REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 32

DECYZJA NR 122
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ

z dnia 27 maja 2024 r.

w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok lub szkieł kontaktowych dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej pełniących służbę lub zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Tekst pierwotny

Na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. poz. 973 oraz z 2023 r. poz. 2367), w związku z art. 75 b ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1080, 1088, 1489, 1723, 1860 i 2608) ustala się, co następuje:

§ 1.

1. Funkcjonariuszowi Straży Granicznej, zwanemu dalej "funkcjonariuszem", i pracownikowi Straży Granicznej, zwanemu dalej "pracownikiem", pełniącemu służbę lub zatrudnionemu na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy przysługuje zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok lub szkieł kontaktowych do wysokości ustalonego limitu, zwany dalej "zwrotem kosztów".

2. Limit, o którym mowa w ust. 1, nie może przekraczać kwoty odpowiadającej 22% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, obowiązującego w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 1.

§ 2.

1. Funkcjonariusz i pracownik może ubiegać się o zwrot kosztów, jeżeli użytkuje monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru służby lub pracy, a wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach badań wstępnych, okresowych lub kontrolnych, wykażą potrzebę ich stosowania podczas użytkowania monitora ekranowego.

2. W przypadku potwierdzenia w badaniu okulistycznym przeprowadzanym w ramach badań wstępnych, okresowych lub kontrolnych potrzeby stosowania korekcyjnych okularów lub szkieł kontaktowych, funkcjonariuszowi i pracownikowi przysługuje zwrot kosztów na zasadach określonych w niniejszej decyzji, jednak nie częściej niż co 2 lata.

3. Do funkcjonariusza i pracownika przeniesionego do służby/pracy w innej jednostce organizacyjnej Straży Granicznej ust. 1 stosuje się, jeżeli posiada aktualne orzeczenie lekarskie potwierdzające potrzebę stosowania korekcyjnych okularów lub szkieł kontaktowych podczas użytkowania monitora ekranowego i udokumentuje, że nie korzystał z powyższego uprawnienia w okresie ostatnich 2 lat.

§ 3.

1. Zwrot kosztów następuje na podstawie złożonego przez funkcjonariusza lub pracownika pisemnego wniosku, zwanego dalej "wnioskiem", którego wzór stanowi załącznik do decyzji.

2. Do wniosku funkcjonariusz i pracownik dołącza:

1) kopię pisemnego zalecenia lekarza okulisty lub lekarza profilaktyka, wydanego na podstawie badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach badań wstępnych, okresowych lub kontrolnych;

2) kopię skierowania na badania wstępne, okresowe lub kontrolne funkcjonariusza lub pracownika, potwierdzającego pełnienie służby lub wykonywanie pracy przy obsłudze monitora ekranowego co najmniej przez połowę dobowego wymiaru służby lub pracy;

3) oryginał imiennej faktury VAT lub rachunku za zakup okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok.

§ 4.

1. Do rozpatrzenia wniosku oraz prowadzenia ewidencji funkcjonariuszy i pracowników, którzy otrzymali zwrot kosztów, właściwymi są:

1) kierownik Służby Zdrowia Straży Granicznej właściwego oddziału, ośrodka szkolenia lub ośrodka Straży Granicznej;

2) osoba wyznaczona przez Rektora - Komendanta Wyższej Szkoły Straży Granicznej w przypadku Wyższej Szkoły Straży Granicznej;

3) naczelnik Wydziału do Spraw Lecznictwa Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej lub osoba przez niego upoważniona w przypadku funkcjonariuszy i pracowników pełniących służbę lub zatrudnionych w Komendzie Głównej Straży Granicznej i Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.

2. Wniosek kierownika Służby Zdrowia, osoby wyznaczonej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, oraz naczelnika Wydziału do Spraw Lecznictwa Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej rozpatruje jego bezpośredni przełożony.

§ 5.

1. Po rozpatrzeniu wniosku pod względem rzeczowym i zakwalifikowaniu do zwrotu kosztów za zakup okularów korygujących wzrok lub szkieł kontaktowych oraz zatwierdzeniu wniosku, osoba, o której mowa w § 4 ust. 1, sporządza listę do wypłaty i przedkłada ją do komórki właściwej ds. finansów.

2. Oryginały składanych wniosków wraz załącznikami przechowywane są w komórce zatwierdzającej przedmiotowe wnioski. Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 poz. 120, 295 i 1598 oraz z 2024 r. poz. 619) okres przechowywania tych dokumentów wynosi 5 lat.

§ 6.

1. Rozpatrzenie wniosku następuje w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku, natomiast zwrot kosztów do 20 dnia następnego miesiąca.

2. W przypadku złożenia wniosku po dniu 30 listopada, zwrot kosztów następuje w terminie do dnia 20 lutego następnego roku kalendarzowego.

§ 7.

Do wniosku złożonego przed dniem wejścia w życie decyzji stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 8.

Decyzję nr 82 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej użytkujących monitory ekranowe (Dz. Urz. KGSG poz. 52 oraz z 2023 r. poz. 51 i 79) uchyla się.

§ 9.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Komendant Główny Straży Granicznej

gen. dyw. SG Robert Bagan

Załącznik 1. [WZÓR - WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW ZAKUPU OKULARÓW KORYGUJĄCYCH WZROK LUB SZKIEŁ KONTAKTOWYCH]

Załącznik do decyzji nr 122
Komendanta Głównego Straży Granicznej
z dnia 27 maja 2024 r.

WZÓR - WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW ZAKUPU OKULARÓW KORYGUJĄCYCH WZROK LUB SZKIEŁ KONTAKTOWYCHMetryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-27
  • Data wejścia w życie: 2024-05-27
  • Data obowiązywania: 2024-05-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA