Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 32

DECYZJA NR 114
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ

z dnia 24 czerwca 2022 r.

zmieniająca decyzję w sprawie postępowań dotyczących legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej

Tekst pierwotny

W związku z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1061 i 1115) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 446) ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji nr 109 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie postępowań dotyczących legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 37 oraz z 2018 r. poz. 22) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchyla się pkt 5;

2) § 6 i 7 otrzymują brzmienie:

"§ 6. 1. Wizerunek uzyskuje się z cyfrowego zdjęcia funkcjonariusza, zwanego dalej "zdjęciem":

1) dostarczonego przez funkcjonariusza do komórki organizacyjnej właściwej do spraw kadr jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, zwanej dalej "komórką kadrową";

2) wykonanego w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej.

2. W przypadku stwierdzenia braku możliwości uzyskania ze zdjęcia wizerunku zgodnego z wzorem określonym w załączniku nr 2 do decyzji, komórka kadrowa informuje o tym funkcjonariusza powiadamiając jednocześnie o konieczności wykonania nowego zdjęcia.

§ 7. 1. Przełożony właściwy w sprawach osobowych zapewnia w podległej jednostce organizacyjnej możliwość wykonania i obróbki cyfrowej zdjęć niezbędnych w celu wydania legitymacji podległym funkcjonariuszom oraz możliwość wykonania zdjęć pozostającym na jego zaopatrzeniu logistycznym funkcjonariuszom zamiejscowych struktur organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej i wydziałów zamiejscowych Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, zwanego dalej "BSWSG".

2. Komenda Główna Straży Granicznej zapewnia możliwość wykonania zdjęć niezbędnych w celu wydania legitymacji funkcjonariuszom BSWSG, pełniącym służbę w mieście stołecznym Warszawa.";

3) po § 7 dodaje się § 7a i 7b w brzmieniu:

"§ 7a. Sporządzanie i przekazywanie wniosku o wydanie legitymacji służbowej odbywa się w postaci elektronicznej przy użyciu modułu "Legitymacje", zwanego dalej "modułem".

§ 7b. 1. Komórka kadrowa odpowiada za:

1) wprowadzenie i aktualizację danych niezbędnych do personalizacji legitymacji w module;

2) sporządzanie i przekazanie wniosku o wytworzenie i spersonalizowanie legitymacji zwanego dalej "wnioskiem".

2. Przekazanie do podmiotu wytwarzającego i personalizującego legitymacje wniosku oraz odbiór spersonalizowanej legitymacji odbywa się za pośrednictwem Wydziału Organizacji i Naboru Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej, zwanego dalej "Wydziałem.";

4) w § 8:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Wydanie legitymacji dla funkcjonariusza pełniącego służbę w BSWSG, oddziale Straży Granicznej, ośrodku Straży Granicznej albo w ośrodku szkolenia Straży Granicznej odbywa się po osobistym stawieniu się funkcjonariusza w komórce kadrowej albo w innym miejscu wskazanym przez właściwego kierownika jednostki organizacyjnej Straży Granicznej.

2. W przypadku zamiejscowych struktur organizacyjnych komórek Komendy Głównej Straży Granicznej, wydziałów zamiejscowych BSWSG oraz funkcjonariuszy pełniących służbę w placówkach lub dywizjonach Straży Granicznej, wydanie legitymacji może odbywać się za pośrednictwem osób wyznaczonych do wydania legitymacji i znaku identyfikacyjnego odpowiednio przez kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej albo właściwego kierownika komórki kadrowej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej. Osoba wyznaczona do wydania legitymacji i znaku identyfikacyjnego niezwłocznie informuje drogą elektroniczną właściwą komórkę kadrową o wydaniu legitymacji z wyszczególnieniem stopnia, imienia i nazwiska, numeru ewidencyjnego oraz numeru wydanej legitymacji.",

b) uchyla się ust. 3,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Wniosek błędnie sporządzony podlega zwrotowi.";

5) w § 9:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. W przypadku stwierdzenia błędów, uszkodzenia lub zniszczenia w spersonalizowanej legitymacji przyjętej do ewidencji, komórka kadrowa przesyła legitymację do Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej, zwanego dalej "Biurem Kadr" oraz sporządza i przekazuje wniosek o wymianę legitymacji poprzednio uszkodzonej lub utraconej.

