REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 38

ZARZĄDZENIE NR 31
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ

z dnia 13 czerwca 2024 r.

w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Zabezpieczenia Działań Komendy Głównej Straży Granicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1080, 1088, 1489, 1723, 1860 i 2608) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Biuru Zabezpieczenia Działań Komendy Głównej Straży Granicznej, zwanemu dalej „Biurem”, nadaje się regulamin organizacyjny, określający zakres jego zadań, strukturę wewnętrzną oraz zakres obowiązków i uprawnień dyrektora Biura, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2024 r.

Komendant Główny Straży Granicznej
gen
. dyw. SG Robert Bagan

Załącznik 1. [REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZABEZPIECZENIA DZIAŁAŃ KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ]

Załącznik do zarządzenia nr 31
Komendanta Głównego Straży Granicznej
z dnia 13 czerwca 2024 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZABEZPIECZENIA DZIAŁAŃ KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

§ 1. Biuro jest komórką organizacyjną Komendy Głównej Straży Granicznej, powołaną do:

1) nadzorowania i wsparcia komórek organizacyjnych komend oddziałów Straży Granicznej właściwych w zakresie zabezpieczenia działań, zwanych dalej „komórkami zabezpieczenia działań”, w realizacji zadań związanych z:

a) wykonywaniem działań bojowych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej,

b) wykorzystywaniem i obsługą bezzałogowych statków powietrznych,

c) prowadzeniem działań granicznych wymagających użycia komórek zabezpieczenia działań;

2) wykonywania działań bojowych przez funkcjonariuszy Biura;

3) tworzenia standardów funkcjonowania i wyszkolenia komórek zabezpieczenia działań;

4) realizacji spraw związanych z pełnieniem wart ochronnych na pokładach statków powietrznych, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 2. Do szczegółowego zakresu zadań Biura należy:

1) wykonywanie czynności związanych z:

a) wydawaniem decyzji w sprawie podjęcia działań bojowych,

b) wyznaczaniem do udziału przy realizacji działań bojowych funkcjonariuszy Straży Granicznej wykonujących czynności niebędące czynnościami bojowymi

- przez Komendanta Głównego Straży Granicznej;

2) organizowanie i wykonywanie działań bojowych oraz ich koordynowanie zgodnie z odrębnymi przepisami;

3) monitorowanie i koordynowanie w ramach sprawowanego nadzoru działań bojowych komórek zabezpieczenia działań oraz udzielanie wsparcia w tym zakresie;

4) koordynowanie udzielania oddziałom Straży Granicznej wsparcia działań bojowych w zakresie niezbędnych sił i środków, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby;

5) monitorowanie i koordynowanie działań granicznych, w ramach sprawowanego nadzoru nad komórkami zabezpieczenia działań oraz udzielanie wsparcia w zakresie wykonywania takich działań;

6) współdziałanie, w tym wymiana informacji, z innymi komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej i jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej w zakresie właściwości Biura, a w szczególności umożliwiającymi:

a) utrzymanie gotowości do prowadzenia niezbędnych czynności w celu przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 5d ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej oraz działań kontrterrorystycznych, o których mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 92),

b) prowadzenie analizy ryzyka pod względem bezpieczeństwa w międzynarodowej komunikacji lotniczej w związku zapewnianiem wart ochronnych na pokładach statków powietrznych w przypadku lotów wysokiego ryzyka;

7) udzielanie pomocy Policji w trybie art. 18b ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2024 r. poz. 145), w zakresie właściwości Biura;

8) koordynowanie, nadzór i realizacja doprowadzeń szczególnie niebezpiecznych cudzoziemców do portu lotniczego, do którego następuje powrót;

9) współpraca, w zakresie właściwości Biura, z:

a) Policją, Służbą Ochrony Państwa, Agencją Wywiadu, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, Żandarmerią Wojskową, Służbą Kontrwywiadu Wojskowego i Służbą Wywiadu Wojskowego,

b) Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakresie zapewniania wart ochronnych w przypadku lotów wysokiego ryzyka,

c) jednostkami organizacyjnymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

d) organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego, a także innymi organami, instytucjami i organizacjami, w tym również organami i instytucjami innych państw, instytucjami międzynarodowymi oraz instytucjami Unii Europejskiej;

