REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 1

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU1

z dnia 8 kwietnia 2024 r.

w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Przemysłu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się regulamin organizacyjny Ministerstwa Przemysłu, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

1. Na podstawie zakresów działania komórek organizacyjnych, określonych regulaminem, w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, kierujący komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Przemysłu opracują, uzgodnią z innymi komórkami organizacyjnymi i przedłożą Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Przemysłu do zatwierdzenia projekty wewnętrznych regulaminów organizacyjnych kierowanych przez siebie komórek organizacyjnych.

2. Ewidencję regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych prowadzi Biuro Dyrektora Generalnego i Administracji.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 marca 2024 r.

MINISTER PRZEMYSŁU
MARZENA CZARNECKA


1 Minister Przemysłu kieruje działem administracji rządowej - gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przemysłu (Dz. U. poz. 2727).

Załącznik 1. [REGULAMIN ORGANIZACYJNY MINISTERSTWA PRZEMYSŁU]

Załącznik do zarządzenia
Ministra Przemysłu
z dnia 8 kwietnia 2024 r.
(poz. 1)

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
MINISTERSTWA PRZEMYSŁU

ROZDZIAŁ 1

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin organizacyjny Ministerstwa Przemysłu, zwany dalej „regulaminem”, określa ogólny zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych Ministerstwa Przemysłu, zwanego dalej „ministerstwem”.

2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1) członek kierownictwa ministerstwa - ministra, sekretarza stanu, podsekretarza stanu, dyrektora generalnego oraz szefa Gabinetu Politycznego;

2) departament - departament albo biuro.

ROZDZIAŁ 2

Organizacja pracy

§ 2. Minister Przemysłu, zwany dalej „Ministrem”, kieruje ministerstwem oraz wykonuje politykę Rady Ministrów w zakresie działu administracji rządowej - gospodarka złożami kopalin, a także koordynuje i nadzoruje jej wykonywanie przez organy, urzędy i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi lub przez niego nadzorowane. Minister jest dysponentem części budżetowej 48 Gospodarka złożami kopalin.

§ 3. Minister kieruje ministerstwem przy pomocy sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, dyrektora generalnego, szefa Gabinetu Politycznego oraz dyrektorów departamentów.

§ 4. Zakresy obowiązków i odpowiedzialności sekretarzy stanu i podsekretarzy stanu oraz zakres, w jakim sekretarz stanu zastępuje Ministra, określa odrębne zarządzenie Ministra.

§ 5. Ministerstwo działa przestrzegając następujących zasad:

1) legalności, czyli podejmowania działań prawnych w zakresie przyznanych kompetencji;

2) skuteczności, czyli realizacji celów i polityk w sposób optymalny i oszczędny;

3) efektywności, czyli możliwie najlepszego wykorzystania posiadanych zasobów;

4) oszczędności, czyli minimalizacji kosztów prowadzonych działań, przy zachowaniu wymaganej jakości;

5) przejrzystości, czyli jawności postępowania zgodnie z aktami normatywnymi.

§ 6. 1. Dyrektor generalny zapewnia w szczególności funkcjonowanie i ciągłość pracy urzędu, warunki jego działania, a także organizację pracy, określa, m.in. zasady podejścia procesowego, projektowego i zarządzania ryzykiem. Szczegółowe zadania dyrektora generalnego określają odrębne przepisy.

2. Dyrektor generalny wykonuje zadania jako Administrator Danych Osobowych określone w przepisach o ochronie danych osobowych, w szczególności w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

§ 7. 1. Departamentem kieruje dyrektor. W departamencie mogą być ustanowieni zastępcy dyrektora.

2. Departament może składać się z wydziałów, zespołów i samodzielnych stanowisk.

3. Wydziałami kierują naczelnicy wydziałów, zespołami kierują koordynatorzy zespołów.

4. W przypadku wieloosobowego samodzielnego stanowiska do kierowania nim może zostać wyznaczony koordynator.

5. Dyrektora departamentu zastępuje zastępca dyrektora departamentu, a jeżeli w departamencie utworzono więcej niż jedno stanowisko zastępcy dyrektora departamentu - zastępca wskazany w regulaminie wewnętrznym departamentu. Kolejność zastępowania dyrektora departamentu i jego zastępców, w czasie ich nieobecności, określa regulamin wewnętrzny komórki organizacyjnej.

6. W departamentach, w których nie utworzono stanowiska zastępcy dyrektora departamentu lub w przypadku nieobecności w pracy osób wskazanych w regulaminie wewnętrznym, dyrektor departamentu wyznacza osobę zastępującą go w czasie nieobecności, zawiadamiając o tym dyrektora generalnego i właściwego członka kierownictwa ministerstwa oraz wskazując zakres udzielonego upoważnienia.

7. W uzasadnionych przypadkach dyrektor generalny może upoważnić do zastępowania dyrektora departamentu, w czasie jego nieobecności, osobę inną niż wskazane w ust. 5 i 6.

8. Zadania doraźne mogą być realizowane w grupach roboczych, wyznaczonych przez członków kierownictwa lub dyrektorów departamentów lub ich zastępców.

§ 8. 1. Dyrektor departamentu, w zakresie zadań departamentu, jest upoważniony do zaciągania i wykonywania zobowiązań finansowych o wartości mniejszej niż 130 tys. złotych netto, w przypadku zamówień publicznych ujętych w planie zamówień lub planie finansowym Ministra - dysponenta części 48 - Gospodarka złożami kopalin, bez konieczności aprobaty wniosku przez dyrektora generalnego, w tym do zawierania, zmiany i realizacji umów z nich wynikających. Każdorazowo jednak informuje Dyrektora Generalnego o fakcie zaciągnięcia zobowiązania.

2. W przypadku nieobecności dyrektora departamentu zastępca dyrektora departamentu, o którym mowa w § 5 ust. 5, może zaciągać i realizować zobowiązania określone w ust. 1.

3. Dyrektor departamentu i zastępca dyrektora departamentu potwierdzają w formie pisemnego oświadczenia, że przyjmują obowiązki w zakresie gospodarki finansowej ministerstwa, o których mowa w ust. 1.

ROZDZIAŁ 3

Zadania kadry kierowniczej departamentu

§ 9. 1. Do zadań dyrektora departamentu należy w szczególności:

1) zapewnienie terminowego i prawidłowego wykonywania zadań;

2) organizacja i wewnętrzny podział pracy, w tym przygotowanie wewnętrznego regulaminu organizacyjnego departamentu;

3) doskonalenie organizacji i metod pracy;

4) podejmowanie decyzji w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji członków kierownictwa;

5) podejmowanie decyzji lub innych rozstrzygnięć w imieniu członków kierownictwa, w ramach udzielonych upoważnień i pełnomocnictw;

6) ustalanie szczegółowego zakresu obowiązków pracowników, sporządzanie i aktualizacja opisów stanowisk pracy oraz przedstawianie wniosków w sprawach zatrudniania, zwalniania, awansowania, nagradzania, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, wyróżniania i karania pracowników;

7) zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, o ochronie danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych oraz wewnętrznych regulacji dotyczących bezpieczeństwa informacji;

8) w zakresie zadań departamentu, zarządzanie uprawnieniami i upoważnieniami do przetwarzania danych osobowych w departamencie, w szczególności udzielanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych i odbieranie ich oraz prowadzenie ewidencji osób upoważnionych w departamencie;

9) realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa państwa, w tym obronności i zarządzania kryzysowego;

10) realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa informacji;

11) zapewnienie przestrzegania przez pracowników dyscypliny i czasu pracy oraz corocznego wykorzystania urlopu wypoczynkowego;

12) zapewnienie przestrzegania przez członków korpusu służby cywilnej wytycznych w zakresie zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej.

2. Dyrektor departamentu jest obowiązany do opracowania i uzgodnienia z innymi komórkami organizacyjnymi, z dyrektorem Departamentu Prawnego oraz dyrektorem Biura Dyrektora Generalnego i Administracji projektu wewnętrznego regulaminu organizacyjnego departamentu, w terminie 30 dni od zajścia zdarzenia powodującego konieczność jego opracowania albo dokonania jego istotnej zmiany.

§ 10. Zastępca dyrektora departamentu oraz naczelnik wydziału działają zgodnie z powierzonym zakresem zadań i odpowiadają za realizację zadań komórki organizacyjnej w zakresie ustalonym w regulaminie wewnętrznym komórki lub przez dyrektora departamentu, w szczególności odpowiadają za:

1) organizowanie pracy oraz sprawowanie merytorycznego nadzoru nad realizacją zadań przez podległych pracowników;

2) kontrolowanie dyscypliny pracy.

§ 11. 1. Dyrektor departamentu lub zastępca dyrektora departamentu akceptuje dokumenty przedkładane do podpisu członkowi kierownictwa ministerstwa.

2. Dyrektorzy departamentów oraz zastępcy dyrektorów departamentów podpisują:

1) dokumenty inne niż wymienione w ust. 1;

2) decyzje administracyjne przygotowywane w kierowanych departamentach w zakresie udzielonych im upoważnień.

3. Dokumenty inne niż wymienione w ust. 1 i 2 związane z pracą wydziałów, zespołów lub samodzielnych stanowisk mogą podpisywać, na podstawie szczegółowego upoważnienia dyrektora departamentu, odpowiednio naczelnicy wydziałów, koordynatorzy zespołów lub osoby zajmujące samodzielne stanowiska.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, wymagają akceptacji Inspektora ochrony danych, jeżeli dotyczą spraw pozostających w zakresie jego właściwości.

ROZDZIAŁ 4

Podstawowe zadania departamentów

§ 12. Departament, w zakresie swojej właściwości:

1) realizuje zadania Ministra i dyrektora generalnego;

2) w trakcie realizacji zadań współdziała z departamentami, organami administracji rządowej i samorządowej, instytucjami oraz partnerami społecznymi i innymi podmiotami zewnętrznymi;

3) współpracuje z innymi departamentami przy realizacji ich zadań;

4) uczestniczy w opracowywaniu i wykonywaniu planu finansowego;

5) prowadzi systematyczną identyfikację procesów służących realizacji zadań określonych w pkt 1-4 oraz zarządza procesami, których właścicielem jest dyrektor departamentu i je doskonali;

6) systematycznie analizuje dokumenty rządowe i inne akty normatywne pozostające w jego właściwości pod względem ich obowiązywania, aktualności, celowości i skuteczności, a w przypadku konieczności zmiany odpowiada za jej sprawne przeprowadzenie;

7) monitoruje zmiany w obszarze prawa krajowego i międzynarodowego oraz uczestniczy w pracach nad projektami tych zmian;

8) sporządza opinie w zakresie właściwości departamentu;

9) przygotowuje upoważnienia lub pełnomocnictwa do załatwiania spraw i podpisywania pism w zakresie właściwości departamentu;

10) odpowiada za bezpieczeństwo informacji;

11) udziela niezbędnej pomocy Inspektorowi ochrony danych w zakresie realizacji przez niego zadań związanych z ochroną danych osobowych.

§ 13. Zadania departamentu określa wewnętrzny regulamin organizacyjny, zawierający w szczególności:

1) szczegółowy zakres zadań departamentu;

2) strukturę organizacyjną departamentu wraz ze schematem organizacyjnym;

3) organizację zarządzania departamentem;

4) listę procesów, których właścicielem jest dyrektor departamentu;

5) listę aktów normatywnych będących we właściwości departamentu;

6) zakresy upoważnień do załatwiania spraw i podpisywania pism, udzielonych zastępcy dyrektora departamentu, naczelnikowi wydziału, koordynatorowi zespołu oraz osobom zajmującym samodzielne stanowiska.

§ 14. 1. Departamentem właściwym do realizacji określonego zadania jest departament, który zgodnie z regulaminem prowadzi sprawy z danego zakresu, albo - jeżeli nie można stwierdzić w sposób jednoznaczny właściwości - departament prowadzący sprawy tematycznie związane lub o zbliżonym charakterze.

2. Jeżeli departament nie uważa się za właściwy w sprawie, przekazuje sprawę bezpośrednio departamentowi, który w jego opinii jest właściwy.

3. W przypadku zadania wykraczającego poza zakres działania jednego departamentu, właściwym do jego realizacji lub koordynacji jest ten departament, do którego należy większość zagadnień lub istota zadania.

4. Departament koordynujący:

1) przedkłada departamentom współpracującym materiały do opinii;

2) wnioskuje o przedstawienie niezbędnych informacji i dokumentów przez departamenty współpracujące;

3) wyznacza terminy realizacji prac.

5. Spory kompetencyjne między departamentami rozstrzyga dyrektor generalny.

ROZDZIAŁ 5

Struktura organizacyjna ministerstwa

§ 15. W skład ministerstwa wchodzi:

1) Departament Analiz - DA;

2) Departament Audytu i Kontroli - DKA;

3) Departament Budżetu i Finansów - DBF;

4) Departament Cyfryzacji i Bezpieczeństwa - DC;

5) Departament Funduszy Europejskich i Spraw Zagranicznych - DFEiSZ;

6) Departament Górnictwa i Hutnictwa - DGH;

7) Departament Komunikacji - DK;

8) Departament Prawny - DP;

9) Biuro Dyrektora Generalnego i Administracji - BDG;

10) Biuro Ministra - BM;

11) Gabinet Polityczny - GP.

§ 16. Gabinet Polityczny odpowiada za koordynację i realizację spraw, które wynikają z jego funkcji politycznej.

§ 17. 1. Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

2. Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych podlega bezpośrednio Ministrowi.

§ 18. Inspektor ochrony danych, w zakresie realizacji zadań, o których mowa w art. 39 RODO, i innych przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, podlega bezpośrednio Administratorowi Danych Osobowych.

ROZDZIAŁ 6

Zakresy działania departamentów

Departament Analiz (DA)

§ 19. 1. Departament Analiz odpowiada za inicjowanie, opracowywanie i opiniowanie, projektów strategicznych dokumentów rządowych o zasięgu międzyresortowym w zakresie kompetencji Ministra.

2. Departament monitoruje projekty w zakresie realizacji programów i projektów strategicznych Ministerstwa.

3. Departament sporządza analizy strategiczne, operacyjne oraz branżowe i rynkowe w obszarach kompetencji Ministra.

4. Departament analizuje wybrane procesy i zjawiska gospodarcze związane z obszarami kompetencji Ministra.

5. Departament odpowiada za bieżącą realizację zadań analitycznych w oparciu o dostępne dane ilościowe, w tym poprzez budowę i wykorzystanie modeli statystycznych i ekonometrycznych.

6. Departament odpowiada za tworzenie oprogramowania statystycznego i informatycznego wspierającego analizy tworzone w departamencie. W tym zakresie współpracuje z Departamentem Cyfryzacji i Bezpieczeństwa.

7. Departament współpracuje z urzędami i instytucjami oraz z organizacjami w zakresie pozyskiwania informacji gospodarczych, w tym danych statystycznych, niezbędnych do realizacji zadań ministerstwa.

8. Departament odpowiada za współpracę i konsultacje z ośrodkami badawczymi w obszarach kompetencji Ministra.

9. Departament prowadzi sprawy związane z nadzorem Ministra nad instytutami badawczymi.

10. Departament odpowiada za prowadzenie spraw związanych z problematyką technologii czystego węgla, w zastosowaniu do przetwórstwa węgla i produkcji syntetycznych paliw z węgla.

11. Departament prowadzi sprawy związane z nadzorem Ministra nad Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego.

Departament Cyfryzacji i Bezpieczeństwa (DC)

§ 20. 1. Departament Informatyki i Bezpieczeństwa odpowiada za:

1) Prowadzenie spraw w zakresie Informatyki, Cyfryzacji, Bezpieczeństwa i Infrastruktury Krytycznej oraz Cyberbezpieczeństwa dotyczących Ministerstwa i podległych podmiotów.

2) Monitorowanie zmian zachodzących w prawie krajowym i unijnym w zakresie zadań Departamentu.

3) Koordynacja inicjatyw o znaczeniu międzyresortowym w zakresie Zadań Departamentu.

4) Udział w komitetach, zespołach, grupach roboczych, reprezentując Ministra w zakresie zadań Departamentu.

5) Reprezentowanie stanowiska Ministerstwa oraz Ministra w pracach Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.

6) Opracowywanie, we współpracy z pozostałymi departamentami, stanowisk Ministra oraz materiałów informacyjnych związanych z udziałem Ministra w posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (KRMC) oraz zespołów zadaniowych KRMC, a także informowanie departamentów o toczących się i planowanych pracach KRMC i zespołów zadaniowych KRMC.

7) Utrzymanie i rozwój infrastruktury informatycznej Ministerstwa.

8) Utrzymanie i rozwój oprogramowania oraz systemów informatycznych Ministerstwa.

9) Zarządzanie i rozwój sieci teleinformatycznej, telekomunikacyjnej na potrzeby Ministerstwa.

10) Administrowanie wewnętrznymi i zewnętrznymi portalami (internetowe i intranetowe) Ministerstwa.

11) Utrzymanie i obsługa informatyczna Ministerstwa.

12) Prowadzenie polityki zakupowej i magazynowej infrastruktury, systemów i oprogramowania informatycznego Ministerstwa.

13) Realizacja zadań związanych z bezpieczeństwem (w tym Kancelarią Tajną), bezpieczeństwem fizycznym oraz infrastrukturą krytyczną Państwa (w tym ciągłością działania) podległą Ministrowi.

14) Realizacja i koordynacja zadań Ministra w zakresie obronności państwa w kierowanych działach administracji rządowej.

15) Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Ministra wynikających z przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz z organizacją i funkcjonowaniem systemu ochrony informacji niejawnych w Ministerstwie.

16) Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa informacji i Cyberbezpieczeństwa, w tym sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem teleinformatycznym Ministerstwa.

17) Realizacja zadań Ministerstwa w zakresie Krajowego Systemem Cyberbezpieczeństwa.

18) Realizacja zadań związanych z Rozwojem Usług Cyfrowych, Cyfryzacji, Zarządzaniem i Otwartością Danych, Analityką Danych, Wykorzystaniem Sztucznej Inteligencji oraz nowych technologii na potrzeby realizacji zadań Ministerstwa.

19) Prowadzenie i kontrola stosowania standardów architektury systemów i rozwiązań informatycznych, danych i zarządzania danymi Ministerstwa.

20) Realizacja zadań związanych z prowadzeniem projektów w zakresie zadań Departamentu.

21) Rozwój kompetencji cyfrowych i ich budowanie wśród pracowników Ministerstwa.

22) Rozwój metod zarządzania w oparciu o dane oraz podnoszenie efektywności Ministerstwa.

23) Inicjowanie i prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych w obszarze zadań Departamentu.

24) Prowadzenie współpracy krajowej i międzynarodowej w zakresie zadań Departamentu.

2. Departament współpracuje z Biurem Dyrektora Generalnego i Administracji w zakresie zadań związanych z cyberbezpieczeństwem wewnętrznym, opiniowaniem projektów aktów prawnych i projektów informatycznych przekazywanych przez KRMC oraz świadczeniem usług drogą elektroniczną.

3. W strukturze departamentu działa pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych, który wykonuje zadania określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz nadzoruje ochronę informacji niejawnych w ministerstwie. Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych odpowiada bezpośrednio przed Ministrem.

4. W strukturze departamentu działa pełnomocnik ds. HNS, który wykonuje zadania określone w art. 23f ust. 2 ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium oraz zasadach udzielania pomocy wojskom sojuszniczym i organizacjom międzynarodowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 807).

Departament Budżetu i Finansów (DBF)

§ 21. Departament Budżetu i Finansów odpowiada za sprawy dotyczące konstruowania i monitorowania realizacji budżetu Ministra - dysponenta części 48 - Gospodarka złożami kopalin, we współpracy z departamentami, oraz za obsługę finansową środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, we współpracy z departamentami, w tym za:

1) przygotowanie planu rzeczowo-finansowego oraz monitorowanie jego realizacji, w tym dokonywanie korekt i zmian;

2) obsługę finansowo-księgową budżetu Ministra - dysponenta części 48 - Gospodarka złożami kopalin oraz sprawozdawczość budżetową i finansową;

3) zadania z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych;

4) rozliczenia podróży służbowych oraz rozliczenia podatku od towarów i usług;

5) prowadzenie ewidencji księgowej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz dochodów i wydatków ze środków gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych;

6) dokonywanie okresowych analiz z wykonania dochodów i wydatków budżetowych.

Departament Górnictwa i Hutnictwa (DGH)

§ 22. 1. Departament Górnictwa i Hutnictwa odpowiada za realizację zadań wynikających z przyjętej przez Radę Ministrów polityki gospodarczej wobec sektora górnictwa węglowego i górnictwa niewęglowego oraz zadań związanych z przemysłem koksowniczym, hutniczym, a także za prowadzenie spraw z zakresu gospodarki złożami kopalin.

2. Do zadań departamentu należy w szczególności:

1) monitoring procesów funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego;

2) prowadzenie spraw związanych z przyjętymi przez Radę Ministrów programami sektorowymi górnictwa węgla kamiennego i węgla brunatnego;

3) realizacja zadań Ministra wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633, 1688 i 2029);

4) finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1309 oraz z 2023 r. poz. 2776);

5) monitoring przebiegu likwidacji zakładów górniczych podmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 30 sierpnia 2013 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1747), wraz z finansowaniem zadań;

6) współpraca z Departamentem Funduszy Europejskich i Spraw Zagranicznych w sprawach związanych z notyfikacją programów pomocowych dla górnictwa sektora węgla kamiennego oraz górnictwa niewęglowego;

7) prowadzenie, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, racjonalnej gospodarki złożami węglowodorów, węgla brunatnego, węgla kamiennego, siarki rodzimej, soli kamiennej, soli potasowej, soli potasowo-magnezowej i miedzi, w obszarze objętym wydobyciem;

8) uzgadnianie koncesji, udzielanych przez ministra właściwego do spraw środowiska, na wydobywanie kopalin objętych własnością górniczą Skarbu Państwa;

9) prowadzenie badań statystycznych w zakresie węgla kamiennego i węgla brunatnego oraz koksownictwa;

10) prowadzenie spraw związanych z problematyką wydobycia metanu z pokładów węgla;

11) uczestnictwo w dialogu społecznym, m.in. przez udział w pracach Zespołu Trójstronnego do spraw Bezpieczeństwa Socjalnego Górników oraz Zespołu Trójstronnego do spraw Branży Węgla Brunatnego;

12) realizacja zadań związanych z rozpatrywaniem wniosków o nadanie odznak resortowych „Zasłużony dla Górnictwa RP” i stopni górniczych;

13) prowadzenie spraw w zakresie hutnictwa żelaza i stali, hutnictwa metali nieżelaznych oraz przetwórstwa rud metali;

14) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, składanego Ministrowi, przyrzeczenia, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 773).

Departament Komunikacji (DK)

§ 23. 1. Departament Komunikacji odpowiada za sprawy z zakresu obsługi informacyjnej i medialnej ministerstwa oraz Ministra, a do jego zadań w szczególności należy:

1) realizacja projektów z zakresu informacji i komunikacji społecznej według opracowanego planu, zgodnie z przyjętą strategią informacyjną resortu;

2) koordynacja działań informacyjnych ministerstwa w celu zapewnienia poprawności merytorycznej i spójności przekazu, pomoc w kontaktach z mediami kierownictwa resortu i jednostek organizacyjnych ministerstwa, opiniowanie inicjatyw i nadzór na działaniami tych jednostek w zakresie komunikacji;

3) udzielanie mediom informacji na temat aktualnych prac Ministra, kierownictwa resortu oraz ministerstwa, w tym:

a) koordynowanie kontaktów kierownictwa resortu oraz departamentów MP z mediami,

b) organizowanie konferencji prasowych, briefingów i innych spotkań z dziennikarzami,

c) przygotowywanie wywiadów i wypowiedzi Ministra,

d) reagowanie na krytykę medialną,

e) opracowywanie i udzielanie odpowiedzi na pytania dziennikarzy kierowane do Ministerstwa,

f) wykonywanie i obróbka zdjęć z wydarzeń i spotkań w ministerstwie z udziałem członków kierownictwa ministerstwa,

g) przygotowywanie komunikatów i infografik do publikacji,

h) przygotowywanie innych materiałów graficznych w zakresie działań informacyjnych i komunikacyjnych ministerstwa.

4) obsługa studia medialnego Ministerstwa, w tym obsługa wywiadów medialnych, odbywających się w formule online;

5) nagrywanie oraz montaż i przygotowanie do publikacji materiałów wideo;

6) przygotowywanie codziennych przeglądów prasy i monitorowanie serwisu PAP oraz wybranych serwisów internetowych;

7) administrowanie i nadzór nad rozwojem profili społecznościowych ministerstwa, w tym:

a) popularyzowanie i upowszechniania wiedzy związanej z działalnością ministerstwa w mediach społecznościowych,

b) monitorowanie mediów społecznościowych pod kątem informacji, które pojawiają się na temat ministerstwa;

8) prowadzenie serwisu internetowego Ministerstwa oraz:

a) strony podmiotowej Biuletynu (https://www.gov.pl/web/przemysl) na Portalu RP (gov.pl) i współpraca w tym zakresie z administratorem Portalu RP,

b) prowadzenie serwisu internetowego Ministerstwa na Portalu RP w wersji anglojęzycznej (https://www.gov.pl/web/industry);

c) wprowadzanie informacji i koordynacja spraw związanych z wewnętrzną stroną internetową „Intranet”;

9) współpraca z Centrum Informacyjnym Rządu w zakresie komunikowania wydarzeń; współpraca w zakresie polityki informacyjnej z właściwymi komórkami organizacyjnymi w Kancelarii Prezydenta RP oraz w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

10) realizacja działań wynikających z rządowych oraz unijnych programów wsparcia restrukturyzacji przemysłu w zakresie ich obsługi prasowej przez Ministerstwo.

Departament Kontroli i Audytu (DKA)

§ 24. 1. Departament Kontroli i Audytu odpowiada za:

1) planowanie, prowadzenie i dokumentowanie kontroli działalności organów, urzędów i jednostek, wobec których Minister posiada uprawnienia kontrolne;

2) koordynację i obsługę kontroli zewnętrznych;

3) kontrolę wewnętrzną;

4) przygotowywanie zbiorczych informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa;

5) przyjmowanie, w tym przez obsługę Infolinii dla Obywatela, rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków, petycji, postulatów oraz innych spraw kierowanych przez obywateli, organizacje społeczne, organizacje związkowe i inne instytucje do Ministra oraz ministerstwa - w zakresie niepowierzonym innym departamentom;

6) sporządzanie okresowych analiz i opracowań dotyczących działalności departamentu;

7) prowadzenie rejestru skarg, wniosków i petycji oraz przygotowywanie, we współpracy z innymi departamentami, corocznej zbiorczej informacji o ich rozpatrzeniu;

8) prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi pracowników ministerstwa;

9) prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami lustracyjnymi pracowników ministerstwa, o których mowa w przepisach dotyczących ujawniania informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów;

10) prowadzenie rejestru wydawanych w ministerstwie upoważnień lub pełnomocnictw do kontroli;

11) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń naruszeń prawa oraz ochroną osób dokonujących zgłoszenia;

12) koordynowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, 1285, 1723 i 1843);

13) prowadzenie spraw dotyczących podejrzenia popełnienia korupcji, w tym obsługa zgłoszeń, a także upowszechnianie wiedzy w zakresie przeciwdziałania korupcji;

14) koordynowanie spraw związanych z kontrolą zarządczą i planami działalności;

15) prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad fundacjami, dla których Minister został wskazany jako organ nadzorujący.

2. W strukturze departamentu funkcjonuje wyodrębniony Zespół do Spraw Audytu Wewnętrznego, którego zasady funkcjonowania określają przepisy o finansach publicznych oraz Karta audytu wewnętrznego zatwierdzona przez Ministra.

Departament Prawny (DP)

§ 25. 1. Departament Prawny odpowiada za zapewnienie obsługi prawnej Ministra i ministerstwa, w szczególności:

1) wykonuje zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, a także Trybunałem Konstytucyjnym, w tym przygotowuje i składa pisma procesowe, wnosi skargi kasacyjne oraz wykonuje czynności procesowe w toku postępowania karnego - na podstawie stanowiska przedstawionego przez właściwą komórkę organizacyjną i dostarczonych przez komórkę dowodów;

2) wydaje opinie prawne, interpretacje, wyjaśnienia, w zakresie obowiązującego prawa, w sprawach znajdujących się we właściwości komórek organizacyjnych na ich wniosek, po przedstawieniu stanu faktycznego sprawy oraz stanowiska komórki organizacyjnej;

3) opiniuje pod względem formalnoprawnym projekty decyzji administracyjnych i postanowień wydawanych w postępowaniach administracyjnych, jeśli jest to konieczne ze względu na skomplikowany stan prawny sprawy, a także opiniuje projekty pełnomocnictw i upoważnień, projekty umów i porozumień oraz innych oświadczeń woli, za wyjątkiem umów, porozumień oraz oświadczeń woli powtarzających się, których treść była przedmiotem wcześniejszego opiniowania prawnego

4) opiniuje pod względem formalnoprawnym projekty odpowiedzi na skargi do sądów administracyjnych, sprzeciwy od decyzji oraz projekty zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) koordynuje współpracę z Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przygotowuje wystąpienia do Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1109 i 1860) oraz opiniuje pod względem formalnoprawnym projekty stanowisk przekazywanych do Trybunału Konstytucyjnego;

6) zapewnia jednolitą interpretację przepisów w ministerstwie;

7) odpowiada za poprawność pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych opracowanych w ministerstwie;

8) opracowuje statut ministerstwa;

9) opracowuje, we współpracy z właściwymi komórkami merytorycznymi, teksty jednolite aktów normatywnych;

10) opiniuje pod względem prawnym projekty aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych, opracowane przez właściwe komórki merytoryczne oraz projekty aktów normatywnych przekazane do opinii, inicjowane przez naczelne i centralne organy administracji rządowej;

11) koordynuje opiniowanie projektów dokumentów rządowych w ramach uzgodnień międzyresortowych;

12) koordynuje prace związane z obsługą Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu;

13) przygotowuje, z własnej inicjatywy lub na wniosek komórki organizacyjnej, wyjaśnienia dotyczące zagadnień prawnych o charakterze systemowym lub mających istotne znaczenie dla realizacji zadań należących do właściwości Ministra, po uprzednim przedstawieniu stanowiska przez komórkę wnioskującą;

14) ogłasza właściwe akty normatywne Ministra w Dzienniku Urzędowym Ministra Przemysłu;

15) kieruje akty prawne i inne dokumenty do redakcji Dziennika Ustaw RP i Dziennika Urzędowego RP „Monitor Polski”, w celu ich ogłoszenia;

16) prowadzi rejestr upoważnień i pełnomocnictw;

17) prowadzi wykaz prac legislacyjnych Ministra;

18) przygotowuje, na potrzeby Rządowego Centrum Legislacji, informacje dotyczące niezrealizowanych upoważnień ustawowych do wydawania aktów wykonawczych z zakresu działania Ministra;

19) opracowuje roczną informację o działaniach podejmowanych wobec Ministra przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.

2. W przypadku zatrudnienia radcy prawnego w ramach stosunku pracy lub innego stosunku prawnego w komórce organizacyjnej innej niż Departament Prawny, wykonuje on zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, na rzecz tej komórki. Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, radca prawny zatrudniony w komórce organizacyjnej innej niż Departament Prawny wykonuje na wniosek dyrektora komórki organizacyjnej, w której jest zatrudniony, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez dyrektora Departamentu Prawnego lub inną upoważnioną osobę. Radca prawny zatrudniony w komórce organizacyjnej innej niż Departament prawny może wykonywać także inne zadania powierzone mu przez dyrektora Departamentu Prawnego lub inną upoważnioną osobę. Radca prawny zatrudniony w komórce organizacyjnej innej niż Departament prawny zobowiązany jest do udzielania Dyrektorowi Departamentu Prawnego informacji z przebiegu realizacji powierzanych mu zadań.

3. W celu zapewnienia jednolitej interpretacji przepisów w ministerstwie w sprawach szczególnie skomplikowanych, nietypowych lub istotnych dla funkcjonowania ministerstwa, komórka organizacyjna zatrudniająca radcę prawnego występuje o opinię do Departamentu Prawnego, dołączając do wniosku swoje stanowisko w sprawie będącej przedmiotem wniosku.

Departament Funduszy Europejskich i Spraw Zagranicznych (DFEiSZ)

§ 26. Departament Funduszy Europejskich i Spraw Zagranicznych odpowiada za:

1) Sprawy związane z realizacją zadań w zakresie Funduszy Europejskich i pomocy publicznej:

a) prowadzenie spraw w zakresie notyfikacji programów pomocowych dla działów gospodarki, za które odpowiada Minister, we współpracy z innymi, departamentami i biurami oraz innymi ministerstwami;

b) opiniowania wniosków o udzielenie pomocy publicznej przez Ministra;

c) analizę i monitorowanie dostępnych źródeł finansowania projektów ze środków funduszy europejskich (FE) w ramach polityki spójności UE oraz Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji;

d) monitorowanie i analizę zasad działania FE, kryteriów wyboru projektów oraz prawa i dokumentów niezbędnych do ubiegania się o dofinansowanie przez spółki z udziałem spółek Skarbu Państwa (SSP), ze wszystkich sektorów gospodarki;

e) analizę możliwości uzyskiwania wsparcia ze środków FE oraz innych dostępnych źródeł europejskich przez SSP, w tym również pod kątem przygotowania portfela projektów;

f) współpracę i wsparcie SSP w pozyskiwaniu środków zewnętrznych w ramach polityki spójności oraz pozostałych FE;

g) weryfikację projektów SSP z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł finansowania, przez gromadzenie, analizowanie dokumentacji i informacji ze SSP w zakresie postępu prac przygotowawczych, realizacji inwestycji, problemów i działań naprawczych;

h) współpracę z instytucjami zarządzającymi i wdrażającymi lub KE w zakresie kryteriów wyboru projektów pod kątem planowanych projektów SSP;

i) animację partnerstw krajowych i międzynarodowych na potrzeby finansowania projektów realizowanych przez SSP;

j) udział w pracach komitetów monitorujących programy finansowane z FE (krajowe i regionalne programy operacyjne);

k) udział w pracach nad dokumentami programowymi, aktami prawnymi i wytycznymi dotyczącymi FE;

l) analizowanie możliwości i realizacja projektów własnych ministerstwa;

ł) prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad Funduszem Transformacji Województwa Śląskiego SA;

2) Sprawy związane ze współpracą międzynarodową:

a) prowadzenie spójnej polityki międzynarodowej ministerstwa we współpracy z innymi departamentami i biurami;

b) prowadzenie spraw związanych z rozwojem współpracy Ministerstwa z partnerami gospodarczymi RP oraz bieżącą realizacją zadań dotyczących współpracy gospodarczej z zagranicą;

c) prowadzenie współpracy z innymi Ministerstwami w zakresie promocji interesów spółek, w których prawa z akcji lub udziałów wykonuje Minister, w ramach:

- inicjatyw międzynarodowej współpracy gospodarczej,

- międzyministerialnych konsultacji gospodarczych,

- dwustronnych konsultacji międzyrządowych,

- Zespołów międzyresortowych,

- z wyłączeniem spraw dotyczących Unii Europejskiej (UE);

d) koordynowanie współpracy Ministerstwa z międzynarodowymi instytucjami wielostronnymi, z wyłączeniem instytucji UE;

e) merytoryczne przygotowanie zagranicznych podróży służbowych członków kierownictwa Ministerstwa i oficjalnych wizyt gości zagranicznych na szczeblu kierownictwa Ministerstwa, we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i innymi właściwymi Ministerstwami i instytucjami;

f) przygotowywanie propozycji tematów rozmów bilateralnych oraz koordynowania przygotowania materiałów tezowo-informacyjnych na potrzeby tych rozmów, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa;

g) powiadamianie Ministerstwa Spraw Zagranicznych o spotkaniami członków kierownictwa Ministerstwa z partnerami zagranicznymi;

h) przygotowywanie propozycji tematów rozmów bilateralnych członków kierownictwa Ministerstwa z partnerami zagranicznymi, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa;

i) koordynowanie przygotowania materiałów tezowo-informacyjnych na potrzeby rozmów bilateralnych członków kierownictwa z partnerami zagranicznymi, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa;

j) dokumentowanie przebiegu i wniosków z rozmów bilateralnych członków kierownictwa Ministerstwa z partnerami zagranicznymi;

k) przygotowywanie wkładów do materiałów tezowo-informacyjnych, w zakresie właściwości Ministerstwa oraz obszaru działalności spółek, w których prawa z akcji lub udziałów wykonuje Minister, dla członków kierownictwa innych Ministerstw na potrzeby prowadzanej przez nich współpracy zagranicznej;

l) koordynowanie przygotowania rocznego planu współpracy zagranicznej Ministerstwa;

m) koordynowanie przygotowania stanowiska Ministra do projektów umów i porozumień międzynarodowych inicjowanych przez naczelne i centralne organy administracji rządowej.

Biuro Dyrektora Generalnego i Administracji (BDG)

§ 27. 1. Biuro Dyrektora Generalnego i Administracji odpowiada za realizację zadań z zakresu:

1) opracowywania i wdrażania rozwiązań w zakresie polityki personalnej, zarządzania zasobami ludzkimi, w tym rozwoju zawodowego oraz nawiązania, trwania i ustania stosunku pracy pracowników Ministerstwa oraz kadr kierowniczych jednostek podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz projektowania, analizy i kontroli bieżącego wydatkowania funduszu wynagrodzeń, a także działania służby bezpieczeństwa i higieny pracy;

2) nadzoru nad poprawnością procesu i koordynowanie udzielania zamówień publicznych w Ministerstwie;

3) organizacji Ministerstwa, w tym:

a) opracowania projektu statutu, regulaminu organizacyjnego, zakresów czynności członków Kierownictwa Ministerstwa i wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych,

b) prowadzenia ewidencji upoważnień i pełnomocnictw,

c) opiniowania regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych i monitorowania ich aktualności

4) bezpieczeństwa informacji w Ministerstwie, w tym koordynowania ochrony danych osobowych w Ministerstwie;

5) wdrażania i rozwoju funkcjonowania systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją;

6) koordynowania przygotowania i modyfikowania usług udostępnianych przez Ministra na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) lub w innym systemie teleinformatycznym, w tym przygotowywania wniosków o umieszczenie lub zaktualizowanie wzorów dokumentów elektronicznych w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych oraz administrowania kontem Ministerstwa na ePUAP;

7) obsługi administracyjno-logistycznej komórek organizacyjnych, w tym dokonywania zakupów na potrzeby Ministerstwa;

8) gospodarowania mieniem Ministerstwa i zarządzania nieruchomościami pozostającymi w trwałym zarządzie Ministerstwa, w tym planowanie i realizacja inwestycji i remontów oraz prowadzenie spraw związanych z bieżącą eksploatacją nieruchomości;

9) zapewnienia ochrony fizycznej budynku Ministerstwa i ochrony przeciwpożarowej;

10) prowadzenia kancelarii ogólnej Ministerstwa i archiwum zakładowego Ministerstwa;

11) koordynowania obsługi osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, w tym zapewnienia środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2023 r. poz. 20);

12) prowadzenia rejestru aktów prawnych wydawanych przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa;

13) nadzorowania nad prowadzeniem i redagowaniem intranetu Ministerstwa;

14) nadzorowania nad prowadzeniem i redagowaniem Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa;

15) zarządzanie nieruchomością będącą w trwałym zarządzie ministerstwa;

16) utrzymywanie nieruchomości w stanie niepogorszonym, w tym prowadzenie książki obiektu budowlanego i dokumentacji technicznej, wykonywanie przeglądów oraz kontroli stanu technicznego budynku i jego wyposażenia, usuwanie awarii i ich skutków, wykonywanie konserwacji i napraw;

17) sporządzanie planów remontów i inwestycji oraz ich realizację;

18) zapewnienie dostaw mediów, usług komunalnych, utrzymanie porządku i czystości oraz ubezpieczenie majątku ministerstwa;

19) obsługę administracyjną i techniczną w zakresie niezbędnym do funkcjonowania ministerstwa obejmującą, m.in.: zaopatrzenie, poligrafię, eksploatację, kontrolę dostępu oraz sprawy związane z zapewnieniem fizycznej ochrony osób i mienia;

20) planowanie i nadzór nad racjonalnym wykorzystywaniem powierzchni nieruchomości, zarówno części zabudowanej, jak i niezabudowanej, w tym nadzorowanie wykonywania spraw związanych z najmem, dzierżawą i użyczeniem powierzchni ministerstwa, a także z parkingami;

21) zarządzanie majątkiem ministerstwa, wykonywanie zadań związanych z ewidencjonowaniem składników majątkowych i nadzorem nad ich eksploatacją, prowadzenie gospodarki zaopatrzeniowo-materiałowej;

22) realizację zadań z zakresu zamówień publicznych;

23) prowadzenie gospodarki transportowej;

24) obsługę gospodarczą narad, konferencji i szkoleń realizowanych na potrzeby ministerstwa;

25) prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną przeciwpożarową w ministerstwie;

26) współpracę z Departamentem Cyfryzacji i Bezpieczeństwa w zakresie zapewnienia funkcjonowania i ciągłości pracy urzędu;

27) realizację zadań wynikających z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych związanych z podejmowaniem decyzji o przeznaczeniu mienia likwidowanej państwowej jednostki budżetowej.

2. Biuro współpracuje z Departamentem Cyfryzacji i Bezpieczeństwa w zakresie zadań związanych z zapewnieniem funkcjonowania i ciągłości działania urzędu, cyberbezpieczeństwem wewnętrznym, opiniowaniem projektów aktów prawnych i projektów informatycznych przekazywanych przez KRMC oraz świadczeniem usług drogą elektroniczną.

3. Biuro współpracuje z Departamentem Budżetu i Finansów w zakresie spraw wynikających z prowadzenia pracowniczych planów kapitałowych oraz gospodarowania funduszem płac ministerstwa.

4. W strukturze biura działa inspektor ochrony danych, który monitoruje przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Inspektor ochrony danych osobowych odpowiada bezpośrednio przed Ministrem.

Biuro Ministra (BM)

§ 28. Biuro Ministra odpowiada za:

1) wspomaganie Ministra i pozostałych członków kierownictwa ministerstwa, dekretowanie korespondencji kierowanej do Ministra;

2) koordynowanie prac oraz udziału Ministra i członków kierownictwa ministerstwa w posiedzeniach Rady Ministrów i Stałego Komitetu Rady Ministrów;

3) koordynowanie opiniowania projektów dokumentów rządowych przewidzianych do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów, Komitet Społeczny Rady Ministrów oraz Radę Ministrów;

4) koordynowanie udziału przedstawicieli Ministra w zespołach międzyresortowych oraz komisjach, komitetach, radach powoływanych przez podmioty zewnętrzne, a także koordynowanie spraw zespołów, rad, komisji, grup roboczych powoływanych przez Ministra;

5) monitorowanie wykazu prac Rady Ministrów w zakresie aktów prawnych oraz ich założeń pozostających we właściwości Ministra;

6) udzielanie odpowiedzi na korespondencję otrzymaną z Sejmu i Senatu oraz Kancelarii Prezydenta i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a także na interpelacje, zapytania oraz interwencje poselskie i senatorskie;

7) koordynowanie prac oraz udziału Ministra i członków kierownictwa ministerstwa w posiedzeniach Sejmu, Senatu i komisji sejmowych i senackich, zespołów parlamentarnych; współpracy z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego;

8) realizacja zadań związanych z rozpatrywaniem wniosków o nadanie odznaczeń państwowych;

9) zapewnienie obsługi Ministra oraz pozostałych członków kierownictwa ministerstwa w zakresie protokołu dyplomatycznego, w szczególności koordynowanie organizacyjnego przygotowania zagranicznych podróży służbowych i oficjalnych wizyt gości zagranicznych;

10) organizacja i obsługa spotkań oraz wizyt krajowych Ministra i pozostałych członków kierownictwa ministerstwa;

11) koordynowanie spraw wizowych pracowników ministerstwa;

12) obsługa protokolarna oraz koordynowanie spraw udzielania patronatów honorowych przez Ministra.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-10
  • Data wejścia w życie: 2024-04-11
  • Data obowiązywania: 2024-04-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA