Kategorie
Natalia Buchholc

Absolwentka Wydziału Zarządzania oraz Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a także studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Wyższej Szkoły Bankowej. Obecnie aplikantka na biegłego rewidenta oraz starszy specjalista w Dziale Audytu.

W ramach wykonywanej pracy zajmuje się zagadnieniami:

- badań i przeglądów sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości;

- badań sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF);

- badań skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grup Kapitałowych;

- przeglądów śródrocznych sprawozdań finansowych.

Kontakt:

www.ksiegowoscpogodzinach.pl

nbuchholc@gmail.com

Zasady ustalania, weryfikacji i zmian stawek amortyzacyjnych w prawie bilansowym wyjaśnia ekspert z zakresu rachunkowości Natalia Buchholc.
Termin i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji zapasów zależy od rodzaju zapasów, rodzaju jednostki, w której znajdują się zapasy, terenu, na którym zostały umieszczone zapasy, ewidencji ilościowo-wartościowej zapasów.
Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje pracownikowi dodatek w wysokości 50% lub 100% w zależności od dnia i pory dnia, w którym została wykonana dodatkowa praca.
Podatnicy VAT na żądanie nabywcy towaru lub usługi mają obowiązek wystawienia faktury. Nabywca powinien jednak zgłosić taką potrzebę w terminie określonym w ustawie o podatku od towarów i usług.