2. Komórka kadrowa właściwa dla jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, do której przeniesiono funkcjonariusza, sporządza i przekazuje wniosek o wydanie nowej legitymacji. Dotychczas posiadaną przez funkcjonariusza legitymację komórka kadrowa zwraca do Biura Kadr, po dokonaniu wymiany na nową legitymację.",

b) uchyla się ust. 3 i 4;

6) uchyla się Rozdział 5 "Karta wzorów podpisów osób wydających legitymacje";

7) w § 15:

a) w ust. 1 w pkt 1:

- w lit. a wyrazy "programie "Legitymacje SG" " otrzymują brzmienie "module",

- uchyla się lit. b,

b) w ust. 2 uchyla się pkt 1;

8) w § 16:

a) uchyla się ust. 2,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W karcie ewidencyjnej, zamieszcza się informacje dotyczące wydania funkcjonariuszowi legitymacji i znaku identyfikacyjnego lub innych dokumentów oraz ich zwrotu albo utraty, a także informacje o stanie okazanego przez funkcjonariusza znaku identyfikacyjnego. Wzór karty ewidencyjnej określa załącznik nr 11 do decyzji.";

9) w § 17:

a) w ust. 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) protokoły przekazania legitymacji do podmiotu wytwarzającego i personalizującego legitymacje celem ich utylizacji,",

b) uchyla się ust. 2;

10) tytuł rozdziału 9 "Rozdział 9 Przepisy przejściowe i końcowe" otrzymuje brzmienie "Rozdział 8 Przepisy przejściowe i końcowe";

11) załączniki nr 2 i 9 do decyzji otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach 1 i 2 do niniejszej decyzji;

12) uchyla się załączniki nr 3, 7 i 8 do decyzji.

§ 2.

1. W przypadku wydawania legitymacji zgodnie z wzorem obowiązującym do dnia 30 czerwca 2022 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Prowadzoną dotychczas ewidencję elektroniczną, książkę ewidencyjną legitymacji, elektroniczną ewidencję legitymacji prowadzi się do czasu ich zakończenia.

§ 3.

Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Komendant Główny Straży Granicznej

wz. gen. bryg. SG Grzegorz NIEMIEC

Załącznik 1. [WZÓR WIZERUNKU FUNKCJONARIUSZA I PARAMETRY ZDJĘCIA DO LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ FUNKCJONARIUSZA STRAŻY GRANICZNEJ.]

Załączniki do decyzji nr 114
Komendanta Głównego Straży Granicznej
z dnia 24 czerwca 2022 r.

Załącznik nr 1

WZÓR WIZERUNKU FUNKCJONARIUSZA I PARAMETRY ZDJĘCIA DO LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ FUNKCJONARIUSZA STRAŻY GRANICZNEJ.

Zdjęcie musi być zgodne z opisem zawartym w § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 446) oraz spełniające następujące wymagania:

? rozdzielczość 500 dpi

? wymiary: 571 pix x 719 pix

? owal twarzy widoczny (bez półprofilu) i niezasłonięte brwi,

? twarz na zdjęciu równomiernie oświetlona (niedopuszczalne są odbicia światła na skórze czy włosach i cienie na twarzy),

? wyraźny kontur głowy (niedopuszczalne jest prześwietlenie tła),

? w przypadku okularów korekcyjnych - można je mieć na zdjęciu, jeśli oczy są dobrze widoczne, a w szkłach nie odbija się światło,

? w przypadku soczewek kontaktowych - można w nich być na zdjęciu, jeśli nie zmieniają one naturalnego kształtu i koloru oczu,

Załącznik 2. [KSIĄŻKA EWIDENCJI PRZYJĘTYCH LEGITYMACJI SŁUŻBOWYCH FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ]

Załącznik nr 2

KSIĄŻKA EWIDENCJI PRZYJĘTYCH LEGITYMACJI SŁUŻBOWYCH FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-06-24
  • Data wejścia w życie: 2022-06-25
  • Data obowiązywania: 2022-06-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe