REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 39

DECYZJA NR 138
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ

z dnia 13 czerwca 2024 r.

w sprawie podziału zakresu obowiązków należących do właściwości Komendanta Głównego Straży Granicznej

Tekst pierwotny

W związku z art. 3 ust. 4 i art.3a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1080 i 1088, 1489, 1723, 1860 i 2608) ustala się, co następuje:

§ 1.

Decyzja określa podział zakresu obowiązków należących do właściwości Komendanta Głównego Straży Granicznej, pomiędzy Komendanta Głównego Straży Granicznej i jego zastępców.

§ 2.

Komendant Główny Straży Granicznej:

1) kieruje Strażą Graniczną;

2) zapewnia wykonanie zadań Straży Granicznej określonych ustawami, przepisami prawa Unii Europejskiej oraz umowami międzynarodowymi;

3) reprezentuje Straż Graniczną w kontaktach z organami władzy publicznej, administracji rządowej i samorządu terytorialnego, organami, instytucjami i agencjami Unii Europejskiej, organizacjami międzynarodowymi, a także organami i przedstawicielami innych państw, uczestniczy w posiedzeniach komisji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz komitetów Rady Ministrów, a także zespołów i komisji powołanych przez Prezesa Rady Ministrów lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych, współpracuje z organami kontroli państwowej i ochrony prawa, służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa oraz bezpieczeństwo i porządek publiczny;

4) nadzoruje stanowiska podlegające bezpośrednio Komendantowi Głównemu Straży Granicznej, w tym Pełnomocnika Komendanta Głównego Straży Granicznej do spraw Ochrony Praw Człowieka oraz Pełnomocnika Komendanta Głównego Straży Granicznej do spraw Równego Traktowania i Etyki Zawodowej;

5) nadzoruje bezpośrednio następujące komórki organizacyjne Komendy Głównej Straży Granicznej:

a) Gabinet Komendanta Głównego Straży Granicznej,

b) Biuro Kadr i Szkolenia,

c) Biuro Kontroli,

d) Audyt Wewnętrzny,

e) Zespół Prasowy Komendanta Głównego Straży Granicznej.

§ 3.

Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Tomasz Michalski koordynuje wykonywanie zadań Straży Granicznej w zakresie ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego, przeciwdziałania przestępczości, a także wart ochronnych, zabezpieczenia działań oraz stanowienia i stosowania prawa, a ponadto:

1) zastępuje Komendanta Głównego Straży Granicznej, w czasie jego nieobecności;

2) reprezentuje Komendanta Głównego Straży Granicznej w kontaktach z przedstawicielami podmiotów, o których mowa w § 2 pkt 3, w przypadkach i na zasadach odrębnie ustalonych;

3) wykonuje obowiązki zastępcy głównego pełnomocnika granicznego Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z aktem mianowania wydanym na podstawie odrębnych przepisów;

4) nadzoruje wykorzystanie funduszu operacyjnego w Straży Granicznej;

5) wykonuje inne zadania Komendanta Głównego Straży Granicznej w zakresie określonym pisemnym upoważnieniem, w szczególności podpisuje w zastępstwie Komendanta Głównego Straży Granicznej akty prawne, decyzje administracyjne, porozumienia, umowy i ugody, udziela upoważnień i pełnomocnictw;

6) nadzoruje bezpośrednio następujące komórki organizacyjne Komendy Głównej Straży Granicznej:

a) Zarząd Graniczny,

b) Zarząd Operacyjno-Śledczy,

c) Biuro Prawne,

d) Biuro Zabezpieczenia Działań.

§ 4.

Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Grzegorz Niemiec koordynuje wykonywanie zadań Straży Granicznej w zakresie spraw cudzoziemców, współpracy międzynarodowej, w tym w ramach Unii Europejskiej, ochrony informacji niejawnych, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych, a ponadto:

1) zastępuje Komendanta Głównego Straży Granicznej w czasie jego nieobecności;

2) reprezentuje Komendanta Głównego Straży Granicznej w kontaktach z przedstawicielami podmiotów, o których mowa w § 2 pkt 3, w przypadkach i na zasadach odrębnie ustalonych;

3) wykonuje obowiązki zastępcy głównego pełnomocnika granicznego Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z aktem mianowania wydanym na podstawie odrębnych przepisów;

4) nadzoruje:

a) Pełnomocnika Komendanta Głównego Straży Granicznej do spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

b) Pełnomocnika Komendanta Głównego Straży Granicznej do spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni;

5) wykonuje inne zadania Komendanta Głównego Straży Granicznej w zakresie określonym pisemnym upoważnieniem, w szczególności podpisuje w zastępstwie Komendanta Głównego Straży Granicznej akty prawne, decyzje administracyjne, porozumienia, umowy i ugody, udziela upoważnień i pełnomocnictw;

6) nadzoruje bezpośrednio następujące komórki organizacyjne Komendy Głównej Straży Granicznej:

a) Zarząd do Spraw Cudzoziemców,

b) Biuro Spraw Międzynarodowych,

c) Biuro Ochrony Informacji,

d) Biuro Analityczno-Sytuacyjne.

§ 5.

Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Wioleta Gorzkowska koordynuje wykonywanie zadań Straży Granicznej w zakresie budżetu i logistyki, a ponadto:

1) zastępuje Komendanta Głównego Straży Granicznej w czasie jego nieobecności;

2) reprezentuje Komendanta Głównego Straży Granicznej w kontaktach z przedstawicielami podmiotów, o których mowa w § 2 pkt 3, w przypadkach i na zasadach odrębnie ustalonych;

3) utrzymuje stałe kontakty z przedstawicielami związków zawodowych pracowników i funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz pełnomocnikiem do spraw związków zawodowych ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

4) nadzoruje:

a) Sekcję do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Służby/Pracy w Kierownictwie Komendy Głównej Straży Granicznej,

b) Pełnomocnika do spraw przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej;

5) wykonuje inne zadania Komendanta Głównego Straży Granicznej w zakresie określonym pisemnym upoważnieniem, w szczególności podpisuje w zastępstwie Komendanta Głównego Straży Granicznej akty prawne, decyzje administracyjne, porozumienia, umowy i ugody, udziela upoważnień i pełnomocnictw;

6) nadzoruje bezpośrednio następujące komórki organizacyjne Komendy Głównej Straży Granicznej:

a) Biuro Finansów,

b) Biuro Łączności i Informatyki,

c) Biuro Techniki i Zaopatrzenia,

d) Biuro Lotnictwa Straży Granicznej.

§ 6.

Traci moc decyzja nr 144 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie podziału zakresu obowiązków Komendanta Głównego Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz.27, z 2020 r. poz.54, z 2022 r. poz.11,30 i 38, z 2023 r. poz.11 oraz z 2024 r. poz.3 i 34).

§ 7.

Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2024 r.

Komendant Główny Straży Granicznej
gen
. dyw. SG Robert Bagan

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-13
  • Data wejścia w życie: 2024-07-01
  • Data obowiązywania: 2024-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA