Kategorie

Terminarz

25 cze 2021
23 wrz 2021
Zakres dat:

Maksymalny zakres dat to 90 dni

Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych …
2021-07-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za II kwartał 2021 r. przez podatników, którzy wybrali kwartalny sposób wpłacania …
2021-07-20
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za czerwiec 2021 r. z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, …
2021-07-20
Dodaj do kalendarza
Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego …
2021-07-20
Dodaj do kalendarza
Zapłata zaliczki pobranej w grudniu 2020 r. od przychodów ze stosunku służbowego, ze stosunku pracy, z pracy nakładczej, ze spółdzielczego …
2021-07-20
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych za II kwartał 2021 r. przez podatników, którzy wybrali kwartalny sposób …
2021-07-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych za czerwiec 2021 r. lub II kwartał 2021 r. (przez podatników …
2021-07-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za czerwiec 2021 …
2021-07-21
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-28NWS za II kwartały 2021 r. składane przez zarządy JST
2021-07-22
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2021 r. składane przez zarządy JST
2021-07-22
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-ZN za II kwartały 2021 r. składane przez zarządy JST
2021-07-22
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-35, Rb-40 za II kwartały 2021 r. składane przez kierowników agencji wykonawczych
2021-07-23
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za II kwartały 2021 r. składane przez dyrektorów instytucji gospodarki budżetowej
2021-07-23
Dodaj do kalendarza
Kwartalne jednostkowe sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2021 r. składane przez państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną
2021-07-23
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-33, Rb-40 za II kwartały 2021 r. składane przez dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezesa Zarządu …
2021-07-23
Dodaj do kalendarza
Półroczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich Rb-BZ1 za I półrocze 2020 r. składane …
2021-07-26
Dodaj do kalendarza
VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej
2021-07-26
Dodaj do kalendarza
VAT-12 za miesiąc poprzedni
2021-07-26
Dodaj do kalendarza
VAT-8
2021-07-26
Dodaj do kalendarza
Złożenie dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za czerwiec 2021
2021-07-26
Dodaj do kalendarza
Podmioty zobowiązane do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych składają deklaracje …
2021-07-26
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-FUS, Rb-FEP za czerwiec 2021 r. składane przez Prezesa ZUS
2021-07-26
Dodaj do kalendarza
Rozliczenie podatku cukrowego należnego za czerwiec 2021 r.
2021-07-26
Dodaj do kalendarza
Rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej i złożenie deklaracji PSD-1 za czerwiec 2021 r.
2021-07-26
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A–AKC-4/F, AKC-4/H–AKC-4/N, AKC-WW, AKC-WG, AKC-EN; AKC-ST/AKC-STn
2021-07-26
Dodaj do kalendarza
Przesłanie pliku JPK_V7K za II kwartał 2021 r.
2021-07-26
Dodaj do kalendarza
Zapłata VAT i przesłanie pliku JPK_V7M za czerwiec 2021 r.
2021-07-26
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za czerwiec 2021 r. składane przez Prezesa KRUS
2021-07-26
Dodaj do kalendarza
VAT-9M za miesiąc poprzedni
2021-07-26
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27 za czerwiec 2021 r. składane przez dysponentów części 77
2021-07-28
Dodaj do kalendarza
Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa za czerwiec 2021 r. (oraz złożenie deklaracji za …
2021-07-28
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za II kwartały 2021 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2021-07-28
Dodaj do kalendarza
Kwartalne łączne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2021 r. składane przez Polską Akademię Nauk
2021-07-28
Dodaj do kalendarza
Kwartalne zbiorcze sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2021 r. składane przez nadzorującego ministra, centralny organ administracji …
2021-07-28
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania jednostkowe Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2021 r. składane przez ZUS oraz zarządzane przez ZUS fundusze, KRUS oraz …
2021-07-28
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za czerwiec 2021 r. składane przez dysponenta części 87
2021-07-28
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2021 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2021-07-30
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-34PL za II kwartały 2021 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2021-07-30
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za II kwartały 2021 r. składane przez ministrów nadzorujących agencje wykonawcze, organ wykonujący funkcje …
2021-07-30
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-33, Rb-40 za II kwartały 2021 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem …
2021-07-30
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-35 za II kwartały 2021 r. składane przez ministrów nadzorujących agencje wykonawcze
2021-07-30
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za II kwartały 2021 r. składane przez części budżetowych
2021-07-30
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2021 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe
2021-07-30
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za czerwiec 2021 r. i kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-28NWS za II kwartały …
2021-07-30
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-Z-PPP o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego za II kwartały 2021 r. składane przez …
2021-07-30
Dodaj do kalendarza
Opłacenie składek przez rolników za III kwartał 2021 r.
2021-08-02
Dodaj do kalendarza