10) koordynowanie zadań związanych z realizacją wart ochronnych na pokładach statków powietrznych oraz organizowanie wart ochronnych na pokładzie statku powietrznego w celach szkoleniowych;

11) monitorowanie i koordynowanie w ramach sprawowanego nadzoru wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych będących na wyposażeniu komórek zabezpieczenia działań;

12) współdziałanie z Biurem Lotnictwa Straży Granicznej w zakresie wykorzystania statków powietrznych Straży Granicznej do realizacji zadań znajdujących się we właściwości Biura;

13) opracowywanie i opiniowanie programów szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego centralnego oraz określania potrzeb szkoleniowych funkcjonariuszy i pracowników realizujących zadania będące w zakresie właściwości Biura;

14) organizowanie, koordynowanie, nadzorowanie oraz udział w szkoleniach, ćwiczeniach, treningach i innych przedsięwzięciach komórek zabezpieczenia działań oraz innych, znajdujących się w zakresie właściwości Biura;

15) inicjowanie i udział w przedsięwzięciach w ramach współpracy krajowej i międzynarodowej Straży Granicznej, pozostających w zakresie właściwości Biura;

16) koordynowanie działań związanych z kształtowaniem struktur organizacyjno-etatowych komórek zabezpieczenia działań;

17) opracowywanie analiz i opinii dotyczących realizacji przez Straż Graniczną zadań pozostających w zakresie właściwości Biura;

18) opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych pozostających w zakresie właściwości Biura;

19) administrowanie systemami teleinformatycznymi, wykorzystywanymi w Biurze, w zakresie jego właściwości;

20) prowadzenie ewidencji wykonywanych czynności, pozostających w zakresie właściwości Biura;

21) realizowanie zadań z zakresu przygotowań obronnych i zarządzania kryzysowego Straży Granicznej, pozostających we właściwości Biura;

22) udział w opracowywaniu propozycji norm należności i przepisów regulujących zasady gospodarowania, wykorzystania i rozdziału sprzętu i wyposażenia stosowanego w komórkach zabezpieczenia działań;

23) udział w opracowywaniu opisów przedmiotu zamówienia w zakresie założeń funkcjonalnych oraz propozycji planów wyposażenia jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w sprzęt i wyposażenie stosowane w działaniach bojowych oraz wyposażenia funkcjonariuszy komórek zabezpieczenia działań oraz planowaniu zakupów sprzętu i wyposażenia, zgodnie z przepisami Straży Granicznej o planowaniu rzeczowo-finansowym;

24) udział w naborze do służby i pracy w Biurze.

§ 3. W skład Biura wchodzą:

1) Kierownictwo;

2) Wydział Szkoleniowo-Bojowy;

3) Wydział Operacji Specjalnych;

4) Wydział Współpracy i Standaryzacji.

§ 4. 1. Biurem kieruje dyrektor Biura przy pomocy zastępcy dyrektora Biura i naczelników wydziałów.

2. Dyrektor Biura jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy i pracowników pełniących służbę i zatrudnionych w Biurze.

§ 5. 1. Do zakresu obowiązków dyrektora Biura należy:

1) organizowanie pracy Biura oraz zapewnienie warunków do sprawnego i skutecznego wykonywania zadań;

2) nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania przez podległych funkcjonariuszy i pracowników zadań wynikających z zakresu ich obowiązków i uprawnień;

3) przedkładanie Komendantowi Głównemu Straży Granicznej i jego zastępcom sprawozdań i informacji z działalności Biura;

4) stosowanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych;

5) wykonywanie innych zadań służbowych zleconych przez Komendanta Głównego Straży Granicznej lub jego zastępców;

6) podejmowanie działań dla zapewnienia realizacji celów i zadań Biura w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy (kontrola zarządcza);

7) wdrożenie do służby funkcjonariuszy rozpoczynających służbę na bezpośrednio podległym stanowisku służbowym, w tym:

a) przygotowanie stanowiska służbowego dla funkcjonariusza,

b) zapoznanie funkcjonariusza z przepisami regulującymi sposób pełnienia służby oraz zakresem obowiązków i uprawnień na zajmowanym stanowisku służbowym,

c) przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego w przypadku posiadania odpowiednich uprawnień;

d) przeprowadzenie innych czynności, o ile są one niezbędne do realizacji przez funkcjonariusza powierzonych mu zadań o charakterze typowym dla danego stanowiska;

8) współdziałanie z kierownikami jednostek organizacyjnych Straży Granicznej oraz kierownikami komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej w zakresie realizacji zadań służbowych.

§ 6. Dyrektor Biura uprawniony jest w szczególności do:

1) wydawania decyzji, wytycznych i poleceń w sprawach związanych z zakresem działania Biura podległym funkcjonariuszom i pracownikom;

2) wyznaczania, w przypadku nieobecności zastępcy dyrektora Biura, innego podległego funkcjonariusza, do zastępowania dyrektora Biura w czasie jego nieobecności;

3) upoważniania podległych funkcjonariuszy i pracowników do podejmowania, w jego imieniu, decyzji w określonych sprawach oraz załatwiania spraw, a także podejmowania czynności nadzoru w formie wizytacji w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej w celu ustalenia stanu faktycznego monitorowanej działalności komórek organizacyjnych Straży Granicznej właściwych w zakresie zabezpieczenia działań;

4) powoływania, spośród podległych funkcjonariuszy i pracowników Biura, zespołów i komisji o charakterze stałym lub doraźnym do wykonania określonych zadań, ustalając zakres tych zadań i czas działania zespołu lub komisji;

5) zlecania podległym funkcjonariuszom i pracownikom wykonywania innych zadań niż określone w zakresie obowiązków i uprawnień na zajmowanym stanowisku służbowym, a wynikających z zakresu zadań Biura lub poleceń Komendanta Głównego Straży Granicznej i jego zastępców;

6) zgłaszania Komendantowi Głównemu Straży Granicznej i jego zastępcom inicjatyw dotyczących poprawy realizacji zadań służbowych w zakresie właściwości Biura;

7) potwierdzania pod względem merytorycznym:

a) wydatków reprezentacyjnych dyrektora oraz jego zastępcy według limitów finansowych określonych w odrębnych przepisach,

b) rozliczeń krajowych i zagranicznych podróży służbowych podległych funkcjonariuszy i pracowników;

8) przetwarzania danych osobowych wynikających z realizacji zadań;

9) nadawania w imieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej, upoważnień do przetwarzania danych osobowych w Biurze;

10) udostępniania, w imieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej, danych osobowych ze zbiorów, w których przetwarza te dane w związku z realizacją zadań służbowych, podmiotom uprawnionym do ich otrzymania;

11) prowadzenia korespondencji z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie właściwości Biura;

12) kierowania podległych funkcjonariuszy i pracowników Biura na okresowe i kontrolne badania profilaktyczne.

§ 7. 1. Dyrektor Biura, w terminie 14 dni od dnia mianowania na stanowisko służbowe, składa potwierdzone czytelnym podpisem, pisemne oświadczenie o przyjęciu obowiązków i uprawnień dyrektora Biura, określonych w regulaminie organizacyjnym Biura.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, przekazuje się do Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej, w celu włączenia do akt osobowych dyrektora Biura.

§ 8. Zastępca dyrektora Biura, w zakresie swoich uprawnień, upoważniony jest do potwierdzania pod względem merytorycznym rozliczeń kosztów określonych w § 6 pkt 7 lit. b oraz w przypadku nieobecności dyrektora Biura, kosztów, o których mowa w § 6 pkt 7 lit. a.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-13
  • Data wejścia w życie: 2024-07-01
  • Data obowiązywania: 2024-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA