REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 104

ZARZĄDZENIE NR 94
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ

z dnia 8 grudnia 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie psów służbowych i koni służbowych w Straży Granicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 9 ust. 7 pkt 1 i 7 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1080, 1088, 1489, 1723 i 1860) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 54 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie psów służbowych i koni służbowych w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 36 oraz z 2022 r. poz. 26) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 19:

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a - 3d w brzmieniu:

„3a. Na szkolenia, o których mowa w ust. 2 pkt 1, są kierowani funkcjonariusze, którzy uzyskali pozytywne zaświadczenie lekarskie o zdolności do uczestnictwa w szkoleniu.

3b. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 3a, wydaje lekarz wykonujący badania profilaktyczne funkcjonariuszy.

3c. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 3a, zamieszcza się w kwestionariuszu dotyczącym zdolności do uczestnictwa w szkoleniu lub przeszkoleniu, który jest przechowywany przez właściwy wydział kadr i szkolenia dla kierowanego funkcjonariusza do czasu ukończenia szkolenia.

3d. Wzór kwestionariusza, o którym mowa w ust. 3c, określają przepisy w sprawie zakresu oraz szczegółowych zasad szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej.",

b) w ust. 6 skreśla się zdanie drugie,

c) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Wzory zaświadczeń oraz formy, w jakich są wydawane, a także tryb wydawania ich duplikatów ustala dyrektor Biura Kadr i Szkolenia.";

2) w § 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Decyzję o skierowaniu przewodnika lub kandydata na przewodnika do udziału w szkoleniu, o którym mowa w § 19 ust. 2 pkt 1, podejmuje komendant oddziału uwzględniając w odniesieniu do kandydata na przewodnika protokół, o którym mowa w ust. 1, a w przypadku przewodnika dotychczasowy przebieg służby.";

3) w § 27 w ust. 2:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) patrolowo - obronnego, a przekazywany pies ma specjalność tropiącego lub tropiąco - patrolowego;",

b) po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) tropiąco - patrolowego, a przekazywany pies ma specjalność tropiącego lub patrolowo - obronnego.";

4) w § 28 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W przypadkach ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub wprowadzenia stanu klęski żywiołowej Komendant Główny Straży Granicznej może w drodze pisemnej decyzji przedłużyć termin ważności atestu bez konieczności odbycia szkolenia, o którym mowa w § 19 ust. 2 pkt 3.";

5) w § 71 w ust. 4 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) komendanta ośrodka szkolenia - w przypadku psów służbowych skierowanych do udziału w szkoleniu, o którym mowa w § 19 ust. 2 pkt 3;";

6) uchyla się załączniki nr 1 - 3;

7) w załączniku nr 18 w części: „OPIS ZDARZENIA" wyrazy „sporządzenie raportu dla przełożonego" zastępuje się wyrazami „sporządzenie notatki".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2024 r.

Komendant Główny Straży Granicznej
w z
. gen. bryg. SG Jacek Bajger

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-08
  • Data wejścia w życie: 2024-01-01
  • Data obowiązywania: 2024-01-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA