REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 4

ZARZĄDZENIE NR 6
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ

z dnia 21 lutego 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i prowadzenia strzelania z broni palnej w Straży Granicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 9 ust. 7 pkt 6a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1080, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 45 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie organizacji i prowadzenia strzelania z broni palnej w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 40, z późn. zm. 2)) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W Wyższej Szkole Straży Granicznej i ośrodkach szkolenia Straży Granicznej strzelanie z broni palnej dla funkcjonariuszy w ramach studiów oraz uczestniczących w szkoleniu podstawowym, szkoleniu w zakresie szkoły podoficerskiej, szkoleniu w zakresie szkoły chorążych lub przeszkoleniu specjalistycznym do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej może być organizowane, prowadzone i oceniane według odrębnych programów szkolenia.”;

2) w § 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) jednostka organizacyjna - komórkę organizacyjną Komendy Głównej Straży Granicznej, Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, Wyższą Szkołę Straży Granicznej, oddział Straży Granicznej, ośrodek szkolenia Straży Granicznej i ośrodek Straży Granicznej;”,

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) kierownika jednostki organizacyjnej - kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, Rektora - Komendanta Wyższej Szkoły Straży Granicznej, komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej i komendanta ośrodka Straży Granicznej;”,

c) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) prowadzący strzelanie - funkcjonariusza lub pracownika Straży Granicznej lub osobę posiadającą stosowne uprawnienia do prowadzenia strzelań z broni, określone odrębnymi przepisami;”;

3) w § 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Z obowiązku sporządzania konspektu do zajęć w ramach strzelania z broni zwolnione są osoby legitymujące się dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 39c ust. 5 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej oraz posiadające minimum dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć strzeleckich w jednostce organizacyjnej.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 października 2023 r.

Komendant Główny Straży Granicznej
w z
. gen. bryg. SG Tomasz Michalski


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1088, 1489, 1723, 1860 i 2608.

2) Zmiany tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGSG z 2014 r. poz. 6, z 2016 r. poz. 69, z 2018 r. poz. 47 oraz z 2020 r. poz. 65.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-02-21
  • Data wejścia w życie: 2024-02-22
  • Data obowiązywania: 2024-02-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA