Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 1

DECYZJA NR 14
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ

z dnia 26 stycznia 2023 r.

zmieniająca decyzję w sprawie organizacji w Komendzie Głównej Straży Granicznej postępowań o udzielanie zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 złotych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1061, 1115, 1855 i 2600) oraz w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933 i 2185) ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji nr 187 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie organizacji w Komendzie Głównej Straży Granicznej postępowań o udzielanie zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 złotych (Dz. Urz. KGSG poz. 67) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) przekazanie kopii formularza zamówienia w postaci elektronicznej lub cyfrowego odwzorowania, za pośrednictwem systemu EZD, do Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej w terminie 2 dni od dnia wpływu potwierdzenia przyjęcia przez wykonawcę zamówienia do realizacji, celem ujęcia w ewidencji księgowej;",

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Jeżeli wartość zamówienia, bez podatku od towarów i usług, jest mniejsza niż 2 000 zł, i nie będzie konieczne zawarcie umowy z wykonawcą, Kierownik lub jego zastępca może odstąpić od przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w ust. 2.";

2) w § 7:

a) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Przepisów ust. 2-4 nie stosuje się w przypadku zawierania umowy w formie elektronicznej.",

b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Uzgodnienia treści projektu umowy zawieranej w formie elektronicznej, dokonywane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub systemu EZD, są dokumentowane przez osobę lub osoby, o których mowa w § 2 ust. 4. Projekt umowy zawieranej w formie elektronicznej nie podlega parafowaniu, o którym mowa w ust. 5.";

3) w § 8:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Umowa jest wpisywana do rejestru umów prowadzonego przez Biuro Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej.",

b) ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie:

„7. Kopię zaakceptowanego wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, a także kopię podpisanej, zarejestrowanej i potwierdzonej za zgodność z oryginałem umowy albo umowę, o której mowa w § 7 ust. 4a, przekazuje się, za pośrednictwem systemu EZD, do Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej.

8. W przypadku, gdy z realizacją umowy wiąże się dostęp wykonawcy do informacji niejawnych lub do danych osobowych przetwarzanych przez Straż Graniczną, kopię umowy albo umowę, o której mowa w § 7 ust. 4a, przekazuje się dyrektorowi Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej.",

c) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Do aneksu do umowy przepisy ust. 1-8 oraz § 7 ust. 4-6 stosuje się odpowiednio.";

4) w § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Kopię arkusza realizacji umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 3, przekazuje się na bieżąco i każdorazowo z dokumentem księgowym stanowiącym podstawę płatności.".

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Komendant Główny Straży Granicznej
gen
. dyw. SG Tomasz Praga

Dzienniki Urzędowe