Kategorie
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Tomasz Duraj

doktor hab. nauk prawnych, ekspert z zakresu prawa pracy

Autor blisko 40 publikacji naukowych z zakresu prawa pracy. Specjalizuje się w problematyce indywidualnego prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji zatrudnieniowej kadry kierowniczej. Doświadczony wykładowca, szkoleniowiec, od wielu lat zajmuje się doradztwem z zakresu prawa pracy.

Koordynator Serwisu Prawa Pracy
Tel. 604 100 257
www.tduraj.pl
Adres mail: serwis@tduraj.pl
www.facebook.com/tomaszszspp

Serwis Prawa Pracy kieruje swoją ofertę zarówno do pracodawców, którzy na co dzień w praktyce stosują prawo pracy i spotykają się z wieloma problemami, których sami nie są w stanie rozwiązać, jak również do pracowników, których prawa wynikające ze stosunku pracy zostały naruszone (także pracowników zajmujących stanowiska kierownicze). Usługi Serwisu Prawa Pracy obejmują:
a. obsługa prawna przedsiębiorców i pracowników
b. opinie prawne
c. porady prawne
d. szkolenia i kursy z zakresu prawa pracy
e. obsługa rachunkowa.

Odpowiedzialność porządkowa pracowników uregulowana w art. 108 Kodeksu pracy, w ramach której pracodawcy przysługuje prawo do stosowania kar porządkowych, stanowi jeden z instrumentów umożliwiających podmiotowi zatrudniającemu realizację uprawnień kierowniczych w stosunku pracy. Osoba odpowiedzialna za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kieruje pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, która nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1 tys. do 30 tys. zł.
Przeprowadzanie konkursów na stanowiska kierownicze odbywa się za pośrednictwem określonych podmiotów. Należy do nich organizator konkursu oraz komisja konkursowa. Jakie zadania podejmują?
Konkurs na stanowiska kierownicze wykorzystywany jest w: przedsiębiorstwach państwowych, niektórych przedsiębiorstwach publicznych, spółkach powstałych w wyniku komercjalizacji, oświacie, instytutach badawczych, instytucjach kultury, służbie zdrowia, służbie cywilnej oraz zespolonej administracji wojewódzkiej. Tak szeroki zakres zastosowania procedury konkursowej jest konsekwencją szeregu zalet, jakie przypisuje się tej metodzie obsadzania stanowisk kierowniczych
Nie ma żadnych przeszkód prawnych, aby pomimo powołania członka zarządu na okres z góry oznaczonej kadencji, zatrudnić go na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Czy wykorzystanie tego typu umowy jest korzystne dla spółki kapitałowej oraz czy ten rodzaj umowy uwzględnia w wystarczający sposób specyfikę funkcji pełnionej przez członków zarządu?
Umowa o zarządzanie zawarta z członkiem zarządu spółki kapitałowej łączy w sobie cechy umowy zlecenia, o dzieło czy nawet umowy o pracę. Skonstruowanie tego typu umowy może budzić wiele wątpliwości. Przedstawiamy zatem wzór umowy o zarządzanie z członkiem zarządu spółki kapitałowej.
Członkowie zarządu spółek kapitałowych mogą wykonywać swoją pracę na podstawie cywilnoprawnej umowy o zarządzanie. Łączy ona w sobie elementy różnych umów nazwanych, takich jak: umowy zlecenia, umowy o dzieło czy też umowy o pracę.
Członków zarządu spółek kapitałowych można zatrudniać na podstawie aktu wyboru. Pozwala to na precyzyjne zharmonizowanie czasu trwania pracowniczego stosunku zatrudnienia z okresem piastowania funkcji w zarządzie spółki, co nie do końca jest możliwe w przypadku umowy o pracę.
Gdy chodzi o umowny stosunek pracy, umowa o pracę na czas określony to optymalna forma zatrudnienia członków zarządu spółek kapitałowych. Przedstawiamy wzór umowy o pracę z członkiem zarządu.
Umowa o pracę na czas określony stanowi optymalną formę umownego zatrudnienia członków zarządu spółek kapitałowych na podstawie stosunku pracy. Jakie są zalety i wady tego typu zatrudnienia?