| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Terminarz księgowego

Aktualny miesiąc

Grudzień 2019

17 Grudzień 2019 - 351 dzień roku,

do końca pozostało 14 dni

Imieniny : Jolanty, Łukasza, Mirandy

Następnego dnia : Bogusława, Gracjana, Laury

Ważne terminy

27 stycznia 2020 r.

 • Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za grudzień 2019 r. składane przez Prezesa KRUS
 • Złożenie informacji o prowadzonej ewidencji sprzedaży VAT (JPK_VAT)
 • VAT-9M za miesiąc poprzedni
 • VAT-8
 • VAT-12 za miesiąc poprzedni
 • VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej
 • VAT-7 za miesiąc poprzedni
 • Złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za grudzień 2019 r.
 • Przekazanie do NBP sprawozdań przez: – osoby fizyczne posiadające niezwiązane z działalnością gospodarczą aktywa lub pasywa w łącznej kwocie wynoszącej na koniec roku 7 mln zł (sprawozdanie kwartalne) – jednostki sektora finansów publicznych: a) u których łączna kwota aktywów i pasywów na koniec roku jest wyższa niż 26 mln zł i niższa niż 500 mln zł (sprawozdanie kwartalne) b) które nie osiągnęły ww. progów, ale na koniec roku posiadały aktywa lub pasywa związane z obrotem handlowym z zagranicą w wysokości co najmniej 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne) c) które posiadają długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego w łącznej kwocie na koniec kwartału minimum 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne) – firmy inwestycyjne, które posiadają długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z ­tytułu leasingu finansowego w łącznej kwocie na koniec kwartału minimum 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne) – pozostałych rezydentów: a) u których łączna kwota aktywów i pasywów na koniec roku jest wyższa niż 10 mln zł i niższa niż 300 mln zł (sprawozdanie kwartalne) b) którzy nie osiągnęli ww. progów, ale na koniec roku posiadali aktywa lub pasywa związane z obrotem handlowym z zagranicą w wysokości co najmniej 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne) c) którzy posiadają długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego w łącznej kwocie na koniec kwartału minimum 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne)
 • Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-EN, AKC-WW, AKC-ST/AKC-STn, AKC-WG
 • Złożenie deklaracji VAT-13 za grudzień 2019 r. przez przedstawiciela podatkowego
 • Złożenie deklaracji VAT przez podatników innych niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni oraz osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT – zarejestrowanych jako VAT UE dla celów dokonywania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (VAT-8)
 • VAT-7K za poprzedni kwartał
 • Podmioty zobowiązane do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych składają deklaracje za IV kwartał 2019 r. oraz dokonują wpłat na poszczególne fundusze promocji
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za grudzień 2019 r. składane przez izby administracji skarbowej

28 stycznia 2020 r.

 • Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za grudzień 2019 r. składane przez dysponenta części 87
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za IV kwartały 2019 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za grudzień 2019 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za grudzień 2019 r. składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za grudzień 2019 r. składane przez dysponenta części budżetowych
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2019 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia

30 stycznia 2020 r.

 • Kwartalne sprawozdanie Rb-Z-PPP o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego za IV kwartały 2019 r. składane przez jednostki sektora finansów publicznych, jeżeli zawarły umowy partnerstwa publiczno-prywatnego na podstawie odrębnych przepisów
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za grudzień 2019 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe

31 stycznia 2020 r.

 • Opłacenie składek przez rolników za I kwartał 2020 r.
 • Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy, informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2019 r. PIT-40A/11A składana urzędom skarbowym
 • Roczna deklaracja o wysokości składki na powszechne ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach w 2019 r. (PIT-16A)
 • Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zys­kach osób prawnych za 2019 r. (CIT-6AR)
 • Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców za 2019 r. (CIT-9R)
 • Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika w 2019 r. zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (CIT-10Z)
 • Przekazanie pracownikom informacji w sprawie nietworzenia zfśs i niewypłacania świadczenia urlopowego w 2020 r.
 • Deklaracja na podatek od nieruchomości, rolny i leśny na rok bieżący
 • Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (CIT-6R)
 • Przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych ­(Wn-U-G) za grudzień 2019 r.
 • Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR za 2019 r. (CIT-11R)
 • Kwartalne sprawozdania Rb-27ZZ, Rb-50 za IV kwartały 2019 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
 • Przekazanie PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11 i PIT-8C za 2019 r.
 • Złożenie do US właściwego dla nierezydentów (osób fizycznych) informacji ­ORD-W1 za grudzień 2019 r. o wynagrodzeniach wypłaconych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług lub pracy; informację składa polski rezydent (osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej i osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), na rzecz którego praca lub usługi były świadczone
 • ZUS IWA za rok poprzedni
 • Deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy (AKC-PA)

2 lutego 2020 r.

 • Zakaz pracy w placówkach handlowych

3 lutego 2020 r.

 • Kwartalne sprawozdanie Rb-30S za IV kwartały 2019 r. składane przez samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-34S za IV kwartały 2019 r. składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące
 • Roczne sprawozdanie Rb-BZ1 z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich za 2019 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia (dysponenci środków budżetu państwa przekazujący dotacje – do 16 lutego)
 • Roczne sprawozdania Rb-UZ, Rb-UN za 2019 r. składane przez jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe (nie dotyczy Rb-UN)
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2019 r. składane przez jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe
 • Roczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za 2019 r. składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące Uwaga! Sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) – o 18 dni dłużej
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-ZN za IV kwartały 2019 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania

Zmiany w prawie

17.12.2019

18.12.2019