REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 75

DECYZJA NR 193
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ

z dnia 29 września 2023 r.

zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia nieetatowego pododdziału odwodowego Komendanta Głównego Straży Granicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 6 ust. 2 zarządzenia nr 30 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie organizacji Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 26, z późn. zm.1) ) ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji nr 50 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie utworzenia nieetatowego pododdziału odwodowego Komendanta Głównego Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 18, z 2019 r. poz. 4 i 44 oraz z 2022 r. poz. 14) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) udzielanie pomocy Policji w trybie art. 18b ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z późn. zm.2) );";

2) w § 5 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Komendant Główny Straży Granicznej - z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Straży Granicznej, komendanta oddziału lub ośrodka szkolenia Straży Granicznej;",

b) w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) na pisemny wniosek Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Straży Granicznej, komendanta oddziału lub ośrodka szkolenia Straży Granicznej, po uprzednim uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej.";

3) w § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dyrektor Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej przekazuje decyzję, niezwłocznie po jej podpisaniu kierownikom komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej, którzy wyznaczyli funkcjonariuszy w skład pododdziału, dowódcy pododdziału, Rektorowi-Komendantowi Wyższej Szkoły Straży Granicznej, komendantowi oddziału lub ośrodka szkolenia Straży Granicznej, na rzecz którego pododdział realizuje zadanie.";

4) § 9a otrzymuje brzmienie:

„§ 9a. Funkcjonariusze wchodzący w skład nieetatowego pododdziału odwodowego Komendanta Głównego Straży Granicznej zobowiązani są do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Zarząd Graniczny Komendy Głównej Straży Granicznej z wykorzystaniem Wyższej Szkoły Straży Granicznej i ośrodków szkolenia Straży Granicznej oraz innych obiektów Straży Granicznej.";

5) w § 10 w ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) opracowanie i przedłożenie do zapoznania Dyrektorowi Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej sprawozdania z realizacji zadania przez pododdział.";

6) uchyla się § 10a.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 r.

Komendant Główny Straży Granicznej
gen
. dyw. SG Tomasz Praga


1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGSG z 2020 r. poz. 52, z 2022 r. poz. 8, 27 i 37 oraz z 2023 r. poz. 7, 23 i 29.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 185, 240, 289, 347, 535, 641 i 1088.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-29
  • Data wejścia w życie: 2023-10-01
  • Data obowiązywania: 2023-10-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA