REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 99

ZARZĄDZENIE NR 91
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ

z dnia 16 listopada 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Analityczno-Sytuacyjnego Komendy Głównej Straży Granicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1080, 1088, 1489, 1723 i 1860) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 32 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Analityczno-Sytuacyjnego Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG z 2019 poz. 29 oraz z 2022 r. poz. 19) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) koordynowania i udziału w realizacji zadań nałożonych na Komendanta Głównego Straży Granicznej w art. 17g ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 295 oraz z 2023 r. poz. 1114 i 1489);

3) koordynowania wdrażania w Straży Granicznej krajowej strategii w zakresie zintegrowanego europejskiego zarządzania granicami, zwanej dalej „krajową strategią", o której mowa w art. 8 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1896 z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz uchylenia rozporządzeń (UE) nr 1052/2013 i (UE) 2016/1624 (Dz. Urz. UE L 295 z 14.11.2019 r., str.1, z późn. zm.), zwanym dalej ,,rozporządzeniem ESGiP'';";

2) w § 2:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem zintegrowanych ram wymiany informacji i współpracy operacyjnej w ramach Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, zwanych dalej „EUROSUR-em", poprzez:

a) pełnienie roli punktu kontaktowego krajowego ośrodka koordynacji, o którym mowa w art. 21 rozporządzenia ESGiP,

b) budowanie i rozwijanie świadomości sytuacyjnej poprzez tworzenie i utrzymywanie krajowego obrazu sytuacji, zgodnie z art. 25 rozporządzenia ESGiP, a w razie potrzeby szczególnego obrazu sytuacji, zgodnie z art. 27 rozporządzenia ESGiP,

c) koordynowanie kierowania przez Straż Graniczną oraz inne krajowe służby wniosków o zastosowanie narzędzi w ramach połączonych usług EUROSUR-u, o których mowa w art. 28 rozporządzenia ESGiP,

d) koordynowanie w Straży Granicznej procesu wdrażania krajowego planu rozwoju zdolności w zakresie zarządzania granicami i powrotów, o którym mowa w art. 9 ust. 4 rozporządzenia ESGiP,

e) koordynowanie procesu podziału granicy zewnętrznej na jej odcinki oraz udział w procesie przypisywania tym odcinkom poziomów ryzyka przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej, zgodnie z art. 30 i art. 34 rozporządzenia ESGiP,

f) prowadzenie bieżącej działalności analitycznej pod kątem regularnego pomiaru skutków krajowych działań w zakresie ochrony granicy - zgodnie z przewidywanym zakresem EUROSUR-u,

g) monitorowanie stanu wdrażania EUROSUR-u w Straży Granicznej, jak i na poziomie Unii Europejskiej pod kątem identyfikacji koniecznych zmian w sposobie funkcjonowania Straży Granicznej oraz udział w spotkaniach Ramowej Sieci EUROSUR (EUROSUR Framework Network);",

b) w pkt 5 wyraz ,,EUROSUR" zastępuje się wyrazem ,,EUROSUR-u",

c) w pkt 8 wyraz ,,Narażania" zastępuje się wyrazem ,,Narażenia";

3) w § 3:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) Wydział Informacji - Punkt Kontaktowy Krajowego Ośrodka Koordynacji do spraw EUROSUR;",

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) Wydział Organizacji i Kontroli Zarządczej.";

4) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Biurem kieruje dyrektor przy pomocy zastępcy dyrektora i naczelników wydziałów.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 15 listopada 2023 r.

Komendant Główny Straży Granicznej

w z. gen. bryg. SG Jacek BAJGER

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-11-16
  • Data wejścia w życie: 2023-11-16
  • Data obowiązywania: 2023-11-16

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA