REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 47

ZARZĄDZENIE NR 36
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ

z dnia 21 czerwca 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Analityczno-Sytuacyjnego Komendy Głównej Straży Granicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1080, 1088, 1489, 1723, 1860 i 2608) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 32 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Analityczno-Sytuacyjnego Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 29, z 2022 r. poz. 19 oraz z 2023 r. poz. 99) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1-3 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Biuro jest komórką organizacyjną Komendy Głównej Straży Granicznej powołaną do:

1) zapewnienia Komendantowi Głównemu Straży Granicznej i jego zastępcom wsparcia w procesie decyzyjnym, w szczególności poprzez:

a) dostarczanie informacji o bieżącej sytuacji na granicy Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej „granicą państwową”, i terytorium kraju, w zakresie właściwości Straży Granicznej,

b) opracowywanie i dostarczanie informacji oraz analiz, a także dokumentów o charakterze strategicznym dla działalności Straży Granicznej;

2) koordynowania i udziału w realizacji zadań Krajowego Ośrodka Koordynacji do Spraw Eurosur nałożonych na Komendanta Głównego Straży Granicznej w art. 17g ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 388);

3) pełnienia służby dyżurnej operacyjnej Komendanta Głównego Straży Granicznej;

4) pełnienia roli centrum zarządzania kryzysowego;

5) pełnienia roli punktu kontaktowego dla podmiotów krajowych i zagranicznych w przypadku konieczności podjęcia przez Straż Graniczną pilnych działań, współdziałania lub wymiany informacji w określonym zakresie;

6) przetwarzania i analizowania bieżących informacji o wydarzeniach i zagrożeniach w zakresie ustawowej działalności Straży Granicznej;

7) koordynowania wdrażania w Straży Granicznej krajowej strategii w zakresie zintegrowanego europejskiego zarządzania granicami, zwanej dalej „krajową strategią”, o której mowa w art. 8 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1896 z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz uchylenia rozporządzeń (UE) nr 1052/2013 i (UE) 2016/1624 (Dz. Urz. UE L 295 z 14.11.2019 r., str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem ESGiP”;

8) zapewnienia, w razie potrzeby, Komendantowi Głównemu Straży Granicznej i jego zastępcom sprawnego kierowania działaniami Straży Granicznej poprzez dostarczanie bieżących informacji o przebiegu tych działań oraz przekazywanie decyzji i poleceń do realizacji, a także opracowywanie procedur i planów działania Straży Granicznej na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa, sytuacji kryzysowych i wojny;

9) podejmowania przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego oraz przygotowań obronnych w Komendzie Głównej Straży Granicznej oraz monitorowania i koordynowania przygotowań do realizacji tych przedsięwzięć w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej;

10) koordynowania działań podejmowanych w ramach kontroli zarządczej;

11) koordynowania przedsięwzięć związanych ze współdziałaniem z innymi organami i służbami w zakresie rozpoznawania zagrożeń dla bezpieczeństwa terminala regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu i przeciwdziałania tym zagrożeniom;

12) koordynowania działań Straży Granicznej, pozostających we właściwości Biura, których zakres wykracza poza terytorialny zasięg działania jednego oddziału Straży Granicznej lub które wymagają zaangażowania sił i środków spoza jednego oddziału, ośrodka Straży Granicznej lub komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, a w szczególnych przypadkach także kierowanie takimi działaniami - na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 2. Do szczegółowego zakresu zadań Biura należy:

1) opracowywanie materiałów informacyjnych, zestawień opisowo-statystycznych, dokumentów strategicznych i innych materiałów analityczno-koncepcyjnych oraz analiz ryzyka zgodnie z założeniami modelu CIRAM, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska nielegalnej migracji, a także dotyczących sytuacji na granicy państwowej i terytorium kraju oraz udostępnianie ich jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej, komórkom organizacyjnym Komendy Głównej Straży Granicznej oraz, w razie potrzeby, innym podmiotom;

2) wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem zintegrowanych ram wymiany informacji i współpracy operacyjnej w ramach Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, zwanych dalej "EUROSUR-em", poprzez:

a) pełnienie w systemie ciągłym (24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu) roli punktu kontaktowego krajowego ośrodka koordynacji, o którym mowa w art. 21 rozporządzenia ESGiP,

b) budowanie i rozwijanie świadomości sytuacyjnej poprzez tworzenie i utrzymywanie krajowego obrazu sytuacji, zgodnie z art. 25 rozporządzenia ESGiP, a w razie potrzeby szczególnego obrazu sytuacji, zgodnie z art. 27 rozporządzenia ESGiP,

c) koordynowanie kierowania przez Straż Graniczną oraz inne krajowe służby wniosków o zastosowanie narzędzi w ramach połączonych usług EUROSUR-u, o których mowa w art. 28 rozporządzenia ESGiP,

d) koordynowanie w Straży Granicznej procesu wdrażania krajowego planu rozwoju zdolności w zakresie zarządzania granicami i powrotów, o którym mowa w art. 9 ust. 4 rozporządzenia ESGiP,

e) koordynowanie procesu podziału granicy państwowej stanowiącej granicę zewnętrzną na odcinki oraz udział w procesie przypisywania tym odcinkom poziomów ryzyka przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej, zgodnie z art. 30 i art. 34 rozporządzenia ESGiP,

f) prowadzenie bieżącej działalności analitycznej pod kątem regularnego pomiaru skutków krajowych działań w zakresie ochrony granicy państwowej - zgodnie z przewidywanym zakresem EUROSUR-u,

g) monitorowanie stanu wdrażania EUROSUR-u w Straży Granicznej, jak i na poziomie Unii Europejskiej pod kątem identyfikacji koniecznych zmian w sposobie funkcjonowania Straży Granicznej oraz udział w spotkaniach Ramowej Sieci EUROSUR (EUROSUR Framework Network);

3) koordynowanie wdrażania w Straży Granicznej krajowej strategii poprzez:

a) inicjowanie rozwiązań mających na celu dostosowanie sposobu funkcjonowania Straży Granicznej do technicznej i operacyjnej strategii opracowanej przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej,

b) przygotowywanie ocen i opinii na temat realizacji działań przewidzianych dla Straży Granicznej w krajowej strategii oraz opracowanych na jej podstawie rocznych planach działań,

c) przedstawianie ocen i opinii na temat opracowanych przez inne podmioty dokumentów o charakterze strategicznym odnoszących się do sposobu funkcjonowania Straży Granicznej, pod kątem zgodności z krajową strategią,

d) zapewnienie w Straży Granicznej obiegu informacji dotyczących krajowej strategii;

4) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie wdrażania krajowej strategii;

5) współpraca z Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej w celu realizacji zadań pozostających we właściwości Biura;

6) współpraca w zakresie wymiany danych statystycznych, informacji oraz analiz ryzyka z Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz odpowiednimi podmiotami krajowymi i jednostkami analitycznymi służb granicznych, migracyjnych i policyjnych innych państw;

7) nadzór nad zbieraniem i opracowywaniem danych statystycznych i informacji na potrzeby oceny narażenia Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz udział w posiedzeniach Sieci Oceny Narażenia (Vulnerability Assessment Network);

8) przetwarzanie i analizowanie danych statystycznych i informacji dotyczących sytuacji migracyjnej w innych państwach oraz ich systemów ochrony i zarządzania granicami, z uwzględnieniem ewentualnego wpływu na system ochrony granicy państwowej oraz nielegalną migrację;

9) sprawowanie nadzoru nad Modułem Książka Służby CBD SG SWK i SWK2 w zakresie zapewnienia przepływu informacji oraz bieżące monitorowanie wprowadzonych do systemu, informacji o zdarzeniach dotyczących efektów działań Straży Granicznej, pod kątem ich poprawności i kompletności;

10) nadzorowanie wykonywania przez terenowe organy Straży Granicznej zadań w zakresie informowania właściwych jednostek Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej o przelotach statków powietrznych i obiektów latających przez granicę państwową na małych wysokościach;

11) wykonywanie zadań określonych w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 122 oraz z 2024 r. poz. 834);

12) współpraca ze służbami dyżurnymi służb współdziałających w zakresie zarządzania kryzysowego i przygotowań obronnych, w tym w szczególności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Ochrony Państwa i jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego i powszechnego;

13) realizowanie zadań z zakresu stałego dyżuru, w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby wsparcia kierowania działaniami Straży Granicznej, zarządzania kryzysowego oraz przygotowań obronnych;

14) ustalanie zasad i trybu realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w Straży Granicznej oraz monitorowanie ich wdrażania w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej;

15) obsługiwanie Zespołu Zarządzania Kryzysowego Komendy Głównej Straży Granicznej;

16) koordynowanie wykonywania zadań wynikających z dokumentacji dotyczącej zarządzania kryzysowego, w czasie sytuacji kryzysowych i podczas likwidacji ich skutków oraz współdziałanie z innymi służbami i organami administracji publicznej oraz organizacjami pozarządowymi uczestniczącymi w tych działaniach;

17) współdziałanie w ustalaniu zasad zabezpieczenia logistycznego na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny w zakresie potrzeb Straży Granicznej;

18) współdziałanie z organami administracji rządowej oraz jednostkami podporządkowanymi Ministrowi Obrony Narodowej w zakresie przygotowań obronnych w Straży Granicznej oraz udział w opracowywaniu zasad współdziałania w ramach systemu obronnego państwa;

19) utrzymywanie systemu alarmowania i powiadamiania w Straży Granicznej oraz przyjmowanie i przekazywanie w tym zakresie sygnałów, a także monitorowanie sprawności uruchamiania systemu;

20) realizowanie zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym działań w sytuacjach kryzysowych, w czasie stanów nadzwyczajnych i w czasie wojny;

21) monitorowanie przygotowań do objęcia Straży Granicznej militaryzacją oraz koordynowanie realizacji przedsięwzięć w tym zakresie w komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej w przypadku militaryzacji;

22) ustalanie zasad i trybu realizacji zadań dotyczących przygotowań obronnych w Straży Granicznej oraz opracowywanie i aktualizacja dokumentacji obronnej Komendy Głównej Straży Granicznej, a także koordynacja jej przygotowania w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej;

23) koordynowanie przygotowania systemu stanowisk kierowania Straży Granicznej na czas wojny;

24) monitorowanie - na podstawie odrębnych przepisów - przygotowań obronnych w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej;

25) koordynowanie przygotowań do prowadzenia szczególnej ochrony obiektów Straży Granicznej;

26) współpraca z podmiotami krajowymi wykonującymi zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa oraz porządku publicznego, w zakresie właściwości Biura;

27) udział w opracowywaniu propozycji norm należności i przepisów regulujących zasady gospodarowania, wykorzystania oraz rozdziału sprzętu i wyposażenia stosowanego w sprawach obronnych;

28) koordynowanie działań podejmowanych w ramach kontroli zarządczej w Straży Granicznej oraz wykonywanie zadań w tym obszarze, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

29) wykonywanie zadań z zakresu realizacji budżetu Straży Granicznej w układzie zadaniowym pozostających we właściwości Biura;

30) opracowywanie stanowisk do dokumentów przekazywanych przez organy administracji publicznej, w zakresie właściwości Biura;

31) opracowywanie lub opiniowanie projektów aktów prawnych, umów międzynarodowych oraz porozumień, w zakresie właściwości Biura;

32) administrowanie systemami teleinformatycznymi oraz bazami danych pozostającymi we właściwości Biura, poprzez:

a) wykonywanie zadań Centralnego Administratora Treści SIM i Zastępcy Centralnego Administratora Treści SIM elektronicznego systemu rejestracji jawnych treści rozmów prowadzonych za pośrednictwem środków łączności przewodowej w Straży Granicznej,

b) zarządzanie wartościami słownikowymi w zakresie SWK2 zgodnie z katalogiem zdarzeń podlegających meldowaniu,

c) utrzymanie portalu analizy ryzyka CIRAM,

d) prowadzenie nadzoru nad jakością danych gromadzonych w systemach teleinformatycznych,

e) udział w pracach nad rozwojem systemów teleinformatycznych Straży Granicznej;

33) udział w opracowywaniu dokumentacji bezpieczeństwa wykorzystywanych w Biurze systemów przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych;

34) realizowanie zadań wynikających z przepisów w sprawie gromadzenia i przetwarzania w Systemie Teleinformatycznym - Platforma Wymiany Informacji danych statystycznych i informacji o zdarzeniach związanych z nielegalną migracją;

35) przetwarzanie danych osobowych wynikających z realizacji zadań Biura oraz zapewnienie im ochrony.

§ 3. W skład Biura wchodzą:

1) Kierownictwo;

2) Zespół Stanowisk Samodzielnych;

3) Wydział Analiz;

4) Wydział Informacji i Statystyk;

5) Wydział Projektów Strategicznych;

6) Wydział Organizacji i Kontroli Zarządczej;

7) Wydział Służb Dyżurnych - Centrum Sytuacyjne;

8) Wydział Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego.”;

2) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Biurem kieruje dyrektor przy pomocy swoich zastępców i naczelników wydziałów.”;

3) w § 6:

a) w pkt 2 wyrazy „zastępcy dyrektora” zastępuje się wyrazami „zastępców dyrektora”,

b) w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 i 12 w brzmieniu:

„11) uzyskiwania od kierowników jednostek organizacyjnych Straży Granicznej informacji dotyczących organizacji, obsady kadrowej i działalności podległym im jednostek organizacyjnych w zakresie właściwości Biura;

12) uzyskiwania od Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Straży Granicznej i komendantów ośrodków szkolenia Straży Granicznej informacji dotyczących organizacji, przebiegu i efektów szkoleń w zakresie: analizy ryzyka, pełnienia służb dyżurnych, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2024 r.

Komendant Główny Straży Granicznej

gen. dyw. SG Robert Bagan

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-21
  • Data wejścia w życie: 2024-07-01
  • Data obowiązywania: 2024-07-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA