwirki i Wigury - Storczykowa - Odrzykoń) - Częstochowa (Bugajska - al. Wojska Polskiego - Krakowska - Mielczarskiego - Ogrodowa - Piotrkowska - Piłsudskiego)

Linia Nr 67
Trasa:
Częstochowa (Piłsudskiego - al. NMP / powrót: Mielczarskiego - Ogrodowa - Piotrkowska - Krakowska - al. Wojska Polskiego - Bugajska) - Olsztyn (Odrzykoń - Storczykowa - Żwirki i Wigury - pl. Piłsudskiego - Mstowska) - Kusięta - Olsztyn (Odrzykoń) - Skrajnica - Olsztyn (Żwirki i Wigury - pl. Piłsudskiego - Kühna) - Sokole Góry - Biskupice (Olsztyńska - Strażacka)

II. Obsługa taborowa:

Przewóz wykonywany 4 autobusami, obsługującymi jednocześnie (na przemian) wszystkie cztery linie; numeracja brygad wg potrzeb przewoźnika.

Typ taboru (zgodnie z oznaczeniami w rozkładzie jazdy):

Typy taboru obsługującego linie nr 57, 58, 59 i 67 - zestawienie zbiorcze
(ze względu na zastosowane w rozkładzie jazdy brygad wieloliniowych) w okresie od dnia 01.07.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.:

1) Dni robocze szkolne:

a) Wrzesień- Listopad: 2 autobusy typu "S", 1 autobus typu "SN", 1 autobus typu "P"

b) Grudzien: 3 autobusy typu "S", 1 autobus typu "SN",

2) Dni robocze wakacyjne

Lipiec - Sierpień: 3 autobusy typu "S" 1 autobus typu "SN

3) Soboty:

a) Lipiec - Wrzesień: 1 autobus typu "S", 1 autobus typu "SN", 1 autobus typu "P"

b) Październik - Grudzień: 2 autobus typu "S", 1 autobus typu "SN",

4) Niedziele i święta:

a) Lipiec - Wrzesień: 1 autobus typu "P", 1 autobus typu "SN",

b) Październik - Grudzień: 2 autobusy typu "S", 1 autobus typu "SN".

Użyte oznaczenia:
P - autobus przegubowy wysokopodłogowy (dł. 18 m)
S - autobus standardowy wysokopodłogowy (dł. 12 m)
SN - autobus standardowy niskopodłogowy (dł. 12 m)


Załącznik Nr 2 do Aneksu Nr 15
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 29 czerwca 2016 r.

do porozumienia zawartego w dniu 26 września 2008 r. pomiędzy Miastem Częstochowa, a Gminą Olsztyn w sprawie komunikacji miejskiej

Szacunkowe rozliczenie funkcjonowania komunikacji miejskiej w Gminie Olsztyn w okresie od dnia 01.07.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

1. Ilość planowanych wozokilometrów na terenie Gminy Olsztyn - 104 477,00 wkm

2. Koszt netto za 1 wozokilometr - 6,45 zł (słownie: sześć złotych 45/100).

3. Planowane przychody netto ze sprzedaży biletów na terenie Gminy Olsztyn - 171 018,03 zł

(słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemnaście złotych 03/100) - na podstawie szacunków dokonanych przez MPK w Częstochowie Sp. z o.o.

4. Koszt funkcjonowania komunikacji autobusowej w Gminie Olsztyn, będący iloczynem wykonanych wozokilometrów i ustalonego kosztu netto za 1 wozokilometr, pomniejszony o planowane przychody netto ze sprzedaży biletów na terenie Gminy Olsztyn, stanowi dotację Gminy Olsztyn w okresie od dnia 01.07.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. w wysokości - 502 858,62 zł (słownie: pięćset dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt osiem złotych 62/100).

5. Kwota w wysokości 502 858,62 zł jest kwotą netto.

W przypadku wystapienia obowiązku naliczania podatku VAT, Gmina Olsztyn wyraża zgodę na zwiększenie naliczonej kwoty dotacji o 8% (wysokość podatku VAT) za okres od dnia 01.07.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. bez konieczności podpisywania przez strony porozumienia aneksu w tym zakresie.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-08-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe