REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 48

ZARZĄDZENIE NR 37
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ

z dnia 21 czerwca 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1080, 1088, 1489, 1723, 1860 i 2608) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 34 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 31, z 2021 r. poz. 20, z 2022 r. poz. 18 i 43 oraz z 2023 r. poz. 3 i 83) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w pkt 1:

- uchyla się lit. ga,

- lit. k otrzymuje brzmienie:

„k) ochrony granicy państwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez prowadzenie obserwacji statków powietrznych i obiektów latających, przelatujących przez granicę państwową na małych wysokościach, oraz raportowania zdarzeń do służby dyżurnej operacyjnej ternenowych organów Straży Granicznej, celem poinformowania właściwych jednostek Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej o tych przelotach,”,

b) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) koordynowanie delegowań funkcjonariuszy pomiędzy terenowymi organami Straży Granicznej, w celu wzmocnienia osobowego jednego lub kilku terenowych organów Straży Granicznej;”,

c) uchyla się pkt 11-12, 14-17 i 19,

d) pkt 20 otrzymuje brzmienie:

„20) tworzenia standardów funkcjonowania i wyszkolenia komórek organizacyjnych oddziałów i ośrodków szkolenia Strazy Granicznej, właściwych w zakresie Zarządu.”;

2) w § 2:

a) w pkt 7 lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) opracowywaniu propozycji norm należności i przepisów regulujących zasady gospodarowania, wykorzystania oraz rozdziału sprzętu i wyposażenia stosowanego w ochronie granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego oraz bezpieczeństwie w komunikacji,”,

b) w pkt 17 uchyla się lit. a, b i i,

c) uchyla się pkt 19, 25, 28-37 i 39-46,

d) pkt 47 otrzymuje brzmienie:

„47) monitorowanie i koordynowanie wykorzystania bezzałgowych statków powietrznych będących na wyposażeniu jednostek organizacyjnych Straży Granicznej właściwych w zakresie ochrony granicy państwowej;”;

3) w § 3 uchyla się pkt 9 i 10,

4) w § 5 w ust. 2:

a) uchyla się pkt 25,

b) pkt 28 otrzymuje brzmienie:

„28) uzyskiwania od Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Straży Granicznej i komendantów ośrodków szkolenia Straży Granicznej informacji dotyczących organizacji, przebiegu i efektów szkoleń w zakresie pozostającym we właściwości Zarządu.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2024 r.

Komendant Główny Straży Granicznej

gen. dyw. SG Robert Bagan

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-21
  • Data wejścia w życie: 2024-07-01
  • Data obowiązywania: 2024-07-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA