REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 51

ZARZĄDZENIE NR 42
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ

z dnia 5 lipca 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji dotyczącej zasad rachunkowości w Komendzie Głównej Straży Granicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598 oraz z 2024 r. poz. 619) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 99 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie dokumentacji dotyczącej zasad rachunkowości w Komendzie Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 97, z 2016 r. poz. 98, z 2018 r. poz. 51, z 2020 r. poz. 26 oraz z 2022 r. poz. 5) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w pkt 8 wyrazy „(Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.)” zastępuje się wyrazami „(Dz. U. z 2023 r. poz. 120, z późn. zm.)”,

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) ustawa Prawo zamówień publicznych - ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.);”,

c) w pkt 10 wyrazy „(Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.)” zastępuje się wyrazami „(Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.)”,

d) w pkt 11 wyrazy „(Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.)” zastępuje się wyrazami „(Dz. U. z 2024 r. poz. 361)”,

e) w pkt 12 wyrazy „(Dz. U. z 2019 r. poz. 2357, z późn. zm.)” zastępuje się wyrazami „(Dz. U. z 2023 r. poz. 2488, z późn. zm.)”,

f) w pkt 14 po wyrazach „poz. 793” dodaje się przecinek i wyrazy „z późn. zm.”;

2) w załączniku nr 1 do zarządzenia:

a) w § 32 w ust. 1 wyrazy „do 5 dnia” zastępuje się wyrazami „do 4 dnia”,

b) w § 36:

- w ust. 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wykaz zadań - z zachowaniem numeracji ciągłej, narastającej odrębnie dla poszczególnego paragrafu, o którym mowa w pkt 3, w każdej komórce zaopatrującej;”,

- ust. 20 otrzymuje brzmienie:

„20. Kierownik komórki zaopatrującej, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po każdym zakończonym miesiącu kalendarzowym, w którym otrzymał pisemne informacje o zmianach, w tym o zatwierdzeniu korekty planu (limitu) finansowego, przesyła w wersji elektronicznej do BF KGSG korektę planu częściowego rzeczowo - finansowego w zakresie właściwości kierowanej komórki zaopatrującej, uwzględniającą wszystkie dokonane zmiany.”,

- ust. 23 otrzymuje brzmienie:

„23. Korektę planu rzeczowo - finansowego oraz projektu planu rzeczowo - finansowego dyrektor BF KGSG przedkłada do zatwierdzenia Zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej właściwego do spraw logistycznych w ciągu 10 dni od daty otrzymania od kierowników komórek zaopatrujących korekt, o których mowa odpowiednio w ust. 20 - 22.”;

3) w załączniku nr 3 do zarządzenia:

a) w § 26 w ust. 1 w pkt 14 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

„15) innych należności lub świadczeń pieniężnych określonych w przepisach odrębnych.”,

b) w § 50 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2-4 w brzmieniu:

„2. Dopuszcza się zamieszczanie klauzuli, o której mowa w ust. 1, na załączniku do dowodu księgowego.

3. Na załączniku, o którym mowa w ust. 2, w prawym górnym rogu umieszcza się następujący zapis: „Załącznik nr … do dowodu księgowego: nazwa ……………. nr …… z dnia ………”.

4. Klauzula i zapis, o których mowa w ust. 1-3, mogą być umieszczone w formie odręcznej adnotacji, nadruku komputerowego lub pieczęci. Nie stosuje się naklejek.”,

c) w § 51 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Do klauzuli, o której mowa w ust. 3, przepisy § 50 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.”,

d) § 56 otrzymuje brzmienie:

„§ 56. 1. Realizacja wydatków ze środków europejskich następuje zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Komendzie Głównej Straży Granicznej oraz odrębnymi przepisami dotyczącymi poszczególnych źródeł finansowania, w tym także podręcznikami i przepisami Unii Europejskiej, w szczególności dotyczącymi postępowania w zakresie potwierdzania i certyfikowania dokumentów oraz kontroli i zatwierdzania ich do zapłaty.

2. W zakresie dochodów i wydatków dotyczących realizacji zadań ze środków europejskich tworzy się, w miarę potrzeby, odrębne zbiory dokumentów.

3. Oryginały dowodów księgowych dotyczących środków europejskich archiwizuje się w odrębnych zbiorach dokumentów, jeżeli zostały utworzone. W takim przypadku w miejsce dowodów oryginalnych pod wyciągiem bankowym wstawia się kserokopie dokumentu oryginalnego z wyjaśnieniem, gdzie znajduje się oryginał dowodu księgowego.”;

4) w załączniku nr 7 do zarządzenia w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kasa w KGSG jest czynna we wtorek, czwartek i piątek, a także w dniu wypłaty wynagrodzenia dla pracowników oraz uposażenia dla funkcjonariuszy, w godzinach od 8.30 do 10.00 oraz od 13.00 do 15.00.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Komendant Główny Straży Granicznej

gen. dyw. SG Robert Bagan

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-07-05
  • Data wejścia w życie: 2024-07-06
  • Data obowiązywania: 2024-07-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA