REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 41

ZARZĄDZENIE NR 33
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ

z dnia 18 czerwca 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie systemu służb dyżurnych operacyjnych w Straży Granicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 9 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1080, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 58 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie systemu służb dyżurnych operacyjnych w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 52 oraz z 2023 r. poz. 76) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w SG i KGSG - Dyrektor Biura Analityczno-Sytuacyjnego KGSG;”;

2) w § 6:

a) w ust. 1 pkt 3-4 otrzymują brzmienie:

„3) Dyrektor Biura Analityczno-Sytuacyjnego KGSG;

4) Zastępcy Dyrektora Biura Analityczno-Sytuacyjnego KGSG.”,

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w KGSG:

a) Naczelnik Wydziału Służb Dyżurnych - Centrum Sytuacyjnego Biura Analityczno-Sytuacyjnego KGSG,

b) Zastępca Naczelnika Wydziału Służb Dyżurnych - Centrum Sytuacyjnego Biura Analityczno-Sytuacyjnego KGSG;”;

3) w § 10:

a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Dyrektor Biura Analityczno-Sytuacyjnego KGSG albo Naczelnik Wydziału Służb Dyżurnych - Centrum Sytuacyjnego Biura Analityczno-Sytuacyjnego KGSG - w odniesieniu do SDO, o której mowa w § 4 pkt 1 lit. a;”,

b) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Dyrektor Biura Analityczno-Sytuacyjnego KGSG albo Naczelnik Wydziału Służb Dyżurnych - Centrum Sytuacyjnego Biura Analityczno-Sytuacyjnego KGSG - w odniesieniu do SDO, o której mowa w § 4 pkt 1 lit. a;”;

4) w § 11 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w KGSG - Dyrektor Biura Analityczno-Sytuacyjnego KGSG;”;

5) w § 13 w ust. 2:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) koordynowanie działań podejmowanych w zakresie realizacji ustawowych zadań SG oraz działań w sytuacji kryzysowej podczas nieobecności Komendanta Głównego Straży Granicznej, jego zastępców oraz Dyrektora Biura Analityczno-Sytuacyjnego KGSG;”,

b) uchyla się pkt 9,

c) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) przekazywanie decyzji i poleceń kierowników komórek organizacyjnych KGSG funkcjonariuszom i pracownikom w ramach merytorycznej właściwości tych komórek, które z uwagi na swój charakter wymagają zastosowania przepływu informacji w ramach systemu SDO;”,

d) w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

„14) bieżąca współpraca z funkcjonariuszem Punktu Kontaktowego Krajowego Ośrodka Koordynacji do spraw EUROSUR Biura Analityczno-Sytuacyjnego KGSG w obszarze zintegrowanego planowania.”;

6) w § 20:

a) w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) w KGSG określa Dyrektor Biura Analityczno-Sytuacyjnego KGSG,”,

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) dokumenty określone przez Dyrektora Biura Analityczno-Sytuacyjnego KGSG, a także kierowników jednostek organizacyjnych, w ramach ich uprawnień.”;

7) w § 21 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. „Katalog zdarzeń podlegających meldowaniu w ramach systemu SDO” oraz zakres i sposób ich ewidencjonowania określa Dyrektor Biura Analityczno-Sytuacyjnego KGSG.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2024 r.

Komendant Główny Straży Granicznej
gen
. dyw. SG Robert BAGAN


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1088, 1489, 1723, 1860 i 2608.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-18
  • Data wejścia w życie: 2024-07-01
  • Data obowiązywania: 2024-07-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA