REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 40

ZARZĄDZENIE NR 32
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie elektronicznego systemu rejestracji jawnych treści rozmów prowadzonych za pośrednictwem środków łączności przewodowej w Straży Granicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 9 ust. 7 pkt 5 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1080, z późn. zm. 1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 6 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie elektronicznego systemu rejestracji jawnych treści rozmów prowadzonych za pośrednictwem środków łączności przewodowej w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 6 oraz z 2023 r. poz. 40) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Rejestracja zakończenia sieci nie ujętego w § 4, może zostać uruchomiona czasowo wyłącznie na polecenie Komendanta Głównego Straży Granicznej lub jego zastępcy.

2. Z wnioskiem o rejestrację zakończenia sieci, o którym mowa w ust. 1, może wystąpić na piśmie właściwy kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej lub kierownik jednostki organizacyjnej Straży Granicznej (Wyższa Szkoła Straży Granicznej, Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, oddział Straży Granicznej, ośrodek szkolenia Straży Granicznej i ośrodek Straży Granicznej), poprzez Dyrektora Biura Analityczno-Sytuacyjnego Komendy Głównej Straży Granicznej, podając we wniosku informacje dotyczące aparatu telefonicznego, numeru telefonu, czasu na jaki należy objąć rejestracją zakończenie sieci oraz uzasadnienie wskazujące na zasadność jej uruchomienia.”;

2) w § 9 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie: „Dyrektor Biura Analityczno-Sytuacyjnego Komendy Głównej Straży Granicznej:”;

3) w § 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Dyrektor Biura Analityczno-Sytuacyjnego Komendy Głównej Straży Granicznej - w zakresie realizacji rejestracji treści rozmów;”;

4) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. W przypadku uszkodzenia systemu SIM lub wystąpienia innych okoliczności uniemożliwiających do niego dostęp lub utrwalanie w nim treści rozmów, osoby funkcyjne, o których mowa w § 6 ust. 1, niezwłocznie składają Dyrektorowi Biura Analityczno-Sytuacyjnego Komendy Głównej Straży Granicznej za pośrednictwem Dyrektora Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej, pisemny meldunek zawierający opis okoliczności zakłócających prawidłowe działanie systemu.”.

§ 2.

W terminie 14 dni od wejścia w życie niniejszego zarządzenia Dyrektor Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej przekaże Dyrektorowi Biura Analityczno-Sytuacyjnego Komendy Głównej Straży Granicznej:

1) prowadzone na podstawie „Instrukcji użytkowania systemu SIM”, wskazanej w § 7 pkt 3 zarządzenia, o którym mowa w § 1:

a) „Wykaz zakończeń sieci przewidzianych do rejestracji wyłączania tej rejestracji w obrębie działania Straży Granicznej”,

b) „Elektroniczny spis rejestrowanych zakończeń sieci systemu SIM Straży Granicznej”,

c) „Dziennik Zdarzeń”,

d) „Rejestr Udostępnionych i Skopiowanych Treści systemu SIM”;

2) aktualny wykaz osób funkcyjnych systemu SIM;

3) wniesione i nie rozpatrzone przed dniem 1 lipca 2024 r. wnioski, o których mowa w § 5 ust. 2 zarządzenia, o którym mowa w § 1.

§ 3.

Osoby, które na podstawie § 9 zarządzenia, o którym mowa w § 1, zostały wyznaczone i do dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia nie zmienione jako osoby funkcyjne systemu SIM pozostają osobami funkcyjnymi systemu SIM.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2024 r.

Komendant Główny Straży Granicznej
 gen
. dyw. SG Robert Bagan


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1088, 1489, 1723, 1860 i 2608.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA