Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 43
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ

z dnia 22 września 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej imienia gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego z siedzibą w Przemyślu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1486 i 1728) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 48 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej imienia gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego z siedzibą w Przemyślu (Dz. Urz. KGSG poz. 65, z późn. zm.1) ) w załączniku w § 23:

1) w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) funkcjonariusz Wydziału Badań i Ocen Kadrowych Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej, któremu w rozkazie personalnym o mianowaniu na stanowisko służbowe w tym wydziale określono miejsce pełnienia służby w Przemyślu.";

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Komendant Oddziału, po uzgodnieniu z Komendantem Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej oraz dyrektorami: Biura Lotnictwa Straży Granicznej, Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej, Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej oraz Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej, określi, w drodze decyzji, warunki w zakresie pomieszczeń, środków łączności i transportu oraz innych niezbędnych materiałów i urządzeń dla podmiotów, o których mowa w ust. 1.".

§ 2.

Decyzja wydana na podstawie § 23 ust. 3 załącznika do zarządzenia zmienianego w § 1 zachowuje moc do dnia wejścia w życie decyzji wydanej na podstawie § 23 ust. 3 załącznika do zarządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Komendant Główny Straży Granicznej
gen. dyw. SG Tomasz Praga


1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGSG z 2015 r. poz. 10, 32, 49, 58 i 69, z 2016 r. poz. 1, 17, 58, 107 i 109, z 2017 r. poz. 1, 55, i 59, z 2018 r. poz. 26 i 81, z 2019 r. poz. 35 i 79 oraz z 2021 r. poz. 22.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-22
  • Data wejścia w życie: 2021-09-23
  • Data obowiązywania: 2021-09-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe