| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Eksperci > Krzysztof Jan Majczyk

Krzysztof Jan Majczyk

Krzysztof Jan Majczyk

Ekonomista, prawnik, doradca podatkowy, publicysta

Fundator Fundacji "Arystoteles", Krzysztof Majczyk, jest uznanym od lat zarówno doradcą podatkowym, księgowym, prawnikiem, jak i ekonomistą

Krzysztof Majczyk jest absolwentem studiów ekonomicznych (finanse i bankowość), podyplomowych studiów z zakresu finansów i rachunkowości (UEK w Krakowie), prawniczych studiów magisterskich oraz doktoranckich na WPiA UJ w Krakowie.

W 1995 r. otwarł indywidualną praktykę pod nazwą „Doradztwo Podatkowe Krzysztof Jan Majczyk" w Krakowie, Nr wpisu: 02880, świadcząc usługi księgowe, podatkowe i prawne dla krajowych i zagranicznych spółek prawa handlowego oraz zastępstwo procesowe w imieniu przedsiębiorców przed polskimi tzw. sądami administracyjnymi w sporach o formalną prawomocność orzeczeń polskiej administracji skarbowej wydawanych zaocznie, jednoosobowo, a zatem kapturowo a przede wszystkim stronniczo, albowiem we własnych sprawach w podwójnej roli procesowej mianowicie jako organów podatkowych. Od tamtej pory podejmuje obsługę księgowo - kadrową oraz obronę podatkową, sądową, publicystyczną i naukową mikro, małych i średnich przedsiębiorstw o kapitale polskim przed bezprawiem funkcjonariuszy polskich instytucji publicznych popełnianym przez stanowienie, stosowanie i interpretację prawa jawnie godzącą w przyrodzone każdemu, obiektywnie istniejące, niezbywalne, a zarazem ostatecznie niewspółmierne wartości ludzi indywidualnych, takie jak życie, własność prywatna i wolność.

W 2014 roku, w formie długo narastającego protestu przeciwko nieustającej i narastającej represji funkcjonariuszy państwowych wobec przedsiębiorców oraz ich doradców podatkowych, zawiesił ostatecznie w/w praktykę doradcy podatkowego oraz zastępcy procesowego w Polsce, podejmując drugą z pasjonujących go ról, rolę ekonomisty. Od tamtej pory prowadzi przedsiębiorstwo ekspertyz ekonomicznych prawa brytyjskiego "Polish Consulting Ltd" w Londynie (UK) dla przedsiębiorców polskich, którzy wyemigrowali za granicę, w szczególności na Wyspy,; stale współpracuje ze znaną stroną polsko - brytyjskich ekspertów prawnych i podatkowych, wspierających interesy polskich przedsiębiorców za granicą, głównie w Zjednoczonym Królestwie, strona internetowa: http://www.ltdconsulting.pl/ Od tamtej pory prowadzi też przedsiębiorstwo ekspertyz ekonomicznych prawa polskiego "Polish Consulting 1" Spółkę z o.o. w Krakowie (PL) dla przedsiębiorców polskich, którzy jeszcze nie wyemigrowali za granicę.

Jeszcze studując, rozpoczął publikacje podatkowe w Tygodniku "Solidarność Małopolska". Krzysztof Majczyk jako publicysta ekonomiczny, prawniczy, podatkowy, rachunkowy jest twórcą kilkudziesięciu komentarzy problemowych dla takich wydawnictw, jak WoltersKluwer (Vademecum Doradcy Podatkowego – obecnie Lex), oraz setek porad dla biuletynów publikowanych przez Wiedzę i Praktykę, Gazetę Prawną, Taxnet, Nettax itp.; od wielu lat sam posiada jak i tworzy dla innych międzynarodowe oraz mieszane, krajowo - zagraniczne struktury holdingowe.

Krzysztof Majczyk w 2013 r. opublikował Komentarz procesowy w C.H. Beck pt. „Sporządzanie skargi i skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym z uwzględnieniem spraw podatkowych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i kazusy”. Komentarz w znacznej mierze zawiera kazusy procesowe; kazusy, w swej systematyce zostały ułożone zgodnie z systematyką czynności cywilnoprawnych, zawartą w podręczniku St. Grzybowskiego "Prawo cywilne- Zarys części ogólnej"; Wzory pism procesowych i kazusy oparte zostały na długoletniej praktyce zastępcy procesowego w procesach przed tzw. sądami administracyjnymi rozstrzygającymi prawomocność formalną kapturowych, wydawanych jednosobowo i zarazem stronniczo, orzeczeń administracji fiskalnej we własnych sporach merytorycznych o podział przychodów, dochodów i majątków między ich wytwórców czyli przedsiębiorców a aparat bezpośredniego przymusu fiskalnego.

Zainteresowania naukowe skupia na filozofii prawa, stosunki prawne pojmuje dialektycznie czyli po arystotelesowsku, jako nieustanną dialektykę interesów prawnych stron, obiektywnych choć niewspółmiernych wartości, wyrażających je niepisanych zasad prawnych oraz pozytywistycznych pisanych reguł prawnych. Krzysztof Majczyk, mimo długoletniej praktyki doradcy podatkowego, otrzymywanych nagród od Dziekana WP i A UJ w Krakowie na Niestacjonarnych Studiach Doktoranckich, zgody Wydziału na otwarcie pracy doktorskiej, ze względu na niemarksistowski, klasyczny światopogląd filozoficzny co do prawdy, własności, wolności i sprawiedliwości, wyrażany w otwartej w 2013 r. rozprawie doktorskiej poświęconej postulatowi pozytywizacji paremii in dubio pro tributario jako wartościującej dowody podatkowe sprawiedliwościowej reguły polskiego podatkowego postępowania dowodowego, oczywiście deklarując się w tym wartościowaniu za interesami podatników, nie posiada obecnie promotora swojej pracy. W oparciu o zrekonstruowany klasyczny system etyczno- prawny dla potrzeb prawa podatkowego, zbudował projekt Kodeksu podatkowego. Z w/w powodów wciąż nie może znaleźć promotora, który ponad synekury umiłowałby bardziej prawdę.

Kontakt:

Doradztwo Podatkowe

Krzysztof Jan Majczyk

ul. Wadowicka 12/430

30-415 Kraków

Nr wpisu: 02880

tel: 662-268-917

email: krzysztof.majczyk@gmail.com

www.kjm.kancelariamg.pl

* * * * *

Fundacja "Arystoteles" pomoc prawna przedsiębiorcom polskim

Krzysztof Majczyk w 2017 r. powołał do życia Fundację "Arystoteles" w Krakowie. Fundacja "Arystoteles" została założona dla wspierania najlepszych tradycji europejskich, za jakie uważa wiarę katolicką, dzięki której, w oparciu o klasyczną filozofię grecką i jej europejskich, prawowitych kontynuatorów, powstała unikalna w dziejach ludzkości koncepcja personalizmu, czyli przyrodzonej, niezbywalnej godności człowieka oraz antyczne prawo rzymskie, oparte o święte prawo własności. Wartościami Fundacji "Arystoteles" jest prawda, która ma służyć ludziom indywidualnym, małżeństwu, rodzinie i Ojczyźnie, własność i wolność.

Fundacja swoim działaniem nawiązuje do największych osiągnięć myśli światowej, jakim była antyczna grecka filozofia Arystotelesa, ucznia Sokratesa i Platona, antyczne prawo rzymskie oraz antyczna kultura chrześcijańska. W imieniu Fundacji w 2017 r. referował twórczość Leona Petrażyckiego na konferencjach filozoficznoprawnych, wskazując na korzystanie przez niego z dialektycznego dorobku Arystotelesa.

Fundacja "Arystoteles" chroni interesy rdzennie polskich przedsiębiorców przed agresywną państwową i unijną biurokracją fiskalną oraz gospodarczą. Fundacja otwarła w 2017 r. Poradnię prawną "Arystoteles", w której wspiera przedsiębiorców polskich w walce z rażącymi przejawami dyskryminacji gospodarczej, prawnej, kulturowej i obyczajowej, z jakimi spotykają się od współczesnych Polaków oraz od wrogich przedsiębiorczości polskiej w swym rodowodzie zagranicznych, w tym międzynarodowych, ponadnarodowych i pozanarodowych państw oraz jawnych i niejawnych struktur organizacyjnoprawnych.

Fundacja świadczy nieodpłatną pomoc prawną, informację prawną i edukację obywatelską. Fundacja "Arystoteles" jest fundacją prywatną, niedawno powstałą, na dorobku, w związku z czym obecnie świadczy pomoc, uwalniając przede wszystkim kapitał intelektualny założyciela i woluntariuszy, kierując następnie potrzebujących do profesjonalnych przedsiębiorstw.

Fundacja przeznacza przychody z darowizn otrzymanych od przedsiębiorców wdzięcznych za w/w ekspertyzy i strategie na Fundusz Stypendialny dla Zdolnej lecz Biednej Młodzieży Wiejskiej i Małomiasteczkowej.

Fundacja "Arystoteles" zwalcza zarówno naruszenia prawa administracji państwowej i samorządowej jak i agresję państwowyc i prywatnych monopoli; chętnie i skutecznie zwalcza wywłaszczanie właścicieli prywatnych przez monopole energetyczne, gazowe, wodne itp.

Krzysztof Majczyk, jako ekonomista, pojmując patriotyzm zgodnie z najlepszymi wzorcami romantyków polskich, poprzez Fundację "Arystoteles", w oparciu o komplementarne, ekonomiczno - prawne wykształcenie jak i długoletnią praktykę właściciela biura rachunkowego i doradcy podatkowego, wspiera przedsiębiorców polskich, poddawanych różnorodnej agresji ze strony nieuczciwej konkurencji krajowej, zorganizowanej przestępczości biurokratycznej, państwowej i biznesowej czy ideologicznie wrogiej przedsiębiorcom polskim biurokracji brukselskiej. Dzięki Fundatorowi oraz prawnikom i doradcom – woluntariuszom, Fundacja "Arystoteles" jest w stanie zaoferować potrzebującym kompleksową pomoc, która nie tylko jakościowo wykracza poza tradycyjnie rozumiane doradztwo prawne, gdyż jest analizą ekonomiczną, to w razie potrzeby, przejąć na siebie ciężar zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwie.

Fundacja "Arystoteles" wspiera potrzebujących pomocy specjalistycznymi analizami ekonomicznymi, wyposażając beneficjentów w kompletne, finansowo – prawniczo - podatkowe strategie realizacji wybranych modeli biznesowych. Zgodnie z naukowymi inspiracjami czerpanymi od genialnego filozofa, prawnika a zarazem ekonomisty czyli od Arystotelesa, rekonstruuje wiele modeli biznesowych indywidualnie poświęcanych beneficjentowi, dokonuje różnorodnych, prawnych, administracyjnych i podatkowych charakterystyk modeli by poddawać je wycenie i porównawczemu rachunkowi ekonomicznemu.

Fundacja "Arystoteles" świadcząc pomoc przedsiębiorcom polskim, nakłania ich do ochrony własności i wolności w Polsce, do powrotów do Polski, zachęca do przedsiębiorczości, kreatywności, stawiając im do rozważenia ochronę istotnych wartości materialnych, za które uważa przychód, dochód i majątek, przy czym za najważniejszy z nich uważa majątek należycie zabezpieczony, gdyż dochód można czerpać z czegokolwiek, natomiast przychód bez swobody lokowania dochodu, a zwłaszcza bez możliwości zabezpieczenia majątku nie ma żadnej wartości. Fundacja za istotę przychodu uważa swobodę jego rozwijania, co do skali oraz co do rozwoju strukturalnego, za istotę dochodu uważa swobodę jego lokowania w czasie i przestrzeni, a za istotę majątku uważa stopień jego zabezpieczenia przed agresywnymi państwowymi i międzynarodowymi instrumentami prawnymi.

Stosownie do aktualnej kultury gospodarczej i prawnej, modele biznesowe wykorzystują zarówno krajowe jak i zagraniczne formy prawno- organizacyjne oraz finansowe, często mieszane, krajowo zagraniczne struktury prawno -organizacyjno finansowe do należytego zorganizowania konkretnego biznesu, zagrożonego w swoim przychodzie, dochodach czy majątku prywatnym. Fundacja "Arystoteles" często nakłania przedsiębiorców do otwierania i rozwijania stowarzyszeń i fundacji, krajowych i zagranicznych, nie tylko dla ochrony majątku rodzinnego, czy realizacji swoich życiowych pasji, ale także uwalniania i rozwijania dzieł miłosierdzia, oświaty, nauki, filozofii, wiary - własnych i innych ludzi.

Fundacja "Arystoteles", prowadząca nieodpłatną poradnię prawną i ekonomiczną, we współpracy z profesjonalnymi, komercyjnymi przedsiębiorstwami usług ekonomicznych z grupy Polish Consulting oferuje pomoc w takiej formie i w takim rozmiarze, które nie mają odpowiednika na komercyjnym rynku pomocy ekonomicznej i prawnej dla małych i średnich przedsiębiorstw polskich.

W przeciwieństwie do Poradni nieodpłatnych na garnuszku budżetowym, po nieodpłatną pomoc ekonomiczną do Poradni Fundacji "Arystoteles", może zwrócić się każdy potrzebujący. Z kolei wykonawstwem Strategii Fundacji, tworzonych we współpracy z beneficjentem, może zająć się, w kraju lub za granicą, jedno z profesjonalnych przedsiębiorstw eksperckich z grupy Polish Consulting. Różnorodne modele biznesowe, zawierające fachowe strukturalne rozwiązania organizacyjne, prawne, finansowe, podatkowe, poddawane są porównawczemu rachunkowi ekonomicznemu, z nich wybierana jest Strategia, wyposażana w Cennik i w harmonogram rzeczowy, następnie kierowana do odrębnych negocjacji z profesjonalnymi przedsiębiorstwami usług ekonomicznych z grupy Polish Consulting. Małe i średnie przedsiębiorstwa polskie, coraz częściej prowadzące interesy zagraniczne, otrzymują pomoc od Fundacji oraz obsługę od Polish Consulting, której trudno znaleźć na rynku.

Fundacja "Arystoteles" wespół z eksperckimi przedsiębiorstwami usług ekonomicznych Polish Consulting Ltd w Londynie dla polskich przedsiębiorstw zagranicznych oraz Polish Consulting 1 Spółka z o.o. dla polskich przedsiębiorostw krajowych, świadczy małym i średnim przedsiębiorcom polskim kompleksową, pomoc ekonomiczno - prawniczą, której nie są w stanie świadczyć tradycyjne komercyjne kancelarie prawne.

W odpowiedzi na bieżące żywotne problemy przedsiębiorców polskich, Fundacja tworzy ekspertyzy ekonomiczne oraz strategie wykonawcze, wraz z określaniem wzorcowych cenników i wzorcowych harmonogramów realizacji w/w strategii, na podstawie odrębnych umów, do odpłatnej realizacji przez wskazane eksperckie przedsiębiorstwa usług ekonomicznych z grupy Polish Consulting, tj. przez Polish Consulting Ltd w Londynie dla polskich przedsiębiorstw zagranicznych oraz przez Polish Consulting 1 Spółkę z o.o. dla polskich przedsiębiorostw krajowych.

Polish Consulting Ltd w Londynie realizuje na rzecz polskich przedsiębiorców zagranicznych strategie sporządzone uprzednio przez Fundację oraz tworzy szczegółowe ekspertyzy i strategie, z uwzględnieniem zarówno unijnego jak i lokalnego, głównie brytyjskiego prawa gospodarczego, prawa spółek, prawa podatkowego, prawa ubezpieczeniowego.

Polish Consulting 1 Spółka z o.o. w Krakowie realizuje na rzecz polskich przedsiębiorców krajowych strategie sporządzone uprzednio przez Fundację oraz tworzy szczegółowe ekspertyzy i strategie, z uwzględnieniem zarówno unijnego jak i lokalnego, głównie polskiego prawa gospodarczego, w tym prawa spółek, prawa podatkowego, prawa ubezpieczeniowego.

Kontakt:

Fundacja "Arystoteles"

Krzysztof Jan Majczyk

Fundator

ul. Wadowicka 12/432

30-415 Kraków

Nr wpisu: 02880

tel: 662-268-917

email: krzysztof.majczyk@gmail.com

www.kjm.kancelariamg.pl

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Wieczorek

Adwokat, autorka bloga DEWELOPERSKI.com

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »