REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 43

DECYZJA NR 140
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ

z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie patronatu nad klasami mundurowymi straży granicznej

Tekst pierwotny

W związku z art. 3 ust. 4 i art. 3a ust. 7 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 1080, 1088, 1489, 1723, 1860 i 2608) ustala się, co następuje:

§ 1.

Decyzja określa:

1) program nauczania przedmiotu „Wiedza o Straży Granicznej” przeznaczony dla klasy mundurowej, nad którą patronat sprawuje jednostka organizacyjna Straży Granicznej;

2) zasady i tryb obejmowania i sprawowania przez jednostkę organizacyjną Straży Granicznej patronatu nad klasą mundurową;

3) rekomendowaną treść roty ślubowania ucznia klasy mundurowej, nad którą patronat sprawuje jednostka organizacyjna Straży Granicznej;

4) wzory emblematów i dokumentów rekomendowane dla klasy mundurowej, nad którą patronat sprawuje jednostka organizacyjna Straży Granicznej.

§ 2.

Użyte w decyzji określenia oznaczają:

1) jednostka organizacyjna Straży Granicznej - Komendę Główną Straży Granicznej, oddział Straży Granicznej, Wyższą Szkołę Straży Granicznej, ośrodek szkolenia Straży Granicznej i ośrodek Straży Granicznej;

2) szkoła - czteroletnie liceum ogólnokształcące i pięcioletnie technikum;

3) klasa mundurowa - klasę w szkole, nad którą patronat sprawuje jednostka organizacyjna Straży Granicznej;

4) jednostka patronacka - jednostkę organizacyjną Straży Granicznej, która sprawuje patronat nad klasą mundurową;

5) kadet - ucznia klasy mundurowej, który złożył ślubowanie;

6) egzamin końcowy - egzamin, o którym mowa w części IV programu nauczania przedmiotu „Wiedza o Straży Granicznej”.

§ 3.

Określa się program nauczania przedmiotu „Wiedza o Straży Granicznej” przeznaczony dla klas mundurowych, który stanowi załącznik nr 1 do decyzji.

§ 4.

1. W celu promowania Straży Granicznej oraz pozyskiwania kandydatów do służby w Straży Granicznej jednostka organizacyjna Straży Granicznej może, na pisemny wniosek dyrektora szkoły skierowany do komendanta jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, objąć i sprawować patronat nad klasą mundurową, zwany dalej „patronatem”.

2. Objęcie patronatu następuje w formie pisemnego porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy jednostką organizacyjną Straży Granicznej i szkołą, zwanego dalej „porozumieniem”.

§ 5.

1. Patronat można sprawować nad następującymi rodzajami klas mundurowych:

1) certyfikowaną klasą straży granicznej - która realizuje program nauczania przedmiotu „Wiedza o Straży Granicznej”;

2) klasą o profilu straży granicznej - która realizuje wybrane tematy z programu nauczania przedmiotu „Wiedza o Straży Granicznej”, w wymiarze nie mniejszym niż 1/4 programu nauczania rocznie.

2. Liczba i rodzaj klas mundurowych, nad którymi patronat może sprawować jednostka organizacyjna Straży Granicznej uzależnione są od możliwości kadrowych i organizacyjnych tej jednostki.

§ 6.

1. Jednostka organizacyjna Straży Granicznej sprawująca patronat zobowiązana jest w szczególności do:

1) wyznaczenia pełnomocnika do spraw kontaktów ze szkołą;

2) opracowywania i uzgadniania harmonogramów szkolenia dla klas mundurowych na podstawie programu nauczania przedmiotu „Wiedza o Straży Granicznej”;

3) udziału w organizacji zajęć, obozów szkoleniowych, wizyt studyjnych, uroczystości ślubowania, a także uroczystości wręczenia certyfikatów na zakończenie nauczania;

4) wyznaczania funkcjonariuszy do prowadzenia zajęć z uczniami klas w związku z realizacją programu nauczania przedmiotu „Wiedza o Straży Granicznej”;

5) przeprowadzenia egzaminu końcowego;

6) udziału przedstawiciela jednostki patronackiej w uroczystościach szkolnych.

2. Zobowiązania jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, z wyłączeniem Wyższej Szkoły Straży Granicznej, w zakresie udostępniania w związku z organizacją zajęć z przedmiotu „Wiedza o Straży Granicznej” obiektów i sprzętu transportowego Straży Granicznej, zakwaterowania w pokojach internatowych i gościnnych Straży Granicznej czy też wykorzystania innego mienia znajdującego się w zarządzie Straży Granicznej wymagają zachowania zgodności z zarządzeniem nr 95 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 120, z późn. zm.1)).

§ 7.

1. Jednostka organizacyjna Straży Granicznej może objąć patronat pod warunkiem spełnienia przez szkołę następujących warunków:

1) wystąpienia z wnioskiem o utworzenie w szkole klasy mundurowej określonego rodzaju;

2) zobowiązania się do wyznaczenia nauczyciela do spraw kontaktów z jednostką patronacką;

3) zobowiązania się do udostępniania sprzętu multimedialnego, zaplecza dydaktycznego, pomieszczeń szkoły i obiektów sportowych szkoły w zakresie niezbędnym do realizacji programu nauczania przedmiotu „Wiedza o Straży Granicznej”;

4) zobowiązania się do realizacji harmonogramów szkolenia dla klas mundurowych na podstawie programu nauczania przedmiotu „Wiedza o Straży Granicznej”;

5) zobowiązania się do wyposażenia uczniów klasy mundurowej w jednolite umundurowanie w uzgodnieniu z jednostką patronacką;

6) zobowiązania się do posiadania przez uczniów klasy mundurowej ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) z warunkami ubezpieczenia adekwatnymi do realizacji zajęć praktycznych w obiektach Straży Granicznej i obozach szkoleniowych;

7) zobowiązania się do posiadania przez uczniów klasy mundurowej stosownych zaświadczeń lekarskich przed dopuszczeniem ich do zajęć praktycznych i kontroli ich ważności.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w celu zachowania w klasach mundurowych jednolitości w zakresie wzoru emblematów mundurowych oraz oznaczeń identyfikujących kadetów poszczególnych klas mundurowych, a także sposobu ich noszenia na mundurze, jak również wzoru patentu kadeta poświadczającego przyznanie tytułu kadeta, wzoru certyfikatu dla absolwentów certyfikowanej klasy straży granicznej zaświadczającego ukończenie nauki z przedmiotu „Wiedza o Straży Granicznej” i otrzymanie oceny z egzaminu końcowego, zwanego dalej „certyfikatem”, czy wzoru zaświadczenia dla absolwentów klasy o profilu straży granicznej o uczestnictwie w zajęciach z przedmiotu „Wiedza o Straży Granicznej”, zwanego dalej „zaświadczeniem”, podejmuje działania zmierzające w miarę możliwości do wpisania w treść zawieranego porozumienia o współpracy zobowiązania szkoły do stosowania rekomendowanych dla klasy mundurowej wzorów.

3. Rekomenduje się:

1) wzór emblematu klasy mundurowej, który stanowi załącznik nr 2 do decyzji;

2) wzory oznaczeń identyfikujących kadetów poszczególnych klas mundurowych, który stanowi załącznik nr 3 do decyzji;

3) wzór patentu kadeta, który stanowi załącznik nr 4 do decyzji;

4) wzór certyfikatu, który stanowi załącznik nr 5 do decyzji;

5) wzór zaświadczenia, który stanowi załącznik nr 6 do decyzji.

4. Rekomenduje się uroczyste składanie przez uczniów pierwszej klasy mundurowej ślubowania na sztandar szkoły według następującej roty:

„Wstępując w progi (nazwa szkoły) - ślubuję rzetelnie wypełniać obowiązki ucznia, zawsze godnie reprezentować szkolę i szanować jej tradycje. Jako kadet klasy mundurowej straży granicznej pod patronatem (nazwa jednostki patronackiej) - ślubuję być patriotą i dobrym obywatelem, szanować i respektować prawa Rzeczypospolitej Polskiej, jej kulturę i tradycje. Ślubuję zachować postawę szacunku do pracy, uczciwości i ofiarności, strzec honoru i godności osobistej. Ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać powierzone mi zadania, szanować mundur i symbole kadeta klasy mundurowej.”.

§ 8.

Ramowy wzór porozumienia o współpracy określa załącznik nr 7 do decyzji.

§ 9.

1. Komendant jednostki organizacyjnych Straży Granicznej, po objęciu patronatu, wyznacza w drodze decyzji pełnomocnika do spraw kontaktu ze szkołą, z którą zawarto porozumienie o współpracy, zwanego dalej „pełnomocnikiem”.

2. Do zadań pełnomocnika należy:

1) utrzymywanie ścisłej bieżącej współpracy ze szkołą;

2) udział w ważnych uroczystościach szkolnych oraz dbanie o kształtowanie pozytywnego wizerunku Straży Granicznej i służby w Straży Granicznej;

3) niezwłoczne informowanie kierownika jednostki organizacyjnej Straży Granicznej o istotnych wydarzeniach mających miejsce w szkole i związanych ze sprawowanym patronatem;

4) uczestniczenie w organizacji i prowadzeniu zajęć, obozów, uroczystości ślubowania i uroczystości wręczenia certyfikatów na zakończenie nauczania oraz prac komisji egzaminacyjnych;

5) opracowywanie harmonogramów szkolenia na podstawie programu nauczania przedmiotu „Wiedza o Straży Granicznej”;

6) wyznaczanie w harmonogramach szkolenia, o których mowa w pkt 5, funkcjonariuszy Straży Granicznej pełniących służbę w jednostce patronackiej, w uzgodnieniu z ich przełożonymi, do prowadzenia zajęć z uczniami klasy mundurowej.

3. Pełnomocnik oraz wyznaczeni w harmonogramie funkcjonariusze jednostki patronackiej na czas prowadzenia zajęć z uczniami klas mundurowych podlegają zwolnieniu z innych zajęć służbowych.

§ 10.

1. Uczniowie klas mundurowych mogą uczestniczyć w organizowanych przez jednostkę patronacką uroczystych apelach i uroczystych zbiórkach z okazji świąt państwowych oraz uroczystościach patriotycznych i okolicznościowych.

2. W trakcie uroczystości odbywających się z udziałem klas mundurowych mogą być wykorzystywane odpowiednie elementy ceremoniału i komend obowiązujących funkcjonariuszy Straży Granicznej.

§ 11.

Program nauczania przedmiotu „Wiedza o Straży Granicznej” obowiązuje w klasach mundurowych od roku szkolnego 2024/2025.

§ 12.

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszej decyzji podjęli współpracę ze szkołami w zakresie klas mundurowych, dokonają oceny celowości oraz możliwości kontynuowania tej współpracy z uwzględnieniem postanowień niniejszej decyzji i poinformują dyrektorów szkół o konieczności zawarcia do dnia 31 sierpnia 2024 r. nowych porozumień lub zakończą dotychczasową współpracę w tym zakresie.

2. W przypadku kontynuowania przez jednostkę organizacyjną Straży Granicznej i szkołę dotychczasowej współpracy w zakresie klas mundurowych na podstawie nowego porozumienia uwzględniającego postanowienia niniejszej decyzji uznaje się, że tematyka dotychczas zrealizowanych w poszczególnych klasach zajęć z zakresu wiedzy o Straży Granicznej wypełnia cele określone dla tych klas w programie z nauczania przedmiotu „Wiedza o Straży Granicznej”, przy czym dopuszcza się rozszerzenie programu nauczania w danej klasie, jeżeli analiza tematyki zajęć przeprowadzonych w klasach wcześniejszych wykaże konieczność uzupełnienia wiedzy uczniów o dany materiał nauczana.

§ 13.

Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Komendant Główny Straży Granicznej
gen
.dyw. SG Robert Bagan


1) Zmiany tekstu zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGSG z 2014 r. poz. 132, z 2015 r. poz. 89, z 2016 r. poz. 20, 64 i 113, z 2017 r. poz. 15 i 54, z 2018 r. poz. 63 i 83, z 2019 r. poz. 16, 22 i 37, z 2020 r. poz. 45, z 2021 r. poz. 37 oraz z 2023 r. poz. 25 i 61

Załącznik 1. [PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU „WIEDZA O STRAŻY GRANICZNEJ”]

Załączniki do decyzji nr 140
Komendanta Głównego Straży Granicznej
dnia 19 czerwca 2024 r.

Załącznik nr 1

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU „WIEDZA O STRAŻY GRANICZNEJ”

Treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj

Załącznik 2. [Wzór emblematu klasy mundurowej]

Załącznik nr 2

Wzór emblematu klasy mundurowej

Załącznik 3. [Wzory oznaczeń identyfikujących kadetów poszczególnych klas mundurowych]

Załącznik nr 3

Wzory oznaczeń identyfikujących kadetów poszczególnych klas mundurowychOznaczenia noszone na naramiennikach munduru lub piersi w zależności od rodzaju umundurowania.

Oznaczenie identyfikujące kadeta pierwszej klasy wręcza się po złożonym ślubowaniu.

Załącznik 4. [Wzór patentu kadeta]

Załącznik nr 4

Wzór patentu kadeta


Załącznik 5. [Wzór certyfikatu]

Załącznik nr 5

Wzór certyfikatu


Załącznik 6. [Wzór zaświadczenia]

Załącznik nr 6

Wzór zaświadczenia


Załącznik 7. [Ramowy wzór porozumienia o współpracy]

Załącznik nr 7

Ramowy wzór porozumienia o współpracy


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-20
  • Data wejścia w życie: 2024-07-05
  • Data obowiązywania: 2024-07-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA