REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 76

ZARZĄDZENIE NR 76
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ

z dnia 29 września 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie systemu służb dyżurnych operacyjnych w Straży Granicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 9 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1080, 1088, 1489, 1723 i 1860) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 58 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie systemu służb dyżurnych operacyjnych w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 52) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) BSWSG - Biuro Spraw Wewnętrznych SG;",

b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) WSSG - Wyższa Szkoła SG;",

c) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) jednostka organizacyjna - KGSG, WSSG, BSWSG, OSG, PSG, dywizjon, ośrodek szkolenia SG, ośrodek SG;",

d) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) kierownik jednostki organizacyjnej - Komendant Główny Straży Granicznej, Rektor-Komendant WSSG, Komendant BSWSG, komendant OSG, komendant PSG, komendant dywizjonu, komendant ośrodka szkolenia SG, komendant ośrodka SG;",

e) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) komórka organizacyjna - komórkę organizacyjną KGSG, komórkę organizacyjną WSSG, komórkę organizacyjną BSWSG, komórkę organizacyjną komendy OSG, komórkę organizacyjną ośrodka szkolenia SG, komórkę organizacyjną ośrodka SG;",

f) pkt 19 otrzymuje brzmienie:

„19) służba dyżurna ośrodka szkolenia SG - kierownika zmiany SDO Warmińsko-Mazurskiego OSG wykonującego zadania określone w niniejszym zarządzeniu na rzecz Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie, specjalistę - kierownika zmiany - oficera dyżurnego Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu;";

2) w § 4 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) służby dyżurne WSSG.";

3) w § 6:

a) w ust. 2 w pkt 2 lit. g i h otrzymują brzmienie:

„g) kierownik sekcji służby dyżurnej operacyjnej wydziału granicznego,

h) kierownik sekcji służby dyżurnej operacyjnej wydziału graniczno-morskiego;",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przełożonymi SDO wymienionych w § 4 pkt 2 - 5, są odpowiednio kierownicy jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 5 pkt 2, z zastrzeżeniem § 7.";

4) w § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dyżurny operacyjny Komendanta Głównego Straży Granicznej - w odniesieniu do służb wymienionych w § 4 pkt 1 lit. b - d oraz pkt 2-5;"

5) w § 10:

a) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) właściwi kierownicy jednostek organizacyjnych w odniesieniu do SDO, o których mowa w § 4 pkt 1 lit. b - d oraz pkt 2 - 5.",

b) w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) właściwi kierownicy jednostek organizacyjnych - w odniesieniu do SDO, o których mowa w § 4 pkt 1 lit. b - d oraz pkt 2 - 5.";

6) w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przed objęciem służby dyżurnej operacyjnej oraz po jej zakończeniu, właściwy kierownik jednostki organizacyjnej, upoważniony przez niego funkcjonariusz lub przełożony wymieniony w § 6 w ust. 1 w pkt 2 - 4, ust. 2 w pkt 1, pkt 2 w lit. b-h, pkt 3w lit. b-c, pkt 4 w lit. b-c oraz w ust.3:

1) zapoznaje się z meldunkiem ze służby, przekazanym odpowiednio przez dyżurnego operacyjnego Komendanta Głównego Straży Granicznej, dyżurnego operacyjnego WSSG, dyżurnego operacyjnego OSG, dyżurnego operacyjnego ośrodka SG, dyżurnego operacyjnego ośrodka szkolenia SG, dyżurnego operacyjnego PSG lub kierownika zmiany, dyżurnego operacyjnego dywizjonu lub kierownika zmiany;

2) przeprowadza odprawę do służby i po służbie odpowiednio dla dyżurnego operacyjnego Komendanta Głównego Straży Granicznej, dyżurnego operacyjnego WSSG, dyżurnego operacyjnego OSG, dyżurnego operacyjnego ośrodka SG, dyżurnego operacyjnego ośrodka szkolenia SG, dyżurnego operacyjnego PSG lub kierownika zmiany, dyżurnego operacyjnego dywizjonu lub kierownika zmiany.";

7) w § 13 w ust. 2 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) utrzymywanie całodobowo łączności ze służbami dyżurnymi WSSG, służbami dyżurnymi operacyjnymi OSG, służbami dyżurnymi ośrodków szkolenia SG, służbami dyżurnymi ośrodka SG, służbami wewnętrznymi (np. służba ochrony) oraz jednostkami współdziałającymi;";

8) po § 17 dodaje się § 17a w brzmieniu:

„§ 17a. Do szczegółowego zakresu zadań służby dyżurnej WSSG, poza zadaniami uregulowanymi w odrębnych przepisach, należy:

1) zbieranie, ewidencjonowanie i przekazywanie Rektorowi - Komendantowi WSSG i innym upoważnionym osobom oraz służbie dyżurnej operacyjnej Komendanta Głównego Straży Granicznej informacji o ważnych zdarzeniach w zakresie działalności WSSG;

2) utrzymywanie całodobowo łączności ze służbą dyżurną operacyjną Komendanta Głównego Straży Granicznej, służbami wewnętrznymi (np. służba ochrony) oraz jednostkami współdziałającymi;

3) powiadamianie i przekazywanie sygnałów alarmowych dotyczących podwyższania i obniżania gotowości obronnej oraz powszechnego ostrzegania zgodnie z systemem alarmowania i powiadamiania w WSSG;

4) przekazywanie rozkazów, decyzji i poleceń Rektora - Komendanta WSSG funkcjonariuszom i pracownikom WSSG;

5) wykonywanie zadań w ramach systemu stałych dyżurów w SG;

6) koordynowanie i dokumentowanie przebiegu działań WSSG w sytuacji kryzysowej do czasu przejęcia zadania przez Rektora - Komendanta WSSG lub osobę przez niego wyznaczoną.";

9) § 19 otrzymuje brzmienie:

„§ 19. W trakcie pełnienia służby, dyżurny operacyjny WSSG, dyżurny operacyjny OSG, dyżurny operacyjny ośrodka SG, dyżurny operacyjny ośrodka szkolenia SG oraz kierownik zmiany w zakresie realizacji zadań określonych w niniejszym zarządzeniu działa na rzecz i w imieniu kierownika jednostki organizacyjnej i ma prawo do:

1) wydawania poleceń funkcjonariuszom i pracownikom;

2) po godzinach urzędowania i w dni wolne od służby, odbierania korespondencji kierowanej do kierownika jednostki organizacyjnej:

a) wymagającej pilnej realizacji,

b) innej, zgodnie z poleceniem kierownika jednostki organizacyjnej;

3) prowadzenia korespondencji z instytucjami zewnętrznymi, w tym podpisywania pism;

4) dekretowania pism zgodnie z dyspozycją kierownika jednostki organizacyjnej.";

10) w § 20:

a) w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) w odniesieniu do służb, o których mowa w § 4 pkt 1 lit. b - d oraz pkt 2-5 - określają właściwi kierownicy jednostek organizacyjnych;",

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) dokumentacja stałego dyżuru - na poziomie KGSG, WSSG, OSG, ośrodka szkolenia SG i ośrodka SG;";

11) w § 24:

a) w ust. 1:

- w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) w BSWSG - kierownicy komórek organizacyjnych BSWSG lub osoby przez nich wyznaczone;",

- po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) w WSSG - do służby dyżurnej WSSG:

a) kierownicy zakładów,

b) kierownicy działów,

c) kierownik działu dowodzenia,

d) komendanci kursów,

e) kierownicy sekcji,

f) kierownik obiektu;",

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) do służby dyżurnej operacyjnej Komendanta Głównego Straży Granicznej - służby, o których mowa w § 4 pkt 1 lit. b oraz pkt 2,3 i 5;".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 r.

Komendant Główny Straży Granicznej
gen
. dyw. SG Tomasz PRAGA

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-29
  • Data wejścia w życie: 2023-10-01
  • Data obowiązywania: 2023-10-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA