Kategorie
Piotr Nowaczyk

trener, konsultant

Piotr Nowaczyk - wieloletni pracownik jednostek sektora finansów publicznych, specjalizujący się w zagadnieniach z zakresu prawa administracyjnego, finansowego, prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących zarządzania strategicznego, procesowego, kapitału ludzkiego, zamówień publicznych i kontroli zarządczej, ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej, ochrony środowiska oraz zarządzania mieniem i przestrzenią.

Od ponad 20 lat związany z samorządem terytorialnym.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednostkach organizacyjnych związanych z sektorem finansów publicznych. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz kilku studiów podyplomowych z zakresu zarządzania jakością, prawa gospodarczego, prawa administracyjnego, organizacji i zarządzania. Absolwent Akademii Liderów Samorządowych.

Uczestnik programu stażowego w Brukseli dotyczącego pozyskiwania środków unijnych. Ukończył kurs przygotowania pedagogicznego prowadzony przez Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz zdał egzamin kwalifikacyjny Wymagania normy międzynarodowej ISO 9000 i ich interpretacja organizowany przez Det Norske Veritas. Ukończył dwuletni cykl szkoleń menadżerskich prowadzonych przez Akademię Finansów i Biznesu Vistula z Warszawy. Doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Koordynował wiele projektów, m.in. dotyczących strategii rozwoju, rozwoju instytucjonalnego, systemów zarzadzania jakością, systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a także nadzorował realizację samorządowych inwestycji, w tym finansowanych ze środków unijnych.

kontakt: piotr.nowaczyk@onet.eu

Zrównoważone zamówienia to taki sposób organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, który uwzględnia aspekty środowiskowe lub społeczne, co przekłada się na charakter udzielanego zamówienia, przy jednoczesnym zapewnieniu celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. W pojęciu tym mieszczą się więc zarówno tzw. „zielone”, jak również społeczne zamówienia publiczne.
Społeczne zamówienia publiczne to podejście, w którym zamawiający w oparciu o dostępne instrumenty prawne osiągają dodatkowe - w stosunku do głównego celu jakim jest realizacja zamówienia - korzyści społeczne.
Czy wysyłanie informacji do wykonawców poprzez platformę zakupową zgodnie z nowym prawem zamówień publicznych musi być opatrzone podpisem elektronicznym?
Nowe stanowiska w systemie powiadamiania ratunkowego - 29 kwietnia 2021 roku planowane jest wejście w życie nowelizacji rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w zakresie stanowisk wykonujących obsługę zgłoszeń alarmowych w systemie powiadamiania ratunkowego.
Analiza potrzeb i wymagań w nowym Pzp. Zamawiający często koncentrują swoją uwagę na przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia od wszczęcia procedury do wybrania najkorzystniejszej oferty. Mniejsze znaczenie przywiązywane jest do przygotowania postępowania. Tymczasem etap ten jest niezwykle istotny z punktu widzenia efektywnego wydatkowania środków publicznych i powinien być potraktowany z należytą uwagą.
2 marca 2021 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa wzmacniającej rolę młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu terytorialnego.
Nowa ustawa zasadniczo zachowuje obowiązujące w poprzednim stanie prawnym regulacje dotyczące przesłanek unieważnienia umowy oraz porządkuje przepisy w tym zakresie. Jak wygląda zarządzanie procesem wykonania umowy?
Po ponad 14 latach obowiązywania i blisko 70 nowelizacjach 1 stycznia 2021 roku weszła w życie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych. Ma ona stanowić odpowiedź na zgłaszane postulaty dotyczące rozwiązania głównych problemów rynku zamówień publicznych, w tym przerzucania zbyt dużego ryzyka w realizacji umowy na wykonawców i brak skutecznego zarządzania realizacją kontraktu.
1 kwietnia 2021 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2020 r. o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości. Jakie będą prawa i obciążenia po zmianach?
Jakie są terminy składania wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze? Jaki jest limit zwrotu podatku akcyzowego i kto może z niego skorzystać? Jakie są terminy wypłat w 2021 roku?