REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 35

DECYZJA NR 125
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ

z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań i uprawnień Pełnomocnika Komendanta Głównego Straży Granicznej do spraw Ochrony Praw Człowieka

Tekst pierwotny

Na podstawie § 5a ust. 2 zarządzenia nr 30 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie organizacji Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 26, z 2020 r. poz. 52, z 2022 r. poz. 8, 27 i 37, z 2023 r. poz.7, 23 i 29 oraz z 2024 r. poz. 33) ustala się, co następuje:

§ 1.

Do zakresu zadań Pełnomocnika Komendanta Głównego Straży Granicznej do spraw Ochrony Praw Człowieka, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”, należy:

1) propagowanie wśród funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej poszanowania praw człowieka oraz dbanie o zachowanie standardów ich ochrony;

2) prowadzenie prac analitycznych oraz opracowywanie koncepcji i narzędzi wewnętrznego monitoringu w Straży Granicznej w zakresie ochrony praw człowieka;

3) współpraca z komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Straży Granicznej oraz jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej, a także podmiotami i instytucjami spoza Straży Granicznej w realizacji zadań z zakresu ochrony praw człowieka w Straży Granicznej;

4) nawiązywanie i prowadzenie współpracy z krajowymi i międzynarodowymi podmiotami zajmującymi się systemową ochroną praw człowieka;

5) koordynowanie działań Straży Granicznej w zakresie stopnia realizacji zaleceń krajowych i międzynarodowych organizacji i instytucji powołanych do ochrony praw człowieka;

6) koordynowanie pracy pełnomocników do spraw ochrony praw człowieka, ustanowionych w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej, w zakresie zadań realizowanych przez Komendę Główną Straży Granicznej;

7) współpraca z pełnomocnikami do spraw ochrony praw człowieka, powołanymi przez inne organy i instytucje realizujące zadania na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego;

8) udzielanie konsultacji pracownikom i funkcjonariuszom Straży Granicznej w zakresie dostrzeżonych przez nich uchybień i nieprawidłowości w działaniach Straży Granicznej dotyczących ochrony praw człowieka;

9) informowanie Dyrektora Biura Kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej oraz Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej o sprawach istotnych z zakresu zadań Pełnomocnika, pozostających we właściwości merytorycznej podległej im komórki lub jednostki organizacyjnej;

10) inicjowanie zmian w przepisach prawa, opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych oraz wewnętrznych procedur dotyczących ochrony praw człowieka;

11) sporządzanie informacji, opinii i stanowisk dotyczących zgodności działań Straży Granicznej ze standardami ochrony praw człowieka;

12) sporządzanie dla Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych ds. Postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka stanowisk w sprawach skarg złożonych przeciwko Polsce oraz w sprawach realizacji wyroków Trybunału, w zakresie właściwości Straży Granicznej;

13) sporządzanie stanowisk i aktualizacji do sprawozdań i raportów Polski z realizacji postanowień aktów prawa międzynarodowego odnoszących się do praw i wolności, w zakresie właściwości Straży Granicznej, a także uczestniczenie w charakterze przedstawiciela Straży Granicznej w obronach sprawozdań Polski z realizacji tych postanowień;

14) współpraca z komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Straży Granicznej właściwymi do opracowywania stanowisk oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, interwencje parlamentarzystów, zapytania Rzecznika Praw Obywatelskich, wystąpienia organów państwowych oraz organizacji pozarządowych w zakresie zadań Pełnomocnika;

15) opracowywanie i upowszechnianie materiałów edukacyjnych w zakresie systemowej ochrony praw człowieka w Straży Granicznej;

16) współpraca z komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Straży Granicznej oraz jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej w procesie opracowywania, opiniowania oraz aktualizacji programów szkolenia i doskonalenia zawodowego w zakresie problematyki ochrony praw człowieka w Straży Granicznej;

17) zamieszczanie i aktualizowanie informacji na portalu wewnętrznym i stronie internetowej Straży Granicznej z zakresu zagadnień ochrony praw człowieka;

18) wykonywanie innych, zleconych przez Komendanta Głównego Straży Granicznej spraw pozostających w związku z realizacją zadań Pełnomocnika.

§ 2.

Pełnomocnik jest uprawniony do:

1) podpisywania pism w sprawach objętych zakresem swoich zadań, a nie zastrzeżonych do wyłącznej właściwości swojego przełożonego;

2) zgłaszania uwag i propozycji zmian przepisów normatywnych pozostających w zakresie swoich zadań;

3) reprezentowania Komendanta Głównego Straży Granicznej w krajowych i międzynarodowych spotkaniach i przedsięwzięciach związanych z ochroną praw człowieka oraz w kontaktach z komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Straży Granicznej, jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej, a także w kontaktach z podmiotami i instytucjami spoza Straży Granicznej oraz prowadzenia korespondencji w tym zakresie.

§ 3.

Pełnomocnik w terminie do 31 marca każdego roku przedstawia Komendantowi Głównemu Straży Granicznej sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły.

§ 4.

Kierownicy komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej, Pełnomocnik Komendanta Głównego Straży Granicznej do spraw Równego Traktowania i Etyki Zawodowej oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Straży Granicznej udzielają Pełnomocnikowi niezbędnej pomocy w realizacji jego zadań.

§ 5.

1. W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji, Pełnomocnik składa potwierdzone czytelnym podpisem, pisemne oświadczenie o przyjęciu obowiązków i uprawnień, określonych w § 1 i 2.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, przekazuje się do Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej, w celu włączenia do akt osobowych Pełnomocnika.

§ 6.

Traci moc decyzja nr 148 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 1 września 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań i uprawnień Pełnomocnika Komendanta Głównego do Spraw Ochrony Praw Człowieka (Dz. Urz. KGSG poz. 40).

§ 7.

Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 15 kwietnia 2024 r.

Komendant Główny Straży Granicznej
gen
. dyw. SG Robert BAGAN

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-29
  • Data wejścia w życie: 2024-05-30
  • Data obowiązywania: 2024-05-30
  • Z mocą od: 2024-04-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA